Mimo kategórií
Vyhlásenia MZV RF a Márie Zacharovovej

A nemecká firma Biontech vlastní technológiu pre mRNA v amerických vakcínach. Ako spomínala Soňa Peková už na začiatku projektu pandémie kovidu, vírus bol umelo vytvorený a je biologickou zbraňou.


A nemecká firma Biontech vlastní technológiu pre mRNA v amerických vakcínach. Ako spomínala Soňa Peková už na začiatku projektu pandémie kovidu, vírus bol umelo vytvorený a je biologickou zbraňou.

Lavrov:
Lavrov: Západ nevie nič o Ruskej federácii, ak ju chce sankciami prinútiť prosiť o milosť


Západné krajiny si nevedia poradiť s Ruskom, ak veria, že sankcie ju môžu prinútiť požiadať o pomoc. Uviedol to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre televíznu stanicu Al Arabiya.


„Aby ste uverili, že táto vlna sankcií nás prinúti ‚plakať o pomoc a prosiť o odpustenie‘, musíte byť zlým plánovačom a neviete nič o zahraničnej politike Moskvy ani o tom, ako sa vysporiadať s Ruskom,“ povedal.


Presvedčenie, že možno takto vyvíjať tlak na Rusko, podľa ministra ukazuje na úzkoprsosť a slabú znalosť histórie autorov sankčnej politiky.


"Nie sú veľmi bystrí a, samozrejme, nepoznajú históriu. Po zániku Sovietskeho zväzu zanikli aj profesie sovietológ a rusológ. Západ a USA si mysleli, že Rusko zaniklo po rozpade Sovietskeho zväzu bol už „vo vrecku" Spojených štátov. Preto vraj Rusko netreba študovať, Rusko urobí, čo povedia. Stalo sa to však inak," povedal Lavrov.


Šéf ruského ministerstva zahraničia dodal, že sankcie neboli pre Moskvu prekvapením, navyše sa stali niečím povedomým. "Niekoľko desaťročí v histórii Sovietskeho zväzu, v histórii Ruskej federácie neexistoval moment, kedy by sme žili bez sankcií. Keď sme vstúpili do Svetovej obchodnej organizácie (WTO), USA si uvedomili, že vstup Ruska do WTO by sa neuskutočnila bez zrušenia dodatku Jackson-Vanik,ktorý nás diskriminoval a nespĺňal normy WTO.Chceli,aby sme vstúpili do WTO.Ale po odstránení dodatku Jackson-Vanik boli okamžite zavedené nové reštriktívne opatrenia v r. podobu Magnitského zákona. V sankčnom režime voči Ruskej federácii nedošlo k „prelomeniu“,“ pokračoval.


Lavrov poukázal na to, že sankcie nasledovali po tom, čo sa obyvatelia Krymu vyslovili za pripojenie republiky k Rusku, a potom sa zvyšovali len každých šesť mesiacov alebo rok. "Táto posledná nekonečná vlna sankcií nakoniec ukazuje skutočnú" tvár "Západu. Pokiaľ teraz rozumiem, vždy bol rusofóbny," uzavrel šéf ruského diplomatického oddelenia.


Minister zahraničných vecí sa domnieva, že výzvy USA, aby sa pripojili k sankciám, nie sú hodné žiadnej sebarešpektujúcej krajiny. "Skutočnosť, že Američania a ďalší behajú po svete, vyhrážajú sa ľuďom, nútia ich, aby sa pridali k sankciám, aby hlasovali proti Rusku, nehodným krajinám, ktoré si vážia seba samého," povedal šéf ruského ministerstva.


Lavrov upozornil na slová námestníčky americkej ministerky zahraničných vecí Wendy Shermanovej, že v kontexte prebiehajúcich udalostí na Ukrajine a v jej okolí by USA mali „pomôcť Indii pochopiť, čo je najlepšie pre jej bezpečnosť“. "Ako sa vám to páči? Nepovedalo sa to malému ostrovnému národu, povedalo sa to Indii," povedal.


Šéf ruského ministerstva zahraničia upozornil, že to isté sa verejne hovorilo aj Číne. Zdá sa, že „Čína musí hrať podľa pravidiel,“ povedala britská ministerka zahraničných vecí Elizabeth Trussová. <...> Povaha týchto koloniálnych vzťahov je absolútne neprijateľná,“ zdôraznil.


hanebná politika
Lavrov sa domnieva, že Západ sa na medzinárodnej scéne správa ako diktátor, je to hanebná politika. "O akej demokracii to hovoria? Oni sami sa o demokraciu v medzinárodných vzťahoch nezaujímali. Hovoria len, čo majú robiť. Nie sú autokrati, sú diktátori. Hrozia potrestaním ľudí, krajín, ktoré nebudú vstúpiť do ich politiky. Je to hanba. Je to hanba pre západnú civilizáciu, ak sa rozhodne konať takýmito metódami," povedal šéf ruského ministerstva.


Ruská federácia je podľa neho presvedčená, že v strategicky dôležitých veciach sa na Západ nedá spoliehať. "Najdôležitejší záver sme už urobili: nemôžeme sa v ničom spoliehať na Západ, najmä v oblastiach ekonomiky, technológií, potravín, iných každodenných potrieb, ktoré sú strategické. Nikdy nepovieme, že nebudeme s nikým udržiavať vzťahy ", - povedal šéf ruského diplomatického oddelenia. - Ak si ľudia uvedomia, že sa hlboko mýlili a mýlili, budeme sa snažiť v budúcnosti vzťahy obnoviť. V každom prípade musíme byť sebestační v kľúčových oblastiach pre život našej krajiny“.


Lavrov: Lavrov: Z&aacute;pad nevie nič o Ruskej feder&aacute;cii, ak ju chce sankciami prin&uacute;tiť prosiť o milosť Z&aacute;padn&eacute; krajiny si nevedia poradiť s Ruskom, ak veria, že sankcie ju m&ocirc;žu prin&uacute;tiť požiadať o pomoc. Uviedol to rusk&yacute; minister zahraničn&yacute;ch vec&iacute; Sergej Lavrov v rozhovore pre telev&iacute;znu stanicu Al Arabiya. &bdquo;Aby ste uverili, že t&aacute;to vlna sankci&iacute; n&aacute;s prin&uacute;ti &sbquo;plakať o pomoc a prosiť o odpustenie&lsquo;, mus&iacute;te byť zl&yacute;m pl&aacute;novačom a neviete nič o zahraničnej politike Moskvy ani o tom, ako sa vysporiadať s Ruskom,&ldquo; povedal. Presvedčenie, že možno takto vyv&iacute;jať tlak na Rusko, podľa ministra ukazuje na &uacute;zkoprsosť a slab&uacute; znalosť hist&oacute;rie autorov sankčnej politiky. &quot;Nie s&uacute; veľmi bystr&iacute; a, samozrejme, nepoznaj&uacute; hist&oacute;riu. Po z&aacute;niku Sovietskeho zv&auml;zu zanikli aj profesie sovietol&oacute;g a rusol&oacute;g. Z&aacute;pad a USA si mysleli, že Rusko zaniklo po rozpade Sovietskeho zv&auml;zu bol už &bdquo;vo vrecku&quot; Spojen&yacute;ch &scaron;t&aacute;tov. Preto vraj Rusko netreba &scaron;tudovať, Rusko urob&iacute;, čo povedia. Stalo sa to v&scaron;ak inak,&quot; povedal Lavrov. &Scaron;&eacute;f rusk&eacute;ho ministerstva zahraničia dodal, že sankcie neboli pre Moskvu prekvapen&iacute;m, navy&scaron;e sa stali nieč&iacute;m povedom&yacute;m. &quot;Niekoľko desaťroč&iacute; v hist&oacute;rii Sovietskeho zv&auml;zu, v hist&oacute;rii Ruskej feder&aacute;cie neexistoval moment, kedy by sme žili bez sankci&iacute;. Keď sme vst&uacute;pili do Svetovej obchodnej organiz&aacute;cie (WTO), USA si uvedomili, že vstup Ruska do WTO by sa neuskutočnila bez zru&scaron;enia dodatku Jackson-Vanik,ktor&yacute; n&aacute;s diskriminoval a nespĺňal normy WTO.Chceli,aby sme vst&uacute;pili do WTO.Ale po odstr&aacute;nen&iacute; dodatku Jackson-Vanik boli okamžite zaveden&eacute; nov&eacute; re&scaron;trikt&iacute;vne opatrenia v r. podobu Magnitsk&eacute;ho z&aacute;kona. V sankčnom režime voči Ruskej feder&aacute;cii nedo&scaron;lo k &bdquo;prelomeniu&ldquo;,&ldquo; pokračoval. Lavrov pouk&aacute;zal na to, že sankcie nasledovali po tom, čo sa obyvatelia Krymu vyslovili za pripojenie republiky k Rusku, a potom sa zvy&scaron;ovali len každ&yacute;ch &scaron;esť mesiacov alebo rok. &quot;T&aacute;to posledn&aacute; nekonečn&aacute; vlna sankci&iacute; nakoniec ukazuje skutočn&uacute;&quot; tv&aacute;r &quot;Z&aacute;padu. Pokiaľ teraz rozumiem, vždy bol rusof&oacute;bny,&quot; uzavrel &scaron;&eacute;f rusk&eacute;ho diplomatick&eacute;ho oddelenia. Minister zahraničn&yacute;ch vec&iacute; sa domnieva, že v&yacute;zvy USA, aby sa pripojili k sankci&aacute;m, nie s&uacute; hodn&eacute; žiadnej sebare&scaron;pektuj&uacute;cej krajiny. &quot;Skutočnosť, že Američania a ďal&scaron;&iacute; behaj&uacute; po svete, vyhr&aacute;žaj&uacute; sa ľuďom, n&uacute;tia ich, aby sa pridali k sankci&aacute;m, aby hlasovali proti Rusku, nehodn&yacute;m krajin&aacute;m, ktor&eacute; si v&aacute;žia seba sam&eacute;ho,&quot; povedal &scaron;&eacute;f rusk&eacute;ho ministerstva. Lavrov upozornil na slov&aacute; n&aacute;mestn&iacute;čky americkej ministerky zahraničn&yacute;ch vec&iacute; Wendy Shermanovej, že v kontexte prebiehaj&uacute;cich udalost&iacute; na Ukrajine a v jej okol&iacute; by USA mali &bdquo;pom&ocirc;cť Indii pochopiť, čo je najlep&scaron;ie pre jej bezpečnosť&ldquo;. &quot;Ako sa v&aacute;m to p&aacute;či? Nepovedalo sa to mal&eacute;mu ostrovn&eacute;mu n&aacute;rodu, povedalo sa to Indii,&quot; povedal. &Scaron;&eacute;f rusk&eacute;ho ministerstva zahraničia upozornil, že to ist&eacute; sa verejne hovorilo aj Č&iacute;ne. Zd&aacute; sa, že &bdquo;Č&iacute;na mus&iacute; hrať podľa pravidiel,&ldquo; povedala britsk&aacute; ministerka zahraničn&yacute;ch vec&iacute; Elizabeth Trussov&aacute;. &lt;...&gt; Povaha t&yacute;chto koloni&aacute;lnych vzťahov je absol&uacute;tne neprijateľn&aacute;,&ldquo; zd&ocirc;raznil. hanebn&aacute; politika Lavrov sa domnieva, že Z&aacute;pad sa na medzin&aacute;rodnej sc&eacute;ne spr&aacute;va ako dikt&aacute;tor, je to hanebn&aacute; politika. &quot;O akej demokracii to hovoria? Oni sami sa o demokraciu v medzin&aacute;rodn&yacute;ch vzťahoch nezauj&iacute;mali. Hovoria len, čo maj&uacute; robiť. Nie s&uacute; autokrati, s&uacute; dikt&aacute;tori. Hrozia potrestan&iacute;m ľud&iacute;, kraj&iacute;n, ktor&eacute; nebud&uacute; vst&uacute;piť do ich politiky. Je to hanba. Je to hanba pre z&aacute;padn&uacute; civiliz&aacute;ciu, ak sa rozhodne konať tak&yacute;mito met&oacute;dami,&quot; povedal &scaron;&eacute;f rusk&eacute;ho ministerstva. Rusk&aacute; feder&aacute;cia je podľa neho presvedčen&aacute;, že v strategicky d&ocirc;ležit&yacute;ch veciach sa na Z&aacute;pad ned&aacute; spoliehať. &quot;Najd&ocirc;ležitej&scaron;&iacute; z&aacute;ver sme už urobili: nem&ocirc;žeme sa v ničom spoliehať na Z&aacute;pad, najm&auml; v oblastiach ekonomiky, technol&oacute;gi&iacute;, potrav&iacute;n, in&yacute;ch každodenn&yacute;ch potrieb, ktor&eacute; s&uacute; strategick&eacute;. Nikdy nepovieme, že nebudeme s nik&yacute;m udržiavať vzťahy &quot;, - povedal &scaron;&eacute;f rusk&eacute;ho diplomatick&eacute;ho oddelenia. - Ak si ľudia uvedomia, že sa hlboko m&yacute;lili a m&yacute;lili, budeme sa snažiť v bud&uacute;cnosti vzťahy obnoviť. V každom pr&iacute;pade mus&iacute;me byť sebestačn&iacute; v kľ&uacute;čov&yacute;ch oblastiach pre život na&scaron;ej krajiny&ldquo;.

Lavrov: Západ nevie nič o Ruskej federácii, ak ju chce sankciami prinútiť prosiť o milosť


Výborný článek, chtěl bych ho repostnout, ale potřebuji zdroj ... !


P.S.
Prosím každého, zde přispívajícího, pokud citujete, prosím, uvádějte zdroje !!!


[quote=&quot;pid:70602, uid:12&quot;]Lavrov: Z&aacute;pad nevie nič o Ruskej feder&aacute;cii, ak ju chce sankciami prin&uacute;tiť prosiť o milosť[/quote] V&yacute;born&yacute; čl&aacute;nek, chtěl bych ho repostnout, ale potřebuji zdroj ... ! P.S. Pros&iacute;m každ&eacute;ho, zde přisp&iacute;vaj&iacute;c&iacute;ho, pokud citujete, **pros&iacute;m, uv&aacute;dějte zdroje !!!**
123
21.83k
152
32
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept