Zahraničná politika
Psaki povedala, že Spojené štáty sa snažia o diplomaciu v kontexte situácie medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou

Psaki povedala, že Spojené štáty sa snažia o diplomaciu v kontexte situácie medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou


Diskusie môžu prebiehať v rôznych formátoch, uviedla hovorkyňa Bieleho domu.
Orgány USA sa naďalej usilujú o diplomatickú interakciu v kontexte situácie medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Uviedla to v piatok tlačová tajomníčka Bieleho domu Jen Psakiová.


Počas pravidelného brífingu sa jej jeden z novinárov opýtal, či by bolo fér povedať vzhľadom na kontext nedávneho rusko-amerického summitu, že lopta je teraz na strane Moskvy vo veci ďalšieho pohybu ruských jednotiek údajne sústredených v blízkosti hranicu s Ukrajinou. "Naším cieľom sú stále diplomatické diskusie. <...> Môžu prebiehať v rôznych formátoch. Existujú desaťročia precedensov, existuje veľa formátov, v rámci ktorých môžu pokračovať. <...> Toto je skutočne náš cieľ," povedala. odpovedal Psaki.


"Samozrejme, nezahŕňajú len Rusko. Náš spoločný prístup je tu taký, že nebudeme viesť rozhovory bez kľúčových hráčov zainteresovaných [v tej či onej otázke]. Či už ide o diskusie o Ukrajine bez Ukrajiny alebo o NATO bez NATO Toto sú naše princípy. <...> Je zrejmé, že všetky tieto snahy, diplomatické snahy – koordinácia s našimi európskymi partnermi, veľmi priamy rozhovor medzi prezidentom [americkým prezidentom Joeom Bidenom] a prezidentom [Ruska Vladimirom] Putinom – by mali veľmi jasne ukázať, že ak sa rozhodnete pre inváziu, bude to mať vážne a významné ekonomické dôsledky. Samozrejme, nie iné krajiny, ale on (prezident Ruska) ovláda ruské ozbrojené sily, ale bezpochyby naše úsilie a náš cieľ je viesť tieto diplomatické diskusie a podporovať loptu vpred cez tento kanál,“ pokračoval Psaki.


Putin a Biden rokovali cez video odkaz 7. decembra, rozhovor trval dve hodiny. Prevládajúca téma bola situácia okolo Ukrajiny. Lídri diskutovali aj o bilaterálnych vzťahoch, kybernetickej bezpečnosti a iránskej jadrovej dohode.


Nedávno sa v západných krajinách, ako aj v Kyjeve, objavili obvinenia z možnej ruskej invázie na Ukrajinu. Tlačový tajomník ruského prezidenta Dmitrij Peskov označil takúto informáciu za prázdnu a neopodstatnenú eskaláciu napätia. Peskov zároveň nevylúčil pravdepodobnosť provokácií na ospravedlnenie takýchto vyhlásení a varoval, že najvážnejšie dôsledky budú mať pokusy o násilné riešenie krízy na juhovýchode Ukrajiny. Ubezpečil tiež, že Moskva vynakladá maximálne úsilie na to, aby pomohla Kyjevu vyriešiť konflikt na Donbase a zároveň si zachovala dodržiavanie normandského formátu a minských dohôd. Okrem toho Peskov skôr zdôraznil, že pohyb ruskej armády cez územie Ruskej federácie by nemal v zahraničí vyvolávať obavy, keďže Rusko nepredstavuje hrozbu pre žiadnu krajinu na svete vrátane Ukrajiny.


https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13174669


Psaki povedala, že Spojen&eacute; &scaron;t&aacute;ty sa snažia o diplomaciu v kontexte situ&aacute;cie medzi Ruskou feder&aacute;ciou a Ukrajinou Diskusie m&ocirc;žu prebiehať v r&ocirc;znych form&aacute;toch, uviedla hovorkyňa Bieleho domu. Org&aacute;ny USA sa naďalej usiluj&uacute; o diplomatick&uacute; interakciu v kontexte situ&aacute;cie medzi Ruskou feder&aacute;ciou a Ukrajinou. Uviedla to v piatok tlačov&aacute; tajomn&iacute;čka Bieleho domu Jen Psakiov&aacute;. Počas pravideln&eacute;ho br&iacute;fingu sa jej jeden z novin&aacute;rov op&yacute;tal, či by bolo f&eacute;r povedať vzhľadom na kontext ned&aacute;vneho rusko-americk&eacute;ho summitu, že lopta je teraz na strane Moskvy vo veci ďal&scaron;ieho pohybu rusk&yacute;ch jednotiek &uacute;dajne s&uacute;streden&yacute;ch v bl&iacute;zkosti hranicu s Ukrajinou. &quot;Na&scaron;&iacute;m cieľom s&uacute; st&aacute;le diplomatick&eacute; diskusie. &lt;...&gt; M&ocirc;žu prebiehať v r&ocirc;znych form&aacute;toch. Existuj&uacute; desaťročia precedensov, existuje veľa form&aacute;tov, v r&aacute;mci ktor&yacute;ch m&ocirc;žu pokračovať. &lt;...&gt; Toto je skutočne n&aacute;&scaron; cieľ,&quot; povedala. odpovedal Psaki. &quot;Samozrejme, nezahŕňaj&uacute; len Rusko. N&aacute;&scaron; spoločn&yacute; pr&iacute;stup je tu tak&yacute;, že nebudeme viesť rozhovory bez kľ&uacute;čov&yacute;ch hr&aacute;čov zainteresovan&yacute;ch [v tej či onej ot&aacute;zke]. Či už ide o diskusie o Ukrajine bez Ukrajiny alebo o NATO bez NATO Toto s&uacute; na&scaron;e princ&iacute;py. &lt;...&gt; Je zrejm&eacute;, že v&scaron;etky tieto snahy, diplomatick&eacute; snahy &ndash; koordin&aacute;cia s na&scaron;imi eur&oacute;pskymi partnermi, veľmi priamy rozhovor medzi prezidentom [americk&yacute;m prezidentom Joeom Bidenom] a prezidentom [Ruska Vladimirom] Putinom &ndash; by mali veľmi jasne uk&aacute;zať, že ak sa rozhodnete pre inv&aacute;ziu, bude to mať v&aacute;žne a v&yacute;znamn&eacute; ekonomick&eacute; d&ocirc;sledky. Samozrejme, nie in&eacute; krajiny, ale on (prezident Ruska) ovl&aacute;da rusk&eacute; ozbrojen&eacute; sily, ale bezpochyby na&scaron;e &uacute;silie a n&aacute;&scaron; cieľ je viesť tieto diplomatick&eacute; diskusie a podporovať loptu vpred cez tento kan&aacute;l,&ldquo; pokračoval Psaki. Putin a Biden rokovali cez video odkaz 7. decembra, rozhovor trval dve hodiny. Prevl&aacute;daj&uacute;ca t&eacute;ma bola situ&aacute;cia okolo Ukrajiny. L&iacute;dri diskutovali aj o bilater&aacute;lnych vzťahoch, kybernetickej bezpečnosti a ir&aacute;nskej jadrovej dohode. Ned&aacute;vno sa v z&aacute;padn&yacute;ch krajin&aacute;ch, ako aj v Kyjeve, objavili obvinenia z možnej ruskej inv&aacute;zie na Ukrajinu. Tlačov&yacute; tajomn&iacute;k rusk&eacute;ho prezidenta Dmitrij Peskov označil tak&uacute;to inform&aacute;ciu za pr&aacute;zdnu a neopodstatnen&uacute; eskal&aacute;ciu nap&auml;tia. Peskov z&aacute;roveň nevyl&uacute;čil pravdepodobnosť provok&aacute;ci&iacute; na ospravedlnenie tak&yacute;chto vyhl&aacute;sen&iacute; a varoval, že najv&aacute;žnej&scaron;ie d&ocirc;sledky bud&uacute; mať pokusy o n&aacute;siln&eacute; rie&scaron;enie kr&iacute;zy na juhov&yacute;chode Ukrajiny. Ubezpečil tiež, že Moskva vynaklad&aacute; maxim&aacute;lne &uacute;silie na to, aby pomohla Kyjevu vyrie&scaron;iť konflikt na Donbase a z&aacute;roveň si zachovala dodržiavanie normandsk&eacute;ho form&aacute;tu a minsk&yacute;ch doh&ocirc;d. Okrem toho Peskov sk&ocirc;r zd&ocirc;raznil, že pohyb ruskej arm&aacute;dy cez &uacute;zemie Ruskej feder&aacute;cie by nemal v zahranič&iacute; vyvol&aacute;vať obavy, keďže Rusko nepredstavuje hrozbu pre žiadnu krajinu na svete vr&aacute;tane Ukrajiny. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13174669
113
0
1
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept