Politika v ČR
Včerejší rozhodnutí vlády ČR Petra Fialy (ODS) o vyhlášení nouzového stavu a jeho dopady !!!

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. března 2022 č. 147
vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
vyhlašuje pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky


NOUZOVÝ STAV
ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů.


Vláda
I. nařizuje pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření ve smyslu § 5 písm. b), c), e) a f) a § 6 odst. 1 písm. b), c) a d), odst. 2 písm. b), d), e), f) a g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;*
II. ukládá předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I. tohoto usnesení;
III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu;
IV. stanoví, že toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 4. března 2022 v 00:00 hodin a jeho platnost končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti.


Provedou: předseda vlády, ministři, vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy


Na vědomí: hejtmani, primátor hlavního města Prahy
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/usneseni-vlady-ceske-republiky-ze-dne-2-brezna-2022-c-147-24128**.html


Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů**
Sbírka: 240/2000 | Částka: 73/20004.1.2001


§ 5


Za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu podle tohoto zákona lze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezitsmile
a) právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,
b) vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku (§ 29 a 31), pokud jde o nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za toto omezení poskytnuta přiměřená náhrada,
c) svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací,

d) právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací,
e) právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění,
f) právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění záchranných a likvidačních prací. smile Čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.


§ 6


(1) Vláda v době trvání nouzového stavu je oprávněna za podmínek uvedených v § 5:
a) nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území,
b) zakázat vstup, pobyt a pohyb osob na vymezených místech nebo území,
c) rozhodnout o ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace,
d) rozhodnout o bezodkladném provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení vyplývajícího z krizové situace.

(2) Vláda v době trvání nouzového stavu je dále oprávněna
a) nařídit povinné hlášení přechodné změny pobytu osob, kterou se rozumí opuštění místa trvalého pobytu osoby, k němuž je hlášena v místě, ze kterého byla organizovaně evakuována nebo které o své vůli opustila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví, pokud tato změna pobytu bude delší než 3 dny,
b) přijmout opatření k ochraně státních hranic, k pobytu cizinců nebo osob bez státní příslušnosti, v oblasti zbraní, výbušnin, nebezpečných chemických látek a přípravků, jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření,
c) nařídit přemístění osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody do jiné věznice nebo vyloučit volný pohyb těchto osob mimo věznici,
d) nařídit použití občanů povinných civilní službou a vojáků v činné službě k provádění krizových opatření,
e) nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce,
f) zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení a ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných sborů,
g) zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče), kterými se rozumí dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, důchodového zabezpečení, státní sociální podpory a dávky sociální péče,9) a o jejich výplatě.

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-o-krizovem-rizeni-a-o-zmene-nekterych-zakonu-478.html


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 2. března 2022 č. 147 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky NOUZOVÝ STAV ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů. Vláda **I. nařizuje pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření ve smyslu § 5 písm. b), c), e) a f) a § 6 odst. 1 písm. b), c) a d), odst. 2 písm. b), d), e), f) a g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;*** II. ukládá předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I. tohoto usnesení; III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu; IV. stanoví, že toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 4. března 2022 v 00:00 hodin a jeho platnost končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti. Provedou: předseda vlády, ministři, vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy Na vědomí: hejtmani, primátor hlavního města Prahy https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/usneseni-vlady-ceske-republiky-ze-dne-2-brezna-2022-c-147-24128**.html Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů** Sbírka: 240/2000 | Částka: 73/20004.1.2001 § 5 Za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu podle tohoto zákona lze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezitsmile a) právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví, **b) vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku (§ 29 a 31), pokud jde o nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za toto omezení poskytnuta přiměřená náhrada, c) svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací,** d) právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací, **e) právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění, f) právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění záchranných a likvidačních prací. smile Čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.** § 6 (1) Vláda v době trvání nouzového stavu je oprávněna za podmínek uvedených v § 5: a) nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území, **b) zakázat vstup, pobyt a pohyb osob na vymezených místech nebo území, c) rozhodnout o ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace, d) rozhodnout o bezodkladném provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení vyplývajícího z krizové situace.** (2) Vláda v době trvání nouzového stavu je dále oprávněna a) nařídit povinné hlášení přechodné změny pobytu osob, kterou se rozumí opuštění místa trvalého pobytu osoby, k němuž je hlášena v místě, ze kterého byla organizovaně evakuována nebo které o své vůli opustila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví, pokud tato změna pobytu bude delší než 3 dny, **b) přijmout opatření k ochraně státních hranic, k pobytu cizinců nebo osob bez státní příslušnosti, v oblasti zbraní, výbušnin, nebezpečných chemických látek a přípravků, jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření,** c) nařídit přemístění osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody do jiné věznice nebo vyloučit volný pohyb těchto osob mimo věznici, **d) nařídit použití občanů povinných civilní službou a vojáků v činné službě k provádění krizových opatření, e) nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce, f) zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení a ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných sborů, g) zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče), kterými se rozumí dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, důchodového zabezpečení, státní sociální podpory a dávky sociální péče,9) a o jejich výplatě.** https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-o-krizovem-rizeni-a-o-zmene-nekterych-zakonu-478.html
Upravené 4. 3. 2022 o 12:49

Každý fašismus funguje tak , že všechny omezuje .
Končí tak , že on Sám je omezen a to tak , že fatálně .


Každý fašismus funguje tak , že všechny omezuje . Končí tak , že on Sám je omezen a to tak , že fatálně .

A co na to ústavní soud? Zase mlčí jako hrob? Zde je potřeba napřít případné demonstrace.


Silně mi to připomíná konečné křeče režimu, který se snaží zuby nehty udržet a nějak zachovat řízení...těžko si představit, že k nám všem někdo nakráčí a oznámí, že tento byt / dům bude nyní ubytovávat tyto uprchlíky....


No s reálnou situací to nemá co dělat a kvůli Ukrajině to není...Čím to bude?


A co na to ústavní soud? Zase mlčí jako hrob? Zde je potřeba napřít případné demonstrace. Silně mi to připomíná konečné křeče režimu, který se snaží zuby nehty udržet a nějak zachovat řízení...těžko si představit, že k nám všem někdo nakráčí a oznámí, že tento byt / dům bude nyní ubytovávat tyto uprchlíky.... No s reálnou situací to nemá co dělat a kvůli Ukrajině to není...Čím to bude?

A co na to ústavní soud?


O čem by Ústavní soud rozhodoval? Uvedené usnesení vlády "je" přece v souladu se zákonem!
Otázkou spíše je, zda dotyčný zákon je v souladu s Listinou základních práv a svobod a jejím skutečným uplatněním?!


[quote="pid:61469, uid:9"]A co na to ústavní soud?[/quote] O čem by Ústavní soud rozhodoval? Uvedené usnesení vlády "je" přece v souladu se zákonem! Otázkou spíše je, zda dotyčný zákon je v souladu s Listinou základních práv a svobod a jejím skutečným uplatněním?!
Upravené 3. 3. 2022 o 13:51

Zatím jsem ale nezaznamenal, že by opozice cokoliv namítala...


Zatím jsem ale nezaznamenal, že by opozice cokoliv namítala...

Zatím jsem ale nezaznamenal, že by opozice cokoliv namítala...


Koho máte konkrétně na mysli ? ANO, ČSSD, KSČM, SPD, nějakou jinou... ?!


[quote="pid:61475, uid:9"]Zatím jsem ale nezaznamenal, že by opozice cokoliv namítala...[/quote] Koho máte konkrétně na mysli ? ANO, ČSSD, KSČM, SPD, nějakou jinou... ?!

Jak mám rozumět vašemu dotazu? Jakože, že se vůbec divím?


Ano myslel jsem například ANO nebo SPD. Nedělám si o nich iluze. Pokud jsou z ticha, může to leccos naznačit a nejen to, že se jedná řízenou opozici.


Jak mám rozumět vašemu dotazu? Jakože, že se vůbec divím? Ano myslel jsem například ANO nebo SPD. Nedělám si o nich iluze. Pokud jsou z ticha, může to leccos naznačit a nejen to, že se jedná řízenou opozici.

ČSSD, KSČM

Ti už tam ani nejsou ...


[quote="pid:61477, uid:270"]ČSSD, KSČM[/quote] Ti už tam ani nejsou ...

https://cnn.iprima.cz/vlada-kvuli-valce-na-ukrajine-vyhlasila-nouzovy-stav-82443


"„Vyhlašujeme zavedení nouzového stavu, který bude platit od pátku. Zavádíme ho z čistě technických důvodů a vyhlašujeme ho kvůli tomu, abychom byli schopní zvládnout příliv uprchlíků. Vyhlašujeme nouzový válečný stav pro ukrajinské uprchlíky, ne pro občany Česka,“ prohlásil premiér Petr Fiala (ODS)."

O omezení vlastnických práv, starobních důchodech, pracovní povinnosti, apod. od Fialy ani slovo !!


https://cnn.iprima.cz/vlada-kvuli-valce-na-ukrajine-vyhlasila-nouzovy-stav-82443 "„Vyhlašujeme zavedení nouzového stavu, který bude platit od pátku. Zavádíme ho z čistě technických důvodů a vyhlašujeme ho kvůli tomu, abychom byli schopní zvládnout příliv uprchlíků. Vyhlašujeme nouzový válečný stav pro ukrajinské uprchlíky, ne pro občany Česka,“ prohlásil premiér Petr Fiala (ODS)." ** O omezení vlastnických práv, starobních důchodech, pracovní povinnosti, apod. od Fialy ani slovo !!**

může to leccos naznačit

"Nikdy nevyrušuj nepřítele, když dělá chybu !" - Napoleon


[quote="pid:61483, uid:9"]může to leccos naznačit[/quote] "Nikdy nevyrušuj nepřítele, když dělá chybu !" - Napoleon

O omezení vlastnických práv, starobních důchodech, pracovní povinnosti, apod. od Fialy ani slovo !!

To je jako psát na prací prášek velkými písmeny, že to způsobuje alergie a osypky... to nikdo neudělá. smile


[quote="pid:61521, uid:270"]O omezení vlastnických práv, starobních důchodech, pracovní povinnosti, apod. od Fialy ani slovo !![/quote] To je jako psát na prací prášek velkými písmeny, že to způsobuje alergie a osypky... to nikdo neudělá. :D

o nikdo neudělá.


Tak si přečtěte včerejší usnesení vlády, platné od 0:00 hod. 4.3.2022 a příslušný zákon. Vše bude dle zákona...


[quote="pid:61526, uid:518"]o nikdo neudělá.[/quote] Tak si přečtěte včerejší usnesení vlády, platné od 0:00 hod. 4.3.2022 a příslušný zákon. Vše bude dle zákona...

Ked si to tak dam do suvisu s pandou, nebyt Ukrajiny, nemali by sme tu teraz uz Covid 2.0?


Ked si to tak dam do suvisu s pandou, nebyt Ukrajiny, nemali by sme tu teraz uz Covid 2.0?

Moderator

Nouzový stav v Česku: počítá s uložením pracovní povinnosti i omezením podnikání
4.března 2022, aktualizováno 9:25


Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/nouzovy-stav-vlada-plati-od-patku-uprchlici-ukrajina-prijimani-lidi.A220303_093125_domaci_lre


Zajímavá diskuze, na iDnes.cz málo vídaná..


**Nouzový stav v Česku: počítá s uložením pracovní povinnosti i omezením podnikání** 4.března 2022, aktualizováno 9:25 Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/nouzovy-stav-vlada-plati-od-patku-uprchlici-ukrajina-prijimani-lidi.A220303_093125_domaci_lre Zajímavá diskuze, na iDnes.cz málo vídaná..
Upravené 4. 3. 2022 o 10:22

Zajímavá diskuze, na iDnes.cz málo vídaná..


to mate pravdu, ze diskuse je zajimava. pokud by opravdu doslo na to, ze by se zacalo sahat lidem na majetky, to by asi ceskeho pepika z letargie vytrhlo.


6221e4146c738


[quote="pid:61616, uid:270"]Zajímavá diskuze, na iDnes.cz málo vídaná..[/quote] to mate pravdu, ze diskuse je zajimava. pokud by opravdu doslo na to, ze by se zacalo sahat lidem na majetky, to by asi ceskeho pepika z letargie vytrhlo. ![6221e4146c738](serve/attachment&path=6221e4146c738)

to mate pravdu, ze diskuse je zajimava. pokud by opravdu doslo na to, ze by se zacalo sahat lidem na majetky, to by asi ceskeho pepika z letargie vytrhlo.
He,he, také jsem si přečetl tyto názory. A také názory pod článkem o zdražení nafty, někde i nad 42 Kč. Začíná se vystřízlivění z kocoviny.


[quote="pid:61626, uid:347"]to mate pravdu, ze diskuse je zajimava. pokud by opravdu doslo na to, ze by se zacalo sahat lidem na majetky, to by asi ceskeho pepika z letargie vytrhlo.[/quote]He,he, také jsem si přečetl tyto názory. A také názory pod článkem o zdražení nafty, někde i nad 42 Kč. Začíná se vystřízlivění z kocoviny.

ze by se zacalo sahat lidem na majetky, to by asi ceskeho pepika z letargie vytrhlo.


Nemuselo by se to týkat jen majetku, ale i důchodů.. Viz §6, odst 2, písm.g) zákona č.24/2000Sb., v platném znění.


[quote="pid:61626, uid:347"]ze by se zacalo sahat lidem na majetky, to by asi ceskeho pepika z letargie vytrhlo.[/quote] Nemuselo by se to týkat jen majetku, ale i důchodů.. Viz §6, odst 2, písm.g) zákona č.24/2000Sb., v platném znění.

také názory pod článkem o zdražení nafty, někde i nad 42 Kč


A to ještě většině našich "Pepíků" zatím nedošlo, co nepřetržité zdražování benzinu, nafty, plynu, uhlí, atd.atd. bude celkově znamenat pro jejich peněženky a úspory.


[quote="pid:61630, uid:312"]také názory pod článkem o zdražení nafty, někde i nad 42 Kč[/quote] A to ještě většině našich "Pepíků" zatím nedošlo, co nepřetržité zdražování benzinu, nafty, plynu, uhlí, atd.atd. bude celkově znamenat pro jejich peněženky a úspory.

A to ještě většině našich "Pepíků" zatím nedošlo, co nepřetržité zdražování benzinu, nafty, plynu, uhlí, atd.atd. bude celkově znamenat pro jejich peněženky a úspory.


kdyz jsem napsala pod profil fialy komentar, ze pomahat je potreba, ale jen v takove mire, v jake jsme schopni, kdyz jsem upozornila na to, ze vidim v supermarketech nakupovat seniory, kteri maji prazdne kosiky a zvazuji, co si mohou dovolit, tak mi bylo odpovezeno, ze "mame dost a seniori netrpi". samozrejme, ze nechybely urazky "rusky trolle zalez". rekla bych, ze hlavne mladi lide, kteri zatim vystudovali skolu, jakou chteli, pripadne si, ten diplomat i zaplatili, neznaji ten pocit, ze prace je treba si vazit, protoze nezamestnani nikdy nebyli, vzdy vsechno meli atd. potom maji pocit, ze to je samozrejmost, ze to vzdy nejak bude ... my starsi, kteri jsme si uz necim prosli, my vime, ze to tak neni ...
btw: vcera mi znama psala, ze v jejich obci na skole maji ruskou holcicku, kterou ted sikanuji a skola nic nedela... kam jsme to jen prisli:-(


[quote="pid:61634, uid:270"]A to ještě většině našich "Pepíků" zatím nedošlo, co nepřetržité zdražování benzinu, nafty, plynu, uhlí, atd.atd. bude celkově znamenat pro jejich peněženky a úspory.[/quote] kdyz jsem napsala pod profil fialy komentar, ze pomahat je potreba, ale jen v takove mire, v jake jsme schopni, kdyz jsem upozornila na to, ze vidim v supermarketech nakupovat seniory, kteri maji prazdne kosiky a zvazuji, co si mohou dovolit, tak mi bylo odpovezeno, ze "mame dost a seniori netrpi". samozrejme, ze nechybely urazky "rusky trolle zalez". rekla bych, ze hlavne mladi lide, kteri zatim vystudovali skolu, jakou chteli, pripadne si, ten diplomat i zaplatili, neznaji ten pocit, ze prace je treba si vazit, protoze nezamestnani nikdy nebyli, vzdy vsechno meli atd. potom maji pocit, ze to je samozrejmost, ze to vzdy nejak bude ... my starsi, kteri jsme si uz necim prosli, my vime, ze to tak neni ... btw: vcera mi znama psala, ze v jejich obci na skole maji ruskou holcicku, kterou ted sikanuji a skola nic nedela... kam jsme to jen prisli:-(

btw: vcera mi znama psala, ze v jejich obci na skole maji ruskou holcicku, kterou ted sikanuji a skola nic nedela... kam jsme to jen prisli:-(


Musím říct, že z tohoto jsem úplně zaskočen. Ještě bych pochopil, že lidé nadávají na Putina a ruský režim, protože mají vymyté mozky. Ale jsem tak neuvěřitelně zklamán chováním některých lidí k ruským lidem na našem území, že to ani nedokážu popsat.


[quote="pid:61640, uid:347"]btw: vcera mi znama psala, ze v jejich obci na skole maji ruskou holcicku, kterou ted sikanuji a skola nic nedela... kam jsme to jen prisli:-([/quote] Musím říct, že z tohoto jsem úplně zaskočen. Ještě bych pochopil, že lidé nadávají na Putina a ruský režim, protože mají vymyté mozky. Ale jsem tak neuvěřitelně zklamán chováním některých lidí k ruským lidem na našem území, že to ani nedokážu popsat.

Ale jsem tak neuvěřitelně zklamán chováním některých lidí k ruským lidem na našem území, že to ani nedokážu popsat.
Ano, masky padají a lidé se vybarvují.
Ani je nenapadne, že zdejší Rusové jsou vlastně ti, kteří dobrovolně odešli z Ruska "za lepším", tedy naši spojenci. Tím, jak se k nim chováme, z našich spojenců budou najednou naši nepřátelé. jak absurdní, že?


[quote="pid:61641, uid:473"]Ale jsem tak neuvěřitelně zklamán chováním některých lidí k ruským lidem na našem území, že to ani nedokážu popsat.[/quote]Ano, masky padají a lidé se vybarvují. Ani je nenapadne, že zdejší Rusové jsou vlastně ti, kteří dobrovolně odešli z Ruska "za lepším", tedy naši spojenci. Tím, jak se k nim chováme, z našich spojenců budou najednou naši nepřátelé. jak absurdní, že?

obdoba u nas....na Kuzminovovu nadavaju a popisuju vsetkymi vybranymi slovami. Ked pre Slovensko ziskavala olympiady, ti isti sa mohli pretrhnut v jej vychvalovani:-( celkovo, musim konstatovat, ze covid, resp ockovanie sa evidentne podpisal na psychike ludi. Nepamatam, ze by v takej miere boli vyhadzovani umelci (Netrebenko ci Gergylev), spevaci, sportovci zo svojich miest......viaceri hovoria, ze aj v CR sikanuju ruske deti, dokonca casto aj ked su to Ukrajinci, nikto im neveri, ze nie su Rusi a oboruju sa na nich.
Nic take nikto nerobil kvoli Jemenu a Saudskej Arabii, kvoli Lybii a FRancizsku, kvoli Iraku a USA, kvoli Srbsku a Nemecku.


obdoba u nas....na Kuzminovovu nadavaju a popisuju vsetkymi vybranymi slovami. Ked pre Slovensko ziskavala olympiady, ti isti sa mohli pretrhnut v jej vychvalovani:-( celkovo, musim konstatovat, ze covid, resp ockovanie sa evidentne podpisal na psychike ludi. Nepamatam, ze by v takej miere boli vyhadzovani umelci (Netrebenko ci Gergylev), spevaci, sportovci zo svojich miest......viaceri hovoria, ze aj v CR sikanuju ruske deti, dokonca casto aj ked su to Ukrajinci, nikto im neveri, ze nie su Rusi a oboruju sa na nich. Nic take nikto nerobil kvoli Jemenu a Saudskej Arabii, kvoli Lybii a FRancizsku, kvoli Iraku a USA, kvoli Srbsku a Nemecku. Vyzera to, ze naozaj ludia stracaju vramci toho ponorenia sa do emocionality svoju ludskost a kracaju priamo k fasizmu....teraz to ani nemyslim politicko-vojensko-spolocensky, skor ako ked sa Nemcov potom pytali, ako ste to mohli urobit? a oni sami casto nevedeli kedy sa to u nich zlomilo

.viaceri hovoria, ze aj v CR sikanuju ruske deti, dokonca casto aj ked su to Ukrajinci, nikto im neveri, ze nie su Rusi a oboruju sa na nich.


ano. cesi se predhaneji, kdo pomuze vic, kdo je vic angazovanejsi, kdo bude vic videt. s kamaradem jsme se domluvili, ze nakoupime nejake pastelky, deky atd., ze to odneseme detem, co jsou ted umistene v brne na vystavisti. beru to tak, ze ty deti za nic nemuzou, ze musi byt vydesene. nechapu ty, co delaji rozdil mezi detmi, jen proto, ze mluvi rusky. nedokazu se z tohoto svinstva vzpamatovat:-(. pamatujete na zacatek covidu, jaka tady byla soudrznost, jak se lidi vzajemne podporovali a pak, za par mesicu, tu uz byly rozdelene tabory... a potom si lidi zacali pomalu uvedomovat, ze byli obelhani, zacali se zase spojovat:-( ptala jsem se znamych v jinych zemich, jestli i u nich se deje neco takoveho co u nas, psali, ze se s nicim takovym nesetkali, aby byli rusove, ruske deti napadany:-(


[quote="pid:61675, uid:187"].viaceri hovoria, ze aj v CR sikanuju ruske deti, dokonca casto aj ked su to Ukrajinci, nikto im neveri, ze nie su Rusi a oboruju sa na nich.[/quote] ano. cesi se predhaneji, kdo pomuze vic, kdo je vic angazovanejsi, kdo bude vic videt. s kamaradem jsme se domluvili, ze nakoupime nejake pastelky, deky atd., ze to odneseme detem, co jsou ted umistene v brne na vystavisti. beru to tak, ze ty deti za nic nemuzou, ze musi byt vydesene. nechapu ty, co delaji rozdil mezi detmi, jen proto, ze mluvi rusky. nedokazu se z tohoto svinstva vzpamatovat:-(. pamatujete na zacatek covidu, jaka tady byla soudrznost, jak se lidi vzajemne podporovali a pak, za par mesicu, tu uz byly rozdelene tabory... a potom si lidi zacali pomalu uvedomovat, ze byli obelhani, zacali se zase spojovat:-( ptala jsem se znamych v jinych zemich, jestli i u nich se deje neco takoveho co u nas, psali, ze se s nicim takovym nesetkali, aby byli rusove, ruske deti napadany:-(

Myslím si, že tenhle "nouzový stav" je tu ze stejného účelu, jako byl "zákaz vycházení" za covidu. V podstatě se jim velmi jednoduše "vládne" a protlačují si všechno, za co byli uplacení. A nemusí argumentovat, obhajovat, vyjednávat - prostě platí "protože proto - já to řek´" - a nějaké právo, závazné předpisy, demokracie, lidé... to vše mají na háku.
Jen tak na okraj - všimli jste si, že se nám covid vypařil z prvních stránek mééédií? Žádné reportáže o přeplněných JIPkách a "odpíračích, způsobivších smrt spoluobčanů"?
Místo toho "šílený Putin, útoky na jaderné elektrárny a jaderná hrozba, hrozba obnovení SSSR".
Do toho lidé pochybných morálních vlastností - dříve udávali "odpírače", dnes "rusofily". Tito se vždy velmi dobře "vyprofilují" v časech lámajícího se chleba. Občané se hádají, dříve rozdělení na vaxery a antivaxery - dnes na proruské a proukrajinské.
Jak jednoduché to je - rozdělit a pak si panovat, jak potřebuju.
Zde je dobrý rozhovor Bobošíkové s Davidem, ze kterého vypíchnu důležité info. Vláda a zákonodárci si neuvědomují, že smějí dělat jen to, co jim zákon povoluje. Oproti nim občan může dělat i to, v čem ho zákon neomezuje:
https://www.youtube.com/watch?v=9t9hrj2iK20


Myslím si, že tenhle "nouzový stav" je tu ze stejného účelu, jako byl "zákaz vycházení" za covidu. V podstatě se jim velmi jednoduše "vládne" a protlačují si všechno, za co byli uplacení. A nemusí argumentovat, obhajovat, vyjednávat - prostě platí "protože proto - já to řek´" - a nějaké právo, závazné předpisy, demokracie, lidé... to vše mají na háku. Jen tak na okraj - všimli jste si, že se nám covid vypařil z prvních stránek mééédií? Žádné reportáže o přeplněných JIPkách a "odpíračích, způsobivších smrt spoluobčanů"? Místo toho "šílený Putin, útoky na jaderné elektrárny a jaderná hrozba, hrozba obnovení SSSR". Do toho lidé pochybných morálních vlastností - dříve udávali "odpírače", dnes "rusofily". Tito se vždy velmi dobře "vyprofilují" v časech lámajícího se chleba. Občané se hádají, dříve rozdělení na vaxery a antivaxery - dnes na proruské a proukrajinské. Jak jednoduché to je - rozdělit a pak si panovat, jak potřebuju. Zde je dobrý rozhovor Bobošíkové s Davidem, ze kterého vypíchnu důležité info. **Vláda a zákonodárci si neuvědomují, že smějí dělat jen to, co jim zákon povoluje. Oproti nim občan může dělat i to, v čem ho zákon neomezuje**: https://www.youtube.com/watch?v=9t9hrj2iK20

Jak jednoduché to je - rozdělit a pak si panovat, jak potřebuju.

toho si neslo nevsimnout, ze covid zmizel prakticky ze dne na den. covid uz zije jen ve skupine "som zaockovany":-) tam se nic nezmenilo:-)
62222db785ad0


[quote="pid:61683, uid:203"]Jak jednoduché to je - rozdělit a pak si panovat, jak potřebuju.[/quote] toho si neslo nevsimnout, ze covid zmizel prakticky ze dne na den. covid uz zije jen ve skupine "som zaockovany":-) tam se nic nezmenilo:-) ![62222db785ad0](serve/attachment&path=62222db785ad0)

Oproti nim občan může dělat i to, v čem ho zákon neomezuje:

Přesněji řečeno, "občam může konat vše, co není zákonem výslovně zakázáno"


[quote="pid:61683, uid:203"]Oproti nim občan může dělat i to, v čem ho zákon neomezuje:[/quote] Přesněji řečeno, "občam může konat vše, **co není zákonem výslovně zakázáno**"

Ked si to tak dam do suvisu s pandou, nebyt Ukrajiny, nemali by sme tu teraz uz Covid 2.0?


Jen taková jazyko-kulturní... je opravdu nutné používat označení mírumilovných zvířat ve spojení s takovými hnusy?


Nejhorší je určitě hnutí Chcípl pes...nelidský název... (Neříkám, že zrovna tyto podporuješ, ale asi mi rozumíš.)

vzdy vsechno meli atd. potom maji pocit, ze to je samozrejmost, ze to vzdy nejak bude ... my starsi, kteri jsme si uz necim prosli, my vime, ze to tak neni


Myslím, že i dnes je spousta mladých, kteří nouzi zažili nebo zažívají...těch, co měli vše na zlatém podnose, bude spíše menšina...ale na povykování na náměstích je jich asi dostatek.


[quote="pid:61555, uid:10"]Ked si to tak dam do suvisu s pandou, nebyt Ukrajiny, nemali by sme tu teraz uz Covid 2.0?[/quote] Jen taková jazyko-kulturní... je opravdu nutné používat označení mírumilovných zvířat ve spojení s takovými hnusy? Nejhorší je určitě hnutí Chcípl pes...nelidský název... (Neříkám, že zrovna tyto podporuješ, ale asi mi rozumíš.) [quote="pid:61640, uid:347"]vzdy vsechno meli atd. potom maji pocit, ze to je samozrejmost, ze to vzdy nejak bude ... my starsi, kteri jsme si uz necim prosli, my vime, ze to tak neni[/quote] Myslím, že i dnes je spousta mladých, kteří nouzi zažili nebo zažívají...těch, co měli vše na zlatém podnose, bude spíše menšina...ale na povykování na náměstích je jich asi dostatek.

https://kob-forum.eu/2022/03/05/pravnik-hovori-k-aktualni-situaci/

Pro náš stát začíná být signifikantní vyjadřování se k závažným otázkám osobami, které k tomu nejsou kompetentní, ba naopak z titulu své funkce by se zásadně vyjadřovat mediálně neměly. Sdělení nejvyššího státního zástupce citované v článku by bylo hypoteticky vhodné posoudit v kontextu celé řady dalších paragrafů, které nám trestní zákoník nabízí. Namátkou bych ráda upozornila na:
§352 či § 353 – jde o vyhrožování skupině osob způsobením škody značného rozsahu, či újmou na zdraví či jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu….
No u mne zmiňovaný výrok zcela nehypoteticky důvodnou obavu vzbudil.
Hypoteticky, zcela hypoteticky bych navrhla panu státnímu zástupci věnovat se i dalším §§ TZ, jako např.§ 355 – hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob – zcela hypoteticky bych se mohla domnívat, že se v našem státě mnoho lidí dopouští popsaného trestného činu za němého přihlížení orgánů činných v trestním řízení.
Ještě zajímavější je § 356 TZ – podněcování k nenávisti vůči skupině osob, nebo k omezování jejich práv a svobod – čistě hypoteticky bych se zde mohla domnívat, že zde existuje mnoho osob, včetně těch, které zastávají vysoké státní funkce, ale také mnoho občanů, které by mohly mít s tímto paragrafem problém. Ale jak říkám, mezi lidi nechodím, nic o tom nevím a jde čistě o mou hypotézu, kterou by se mohl pan státní zástupce zabývat.
Když už jsme na tomto místě zákoníku, tak bych dala do pozornosti také § 357 TZ – šíření poplašné zprávy: „Kdo úmyslně způsobí vážené znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, … No zde bych byla velmi ráda, kdyby se pan státní zástupce touto otázkou zaobíral, protože zcela hypoteticky je tento § naplňován médii a dalšími osobami, neboť důkazů o fejkových zprávách v meinstreamu je neurékom a tyto nepravdivé zprávy způsobují o občanů stres, deprese, hysterii, agresi a vedou k dalším patologickým krokům těchto osob, které by nečinily, kdyby jim byla sdělovacími prostředky sdělována pravda.
A velmi zajímavé jsou také všechny §§ od 400 dále, neboť zde máme hypotetickou genocidu na Donbassu, probíhající již 8 let, prováděnou vládou, které naše česká vláda zcela hypoteticky posílá další zbraně na pokračování v hypotetické genocidě?
Ukončím tento stresující exkurz do trestního zákoníku a zcela lidsky považuji vyjádření nejvyššího státního zástupce za cela neomluvitelný a nepřístojný akt zastrašování obyvatelstva.


[quote="pid:61910, uid:203"]https://kob-forum.eu/2022/03/05/pravnik-hovori-k-aktualni-situaci/[/quote] Pro náš stát začíná být signifikantní vyjadřování se k závažným otázkám osobami, které k tomu nejsou kompetentní, ba naopak z titulu své funkce by se zásadně vyjadřovat mediálně neměly. Sdělení nejvyššího státního zástupce citované v článku by bylo hypoteticky vhodné posoudit v kontextu celé řady dalších paragrafů, které nám trestní zákoník nabízí. Namátkou bych ráda upozornila na: §352 či § 353 – jde o vyhrožování skupině osob způsobením škody značného rozsahu, či újmou na zdraví či jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu…. No u mne zmiňovaný výrok zcela nehypoteticky důvodnou obavu vzbudil. Hypoteticky, zcela hypoteticky bych navrhla panu státnímu zástupci věnovat se i dalším §§ TZ, jako např.§ 355 – hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob – zcela hypoteticky bych se mohla domnívat, že se v našem státě mnoho lidí dopouští popsaného trestného činu za němého přihlížení orgánů činných v trestním řízení. Ještě zajímavější je § 356 TZ – podněcování k nenávisti vůči skupině osob, nebo k omezování jejich práv a svobod – čistě hypoteticky bych se zde mohla domnívat, že zde existuje mnoho osob, včetně těch, které zastávají vysoké státní funkce, ale také mnoho občanů, které by mohly mít s tímto paragrafem problém. Ale jak říkám, mezi lidi nechodím, nic o tom nevím a jde čistě o mou hypotézu, kterou by se mohl pan státní zástupce zabývat. Když už jsme na tomto místě zákoníku, tak bych dala do pozornosti také § 357 TZ – šíření poplašné zprávy: „Kdo úmyslně způsobí vážené znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, … No zde bych byla velmi ráda, kdyby se pan státní zástupce touto otázkou zaobíral, protože zcela hypoteticky je tento § naplňován médii a dalšími osobami, neboť důkazů o fejkových zprávách v meinstreamu je neurékom a tyto nepravdivé zprávy způsobují o občanů stres, deprese, hysterii, agresi a vedou k dalším patologickým krokům těchto osob, které by nečinily, kdyby jim byla sdělovacími prostředky sdělována pravda. A velmi zajímavé jsou také všechny §§ od 400 dále, neboť zde máme hypotetickou genocidu na Donbassu, probíhající již 8 let, prováděnou vládou, které naše česká vláda zcela hypoteticky posílá další zbraně na pokračování v hypotetické genocidě? Ukončím tento stresující exkurz do trestního zákoníku a zcela lidsky považuji vyjádření nejvyššího státního zástupce za cela neomluvitelný a nepřístojný akt zastrašování obyvatelstva.

Nejhorší je určitě hnutí Chcípl pes...nelidský název... (Neříkám, že zrovna tyto podporuješ, ale asi mi rozumíš.)

také s tím názvem mám problém, jsem milovníkem zvířat (všech bytostí) a samotný výraz bych nepoužila v souvislosti s žádnou bytostí (lidskou či zvířecí) i když chápu, že se tím měl navodit pocit, že nám zde něco umřelo, odešlo atd. Za mne je název nešťastný.


[quote="pid:61915, uid:181"]Nejhorší je určitě hnutí Chcípl pes...nelidský název... (Neříkám, že zrovna tyto podporuješ, ale asi mi rozumíš.)[/quote] také s tím názvem mám problém, jsem milovníkem zvířat (všech bytostí) a samotný výraz bych nepoužila v souvislosti s žádnou bytostí (lidskou či zvířecí) i když chápu, že se tím měl navodit pocit, že nám zde něco umřelo, odešlo atd. Za mne je název nešťastný.

@Lin - jen upřesním , autorkou článku je dcera , já to jen zredigoval.

@Lin - jen upřesním , autorkou článku je dcera , já to jen zredigoval.

Nejhorší je určitě hnutí Chcípl pes


no ,no, len sa tu nerozplač...


oficialny nazov je s velkymi pismenami


Proti Epidemicky System ...


ze sa na nete piše s malym pismom to je nepodstatne,


p.s. kto sa boji nech nechodi do lesa,lebo tam ziju vlci ,ktori lovia zajačiky s srnky....


[quote="pid:61915, uid:181"]Nejhorší je určitě hnutí Chcípl pes[/quote] no ,no, len sa tu nerozplač... oficialny nazov je s velkymi pismenami **P**roti **E**pidemicky** S**ystem ... ze sa na nete piše s malym pismom to je nepodstatne, p.s. kto sa boji nech nechodi do lesa,lebo tam ziju vlci ,ktori lovia zajačiky s srnky....

Zdá se, že Fialovi až teď začíná docházet rozsah a dopady toho, co se děje a začíná pomalu střízlivět protiruského zápalu. Chápe, že jeho kůže i s hlavou může jednou viset na úřadu vlády jako výstraha všem jeho následovatelům.


https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Toho-se-Fiala-boji-vic-nez-Putina-Co-v-ODS-pada-behem-valky-695066


Zdá se, že Fialovi až teď začíná docházet rozsah a dopady toho, co se děje a začíná pomalu střízlivět protiruského zápalu. Chápe, že jeho kůže i s hlavou může jednou viset na úřadu vlády jako výstraha všem jeho následovatelům. https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Toho-se-Fiala-boji-vic-nez-Putina-Co-v-ODS-pada-behem-valky-695066

Zdá se, že Fialovi až teď začíná docházet rozsah a dopady toho, co se děje a začíná pomalu střízlivět

Myslím, že mu to nedochádza__ :
" ODS se sice naprosto jasně shodne v tom, že Rusko je agresor, tím to však končí. Ve straně se profilují dva tábory s odlišným pohledem na vývoj situace a míru české angažovanosti.
Chceme základnu NATO a prezidenta Pavla
Petr Fiala zastává zatím umírněný postoj a spíše opatrně
tlumočí, co zaznívá z úst představitelů EU a Bílého domu a podle svých spolustraníků nic jiného dělat ani nemůže.
„Česká republika není významným hráčem na poli mezinárodní bezpečnosti.
Spojené státy dávají najevo, že se na Ukrajině angažovat nechtějí. Aktivistická část společnosti bude volat po větší razanci nebo přímo po válce, ale USA, jako nejsilnější člen NATO, sdělily svůj postoj jasně. Není v zájmu ČR, aby premiér pronášel nějaké silácké řeči. Byli bychom pro smích,“ dověděli jsme se od zdroje z okolí premiéra."


[quote="pid:62122, uid:317"]Zdá se, že Fialovi až teď začíná docházet rozsah a dopady toho, co se děje a začíná pomalu střízlivět[/quote] **Myslím, že mu to nedochádza**__ : " ODS se sice naprosto jasně shodne v tom, že Rusko je agresor, tím to však končí. Ve straně se profilují dva tábory s odlišným pohledem na vývoj situace a míru české angažovanosti. Chceme základnu NATO a prezidenta Pavla Petr Fiala zastává zatím umírněný postoj a spíše opatrně ** tlumočí, co zaznívá z úst představitelů EU a Bílého domu a podle svých spolustraníků nic jiného dělat ani nemůže.** „Česká republika není významným hráčem na poli mezinárodní bezpečnosti. Spojené státy dávají najevo, že se na Ukrajině angažovat nechtějí. Aktivistická část společnosti bude volat po větší razanci nebo přímo po válce, ale USA, jako nejsilnější člen NATO, sdělily svůj postoj jasně. Není v zájmu ČR, aby premiér pronášel nějaké silácké řeči. Byli bychom pro smích,“ dověděli jsme se od zdroje z okolí premiéra."
Upravené 7. 3. 2022 o 14:40

máme hypotetickou genocidu na Donbassu, probíhající již 8 let, prováděnou vládou, které naše česká vláda zcela hypoteticky posílá další zbraně

Já bych řekla, že ta naše fialová vláda je posílá zcela nehypoteticky... Vždyť se tím chlubí a možná si i myslí, že tím sbírá politické body.
Jinak - výborně napsané, díky za to. Tomu snad musí rozumět úplně každý.
jen upřesním , autorkou článku je dcera ,

To nevadí, zasloužil ses, že je článek "venku". smile


[quote="pid:61946, uid:325"]máme hypotetickou genocidu na Donbassu, probíhající již 8 let, prováděnou vládou, které naše česká vláda zcela hypoteticky posílá další zbraně[/quote] Já bych řekla, že ta naše fialová vláda je posílá zcela nehypoteticky... Vždyť se tím chlubí a možná si i myslí, že tím sbírá politické body. Jinak - výborně napsané, díky za to. Tomu snad musí rozumět úplně každý. [quote="pid:61959, uid:57"]jen upřesním , autorkou článku je dcera ,[/quote] To nevadí, zasloužil ses, že je článek "venku". :)

Pražské centrum pro uprchlíky překročilo kapacitu. Uprchlíci míří do jiných měst
Pražské středisko odbavilo 8567 uprchlíků
V královéhradeckém centru v současnosti podle ní není problém se zvládáním registrací běženců
https://prazska.drbna.cz/zpravy/politika/8354-prazske-centrum-pro-uprchliky-prekrocilo-kapacitu-uprchlici-miri-do-jinych-mest.html


  • prejde každý uprchlík aj lekárskou kontrolou ?....

**Pražské centrum pro uprchlíky překročilo kapacitu. Uprchlíci míří do jiných měst** Pražské středisko odbavilo 8567 uprchlíků V královéhradeckém centru v současnosti podle ní není problém se zvládáním registrací běženců https://prazska.drbna.cz/zpravy/politika/8354-prazske-centrum-pro-uprchliky-prekrocilo-kapacitu-uprchlici-miri-do-jinych-mest.html - prejde každý uprchlík aj lekárskou kontrolou ?....

Oprávněný dotaz v souvislosti s tím, že pokud se vracíte ze Slovenska, musíte být 14 dní v karanténě. A co obstrukce při cestování a kovid pas? A nedávné šílenství při schvalování pandy? No a teď tu máme tisíce lidí denně cestující z Ukrajiny jejichž zdravotní status nikoho nezajímá.


Oprávněný dotaz v souvislosti s tím, že pokud se vracíte ze Slovenska, musíte být 14 dní v karanténě. A co obstrukce při cestování a kovid pas? A nedávné šílenství při schvalování pandy? No a teď tu máme tisíce lidí denně cestující z Ukrajiny jejichž zdravotní status nikoho nezajímá.

Kádrování Jarka Nohavici. Ze žurnalistiky se stala propaganda, ukazuje Žantovský.


Hodí se i výrazy od Lenina
Vrátit cenu se nechystá, dostal ji za kulturu, ne za válčení
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kadrovani-Jarka-Nohavici-Ze-zurnalistiky-se-stala-propaganda-ukazuje-Zantovsky-Hodi-se-i-vyrazy-od-Lenina-694852


Kádrování Jarka Nohavici. Ze žurnalistiky se stala propaganda, ukazuje Žantovský. --------------------------------------------------------------------------------- **Hodí se i výrazy od Lenina** Vrátit cenu se nechystá, dostal ji za kulturu, ne za válčení https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kadrovani-Jarka-Nohavici-Ze-zurnalistiky-se-stala-propaganda-ukazuje-Zantovsky-Hodi-se-i-vyrazy-od-Lenina-694852

Tak vážení, dochází k tomu, co jsem předpovídal. Vláda uvažuje o omezení vlastnického práva a umísťovat uprchlíky do bytů a domů, bez souhlasu vlastníků.
https://denikn.cz/832498/vladu-priliv-uprchliku-zaskocil-aby-ho-zvladla-bude-muset-najit-odvahu-k-nepopularnim-krokum/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu


Tak vážení, dochází k tomu, co jsem předpovídal. Vláda uvažuje o omezení vlastnického práva a umísťovat uprchlíky do bytů a domů, bez souhlasu vlastníků. https://denikn.cz/832498/vladu-priliv-uprchliku-zaskocil-aby-ho-zvladla-bude-muset-najit-odvahu-k-nepopularnim-krokum/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Deník N => hlavní soupeř Seznamu a Forum 24 o největší žumpu v ČR.


Deník N => hlavní soupeř Seznamu a Forum 24 o největší žumpu v ČR.

Respirátory končí, covid ne. Chystáme se na horší mutace, říká ministr Válek
Na podzim nás čeká další vlna nákazy covidu.
Možná bude horší a zákeřnější než ta omikronová, říká ministr zdravotnictví
https://www.mzcr.cz/respiratory-konci-covid-ne-chystame-se-na-horsi-mutace-rika-ministr-valek/ https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/covid-respiratory-omikron-nemoc-ockovani.A220304_173256_domaci_mejt


  • to je Sibyla :)

**Respirátory končí, covid ne. Chystáme se na horší mutace, říká ministr Válek** Na podzim nás čeká další vlna nákazy covidu. Možná bude horší a zákeřnější než ta omikronová, říká ministr zdravotnictví https://www.mzcr.cz/respiratory-konci-covid-ne-chystame-se-na-horsi-mutace-rika-ministr-valek/ https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/covid-respiratory-omikron-nemoc-ockovani.A220304_173256_domaci_mejt - to je Sibyla :)
Upravené 12. 3. 2022 o 08:38

to je Sibyla smile


Asi je dobře informován o tom, co soudruzi z USA vyvinuli ve vojenských laboratořích na Ukrajině a co znovu hodlají po celém světě i u nás vypustit ... Kdo se díval na konferenci lékařů tak si dobře vzpomene na otázku Dr. Pekové jak mohl Primula vědět, že přijde další mohutná vlna epidemie, když o ní nebyly sebemenší náznaky.


[quote="pid:63050, uid:78"]to je Sibyla :)[/quote] Asi je dobře informován o tom, co soudruzi z USA vyvinuli ve vojenských laboratořích na Ukrajině a co znovu hodlají po celém světě i u nás vypustit ... Kdo se díval na konferenci lékařů tak si dobře vzpomene na otázku Dr. Pekové jak mohl Primula vědět, že přijde další mohutná vlna epidemie, když o ní nebyly sebemenší náznaky.

Možná bude horší a zákeřnější

Teď jsem zmatená - mluví o globální pandemii nebo o globální elitě?


[quote="pid:63050, uid:78"]Možná bude horší a zákeřnější[/quote] Teď jsem zmatená - mluví o globální pandemii nebo o globální elitě?

Zahraniční kupci vykupují české obilí a česká (ukrajinská) vláda nedělá proti tomu nic. Všechny okolní státy už zakázaly prodej obilí, ale ukrajinský premiér a viceprezident Petr Fiala nedělá nic ! Vlastně ano, něco dělá: "Zakazuje alternativní zdroje názorů a informací". Petr Fiala nemá na Česko vůbec čas, protože ho teď zajímá pouze jeho rodná zem, Ukrajina.


https://vlkovobloguje.wordpress.com/2022/03/12/snizme-svou-spotrebu-vyzyva-ministr-sikela/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-ceske-farmy-obrazeji-kupci-z-ciziny-za-psenici-plati-jako-za-zlato-193098


Vážení, pokud se něco urychleně nezmění, naši zemi čeká hlad ...


Český průmysl už začal odstavovat výrobu z důvodu vysokých cen energií:


https://www.idnes.cz/usti/zpravy/porcelanka-sklarna-vitrablok-dubi-agc-ceny-energie-vyroba.A220310_140138_usti-zpravy_grr


Zahraniční kupci vykupují české obilí a česká (ukrajinská) vláda nedělá proti tomu nic. Všechny okolní státy už zakázaly prodej obilí, ale ukrajinský premiér a viceprezident Petr Fiala nedělá nic ! Vlastně ano, něco dělá: "Zakazuje alternativní zdroje názorů a informací". Petr Fiala nemá na Česko vůbec čas, protože ho teď zajímá pouze jeho rodná zem, Ukrajina. https://vlkovobloguje.wordpress.com/2022/03/12/snizme-svou-spotrebu-vyzyva-ministr-sikela/ https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-ceske-farmy-obrazeji-kupci-z-ciziny-za-psenici-plati-jako-za-zlato-193098 Vážení, pokud se něco urychleně nezmění, naši zemi čeká hlad ... Český průmysl už začal odstavovat výrobu z důvodu vysokých cen energií: https://www.idnes.cz/usti/zpravy/porcelanka-sklarna-vitrablok-dubi-agc-ceny-energie-vyroba.A220310_140138_usti-zpravy_grr
Upravené 12. 3. 2022 o 11:30

naši zemi čeká hlad .

banderovci už Českou republikou prechádzajú, zachvíľu ich prechodom budú domáci trpieť - viď. nútené kvartírovanie do príbytkov (v tom telefonickom rozhovore tá babuľa z Donbasu jasne povedala, že za chvíľu vítači budú vidieť, čo za banderovskú pakáž, voš si pustili do kožucha, keď ich začnú vyháňať z vlastných príbytkov...) a po prechode banderpvcov prišla neúroda v 1947 a následne ČSR pred hladom zachránilo obilie z Ruska.
Bude zachraňovať obilie z Ruska Česko aj tentokrát?
Vtedy ČSR nebola na zozname nepriateľských štátov...
no, budú sa u vás, aj u nás, za chvíľu lámať ľady...


[quote="pid:63077, uid:317"]naši zemi čeká hlad .[/quote] banderovci už Českou republikou prechádzajú, zachvíľu ich prechodom budú domáci trpieť - viď. nútené kvartírovanie do príbytkov (v tom telefonickom rozhovore tá babuľa z Donbasu jasne povedala, že za chvíľu vítači budú vidieť, čo za banderovskú pakáž, voš si pustili do kožucha, keď ich začnú vyháňať z vlastných príbytkov...) a po prechode banderpvcov prišla neúroda v 1947 a následne ČSR pred hladom zachránilo obilie z Ruska. Bude zachraňovať obilie z Ruska Česko aj tentokrát? Vtedy ČSR nebola na zozname nepriateľských štátov... no, budú sa u vás, aj u nás, za chvíľu lámať ľady...

zachvíľu ich prechodom budú domáci trpieť

Tady je k tomu poucne video. Doporucuji ...
https://www.youtu.be/MRW4X5tGiRs


[quote="pid:63086, uid:112"]zachvíľu ich prechodom budú domáci trpieť[/quote] Tady je k tomu poucne video. Doporucuji ... https://www.youtu.be/MRW4X5tGiRs

Prohlášení "našeho" ministra vnitra Rakušana:
Za nejlepší pro začlenění uprchlíků do společnosti má ubytování v domácnostech, o výši příspěvku takovým ubytovatelům bude vláda znovu jednat ve středu.


https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rakusan-chce-aktivovat-vsechny-kapacity-ubytovani-i-tak-dojdou-zacatkem-dubna/2176321?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu


Prohlášení "našeho" ministra vnitra Rakušana: Za nejlepší pro začlenění uprchlíků do společnosti má ubytování v domácnostech, o výši příspěvku takovým ubytovatelům bude vláda znovu jednat ve středu. https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rakusan-chce-aktivovat-vsechny-kapacity-ubytovani-i-tak-dojdou-zacatkem-dubna/2176321?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

video

Nedostupné, stránka nenalezena


[quote="pid:63092, uid:68"]video[/quote] Nedostupné, stránka nenalezena

Nedostupné, stránka nenalezena
Zkus to znova, mně funguje.


[quote="pid:63104, uid:518"]Nedostupné, stránka nenalezena[/quote]Zkus to znova, mně funguje.

Možná bude horší a zákeřnější než ta omikronová, říká ministr zdravotnictví
Čistě hypoteticky může ten klinický idiot Válek naplňovat skutkovou podstatu trestného činu podle § 357 TZ. Paragraf je o šíření poplašné zprávy. Kdyby byl - samozřejmě čistě hypoteticky - členem organizované skupiny, tak flastr až 5 let natvrdo.


[quote="pid:63050, uid:78"]Možná bude horší a zákeřnější než ta omikronová, říká ministr zdravotnictví[/quote]Čistě hypoteticky může ten klinický idiot Válek naplňovat skutkovou podstatu trestného činu podle § 357 TZ. Paragraf je o šíření poplašné zprávy. Kdyby byl - samozřejmě čistě hypoteticky - členem organizované skupiny, tak flastr až 5 let natvrdo.
Upravené 12. 3. 2022 o 16:53

Zkus to znova, mně funguje.

jj tady v okně jo, ale odkaz nejede.


[quote="pid:63105, uid:312"]Zkus to znova, mně funguje.[/quote] jj tady v okně jo, ale odkaz nejede.

Bezcharakterní bída na povel páníčka promluvila . Mají bobky , lidi je vynesou na špicích vidlí .
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Fiala-ze-studia-prosil-Cechy-Budte-rozumni-nekupujte-tolik-pohonnych-hmot-Putinovy-ceny-695751
Pro všechny české zdroje jsou , jen ne pro Čechy .


Bezcharakterní bída na povel páníčka promluvila . Mají bobky , lidi je vynesou na špicích vidlí . https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Fiala-ze-studia-prosil-Cechy-Budte-rozumni-nekupujte-tolik-pohonnych-hmot-Putinovy-ceny-695751 Pro všechny české zdroje jsou , jen ne pro Čechy .

Fiala trestuhodně hazarduje vůlí lidí pomáhat Ukrajině, myslí si Zálom


Česká vláda je neúnavná v pomoci Ukrajině. Kromě dodávky zbraní a humanitární pomoci jde o pomoc příchozím válečným běžencům, ale také slavná cesta premiéra a předsedy ODS Petra Fialy do obléhaného Kyjeva. Jenže místopředseda Svobodných a berounský zastupitel Luboš Zálom nabízí na chování vlády přece jen trochu jiný pohled.


„Vláda soustavně bagatelizuje ceny energií a pohonných hmot. Vlastně tvrdí, že když se na Ukrajině válčí a lidé tam trpí, je nepatřičné v tuto chvíli poukazovat na vysoké ceny benzínu...


„Na druhou stranu s touto vůlí pomáhat a s touto účastí vláda trestuhodně hazarduje. Pokud se totiž budou ekonomické problémy prohlubovat a vystřelené ceny budou dále prosakovat do dalších vrstev ekonomiky, solidarita a účast lidí se bude nepochybně snižovat, až k nějakému bodu, kdy někteří lidé začnou říkat, že ,nám Ukrajinci a Ukrajina ujídá chleba'...


Možná, že si ale vláda vůbec nedělá starosti s tím, zda národ podporuje Ukrajinu a Ukrajince, protože ve skutečnosti tu podporu vůbec nepotřebuje. Je si vědoma toho, že má nástroj nouzového stavu, během kterého může dle libosti konfiskovat, za nějaký slib nějaké kompenzace, a lidi k pomoci donutit v podstatě násilím,“ netají se se svojí kritikou vyhlášení nouzového stavu Zálom, podle kterého se i premiér Fialy vydal stejnou cestou, jako jeho předchůdce Andrej Babiš.


Celý článek zde: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Fiala-trestuhodne-hazarduje-vuli-lidi-pomahat-Ukrajine-mysli-si-Zalom-696286


**Fiala trestuhodně hazarduje vůlí lidí pomáhat Ukrajině, myslí si Zálom** Česká vláda je neúnavná v pomoci Ukrajině. Kromě dodávky zbraní a humanitární pomoci jde o pomoc příchozím válečným běžencům, ale také slavná cesta premiéra a předsedy ODS Petra Fialy do obléhaného Kyjeva. Jenže místopředseda Svobodných a berounský zastupitel Luboš Zálom nabízí na chování vlády přece jen trochu jiný pohled. „Vláda soustavně bagatelizuje ceny energií a pohonných hmot. Vlastně tvrdí, že když se na Ukrajině válčí a lidé tam trpí, je nepatřičné v tuto chvíli poukazovat na vysoké ceny benzínu... „Na druhou stranu s touto vůlí pomáhat a s touto účastí vláda trestuhodně hazarduje. Pokud se totiž budou ekonomické problémy prohlubovat a vystřelené ceny budou dále prosakovat do dalších vrstev ekonomiky, solidarita a účast lidí se bude nepochybně snižovat, až k nějakému bodu, kdy někteří lidé začnou říkat, že ,nám Ukrajinci a Ukrajina ujídá chleba'... Možná, že si ale vláda vůbec nedělá starosti s tím, zda národ podporuje Ukrajinu a Ukrajince, protože ve skutečnosti tu podporu vůbec nepotřebuje.** Je si vědoma toho, že má nástroj nouzového stavu, během kterého může dle libosti konfiskovat, za nějaký slib nějaké kompenzace, a lidi k pomoci donutit v podstatě násilím,**“ netají se se svojí kritikou vyhlášení nouzového stavu Zálom, podle kterého se i premiér Fialy vydal stejnou cestou, jako jeho předchůdce Andrej Babiš. Celý článek zde: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Fiala-trestuhodne-hazarduje-vuli-lidi-pomahat-Ukrajine-mysli-si-Zalom-696286

Nejdřív čistě hypoteticky zauvažuju o čistě hypotetických možnostech. Taková malá hypotetická pohádka:
Biologický útok z UA laboratoří byl v plánu. Počítalo se s mnoha uprchlíky. Proto si EU narychlo schvalovala své "nouzové stavy".
Kvůli covidu to nebylo.
Tím, že Rusko plánovače předešlo a protože by lidé z očišťovaných území běželi do Ruska, muselo se honem vymyslet, aby byli také migranti směrem západním.
Narychlo se vykoumala "akce atomová hrozba" a mééédia rozšířila takovou paniku, že lidi začali kopat bunkry. A - samozřejmě - bylo nutné "chránit" lidi od Lvova či Mukačeva. Taková raketa - ta letí, letí, letí.... a najednou je z Doněcka ve Lvově na ulici.
Také bylo nutné vyděsit Kyjev a tak pravoseki sem tam bouchli rachejtlí kamsi k obytným čtvrtím.
No... ale řekněme si upřímně, že nejvíc ze všeho vyděsila "zapadňary" i Kyjevany možnost mobilizace a nástupu k bojům. Muži i ženy - však jsou na UA genderově důslední a pilně cvičili s dřevěnými zbraněmi. Říkali tomu domobrana.
A začal se mocný exodus ukrajinského národa. Před osmi lety jich bylo 45 mil, loni už jen někde 40 mil a teď zas nějaký ten milionek ubyl. Ale - přesídlit čistě hypoteticky 40 mil lidí je věc nemožná. I 30 je moc... i 20 nebo 10mil. I kdyby celá EU přijímala jak divá, tak to je hrozně moc lidí najednou. Je jich tu cca 200 tis a už jsou zahlcené úřady, školy, školky, ubytovací zařízení, zdravotnická.... prostě nic nefunguje jak má. Zkuste si jít nyní udělat pas - a sami uvidíte.
Takže čistě hypoteticky fialová vláda se sice nyní jeví jako vláda ukrajinského lidu - a ne českého - ale čistě hypoteticky a pohádkově si myslím, že fuk jsou jí úplně všichni. Tato fialová pohroma vykonává pouze své předurčené dílo brouků hrobaříků. Hrobaříků všech a všeho.
Třeba ti dobráci z řad poskytovatelů ubytování už zjistili, že fialoví hrobaříci chtějí, aby migranty ubytovávali na své náklady. Přeci - musíme pomáhat! Nejdříve hrobaříci určili 250,- Kč za 3 plná jídla denně a ubytování k tomu. Podotýkám, že ubytování úrovně tří až pěti hvězdiček - ne nějaká ubytovna pro Mongoly.
Když se vzbouřili, že za TOTO se nikdo o migranty starat nebude, po dlouhém jednání zvýšili taxu na 350,- Kč na osobu. Přitom náklad jen na ubytování této úrovně je kalkulován na 500,- Kč - a to ubytovatel nic nevydělá, jen pokryje náklady. A o jídle nemluvě.
Jak je vidět, fialoví hrobaříci jsou čistě hypoteticky mimo realitu a ceny jim kalkuluje někdo ze "strakovské jídelny"....


A čistě nehypoteticky si tu přemýšlím, proč se chovají jak se chovají. Jakoby nebyla žádná budoucnost...


Nejdřív čistě hypoteticky zauvažuju o čistě hypotetických možnostech. Taková malá hypotetická pohádka: **Biologický útok z UA laboratoří byl v plánu. Počítalo se s mnoha uprchlíky. Proto si EU narychlo schvalovala své "nouzové stavy". ** Kvůli covidu to nebylo. Tím, že Rusko plánovače předešlo a protože by lidé z očišťovaných území běželi do Ruska, muselo se honem vymyslet, aby byli také migranti směrem západním. Narychlo se vykoumala "akce atomová hrozba" a mééédia rozšířila takovou paniku, že lidi začali kopat bunkry. A - samozřejmě - bylo nutné "chránit" lidi od Lvova či Mukačeva. Taková raketa - ta letí, letí, letí.... a najednou je z Doněcka ve Lvově na ulici. Také bylo nutné vyděsit Kyjev a tak pravoseki sem tam bouchli rachejtlí kamsi k obytným čtvrtím. No... ale řekněme si upřímně, že nejvíc ze všeho vyděsila "zapadňary" i Kyjevany možnost mobilizace a nástupu k bojům. Muži i ženy - však jsou na UA genderově důslední a pilně cvičili s dřevěnými zbraněmi. Říkali tomu domobrana. A začal se mocný exodus ukrajinského národa. Před osmi lety jich bylo 45 mil, loni už jen někde 40 mil a teď zas nějaký ten milionek ubyl. Ale - přesídlit čistě hypoteticky 40 mil lidí je věc nemožná. I 30 je moc... i 20 nebo 10mil. I kdyby celá EU přijímala jak divá, tak to je hrozně moc lidí najednou. Je jich tu cca 200 tis a už jsou zahlcené úřady, školy, školky, ubytovací zařízení, zdravotnická.... prostě nic nefunguje jak má. Zkuste si jít nyní udělat pas - a sami uvidíte. Takže čistě hypoteticky fialová vláda se sice nyní jeví jako vláda ukrajinského lidu - a ne českého - ale čistě hypoteticky a **pohádkově si myslím, že fuk jsou jí úplně všichni.** Tato fialová pohroma vykonává pouze své předurčené dílo brouků hrobaříků. Hrobaříků všech a všeho. Třeba ti dobráci z řad poskytovatelů ubytování už zjistili, že fialoví hrobaříci chtějí, aby migranty ubytovávali na své náklady. Přeci - musíme pomáhat! Nejdříve hrobaříci určili 250,- Kč za 3 plná jídla denně a ubytování k tomu. Podotýkám, že ubytování úrovně tří až pěti hvězdiček - ne nějaká ubytovna pro Mongoly. Když se vzbouřili, že za** TOTO** se nikdo o migranty starat nebude, po dlouhém jednání zvýšili taxu na 350,- Kč na osobu. Přitom náklad jen na ubytování této úrovně je kalkulován na 500,- Kč - a to ubytovatel nic nevydělá, jen pokryje náklady. **A o jídle nemluvě.** Jak je vidět, fialoví hrobaříci jsou čistě hypoteticky mimo realitu a ceny jim kalkuluje někdo ze "strakovské jídelny".... A čistě nehypoteticky si tu přemýšlím, proč se chovají jak se chovají. Jakoby nebyla žádná budoucnost...

John Helmer: Zasedání summitu Zelenského v Kyjevě 15. března s polským, českým
a slovinským premiérem bylo FAKE vymyšleným ve Varšavě – zasedání bylo v polském Przemyslu
https://www.pokec24.cz/nezarazene/john-helmer-sam-zelenskij-je-nyni-v-polskych-rukou-summit-s-polskymi-ceskymi-a-slovinskymi-premiery-v-polskem-przemyslu-nikoli-v-kyjeve/


John Helmer: Zasedání summitu Zelenského v Kyjevě 15. března s polským, českým a slovinským premiérem bylo FAKE vymyšleným ve Varšavě – zasedání bylo v polském Przemyslu https://www.pokec24.cz/nezarazene/john-helmer-sam-zelenskij-je-nyni-v-polskych-rukou-summit-s-polskymi-ceskymi-a-slovinskymi-premiery-v-polskem-przemyslu-nikoli-v-kyjeve/

A čistě nehypoteticky si tu přemýšlím, proč se chovají jak se chovají. Jakoby nebyla žádná budoucnost.

Oni už nemají žádnou budoucnost . Buďto je zlikviduje páníček , až je nebude potřebovat , nebo je roztrháme na kusy MY , Národ .


[quote="pid:64032, uid:203"]A čistě nehypoteticky si tu přemýšlím, proč se chovají jak se chovají. Jakoby nebyla žádná budoucnost.[/quote] Oni už nemají žádnou budoucnost . Buďto je zlikviduje páníček , až je nebude potřebovat , nebo je roztrháme na kusy MY , Národ .
Upravené 19. 3. 2022 o 17:59

To vláda nevidí. Už to bylo. Profesor a vážné věci kolem války


Spílat lidem, že si stěžují na ceny, když na Ukrajině umírají lidé? Ve válčícím Jemenu zemřely desetitisíce dětí hlady, poznamenává filozof profesor Ivo Budil. „Nevšiml jsem si ani žádné mobilizace české veřejnosti za ukončení válečných zločinů v Jemenu,“ dodává. Putina považuje za agresora, současně vidí jeho postup na Ukrajině jako součást úpadku americké moci, který využívají regionální hráči. V rozhovoru s ParlamentnímiListy.cz se Budil ohlíží i do historie. „Spojení německé výrobní výkonnosti a technologie s ruskými přírodními a lidskými zdroji bylo snem německých geopolitiků počínaje Karlem Haushoferem a zároveň noční můrou amerických stratégů, kteří se přesně něčemu takovému snažili zabránit. Výsledek těchto konfliktních zájmů vidíme v troskách ukrajinských měst,“ uvádí.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/To-vlada-nevidi-Uz-to-bylo-Profesor-a-vazne-veci-kolem-valky-696517


Jsem rád, že ještě zaznívají takové názory, které vzhledem k posledním aktivitám vlády Fialy bude snaha utlumit.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-vypneme-dezinformacni-weby-chystame-k-tomu-zakon-planuje-ministr-194370


Včera jsem podepsal chartu 2022. Ne, že bych se ztotožňoval se všemi názory signatářů. Nakonec je tam spousta lidí, která se o politiku nikdy nazajímala a začala se probouzet v souvislosti s kovidovou hysterií.
Ale v jednom mají jasno - pluralita názoru musí být zachována a cenzura nebo dokonce stíhání za odlišný názor nepatří do této společnosti a je to cesta do pekel. Je to platforma, která začala vznikat zezdola a která by mohla získat váhu a začít vytvářet tlak na jak na zákonodárce, tak i na zrádné politické elity i po právnické stránce. Nakonec, jsem přesvědčen, že pokud se nezačneme spojovat a hlas lidu nebude slyšet, politické elity budou mít dojem, že národ jím poskytl "carte blanche" na jakékoli změny, co hodlají provést.


Kdo chce zjistit více, stačí zadát na youtube nebo google heslo "charta 2022" a podívat se na odkazy. Dokonce i zde na webu už je vytvořeno samostatné vlákno.


**To vláda nevidí. Už to bylo. Profesor a vážné věci kolem války** Spílat lidem, že si stěžují na ceny, když na Ukrajině umírají lidé? Ve válčícím Jemenu zemřely desetitisíce dětí hlady, poznamenává filozof profesor Ivo Budil. „Nevšiml jsem si ani žádné mobilizace české veřejnosti za ukončení válečných zločinů v Jemenu,“ dodává. Putina považuje za agresora, současně vidí jeho postup na Ukrajině jako součást úpadku americké moci, který využívají regionální hráči. V rozhovoru s ParlamentnímiListy.cz se Budil ohlíží i do historie. „Spojení německé výrobní výkonnosti a technologie s ruskými přírodními a lidskými zdroji bylo snem německých geopolitiků počínaje Karlem Haushoferem a zároveň noční můrou amerických stratégů, kteří se přesně něčemu takovému snažili zabránit. Výsledek těchto konfliktních zájmů vidíme v troskách ukrajinských měst,“ uvádí. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/To-vlada-nevidi-Uz-to-bylo-Profesor-a-vazne-veci-kolem-valky-696517 Jsem rád, že ještě zaznívají takové názory, které vzhledem k posledním aktivitám vlády Fialy bude snaha utlumit. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-vypneme-dezinformacni-weby-chystame-k-tomu-zakon-planuje-ministr-194370 Včera jsem podepsal chartu 2022. Ne, že bych se ztotožňoval se všemi názory signatářů. Nakonec je tam spousta lidí, která se o politiku nikdy nazajímala a začala se probouzet v souvislosti s kovidovou hysterií. Ale v jednom mají jasno - pluralita názoru musí být zachována a cenzura nebo dokonce stíhání za odlišný názor nepatří do této společnosti a je to cesta do pekel. Je to platforma, která začala vznikat zezdola a která by mohla získat váhu a začít vytvářet tlak na jak na zákonodárce, tak i na zrádné politické elity i po právnické stránce. Nakonec, jsem přesvědčen, že pokud se nezačneme spojovat a hlas lidu nebude slyšet, politické elity budou mít dojem, že národ jím poskytl "carte blanche" na jakékoli změny, co hodlají provést. Kdo chce zjistit více, stačí zadát na youtube nebo google heslo "charta 2022" a podívat se na odkazy. Dokonce i zde na webu už je vytvořeno samostatné vlákno.

Tenhle ruský šváb si už ani neškrtne . To by tak hrálo , aby nějaký vysloužilý pracovník rozvědky , kritizoval přesvatou a jediněpravdivou démonkradcii a její slouhy .
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Jak-jsme-mohli-tak-naskocit-USA-Sandor-obraci-kauzu-Ukrajina-696651
První vlaštovka jaro nedělá , jenže těch vlaštovek už jsou mraky . Jen je za zavřeným oknem není slyšet . Ale i to přestane , až ty hejna vlaštovek vyvalí okna a vybílí pastoušku démonkradů .


Tenhle ruský šváb si už ani neškrtne . To by tak hrálo , aby nějaký vysloužilý pracovník rozvědky , kritizoval přesvatou a jediněpravdivou démonkradcii a její slouhy . https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Jak-jsme-mohli-tak-naskocit-USA-Sandor-obraci-kauzu-Ukrajina-696651 První vlaštovka jaro nedělá , jenže těch vlaštovek už jsou mraky . Jen je za zavřeným oknem není slyšet . Ale i to přestane , až ty hejna vlaštovek vyvalí okna a vybílí pastoušku démonkradů .
Upravené 22. 3. 2022 o 10:34

Vlaštovky .
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Je-zle-Ruseni-Cajkovskeho-se-v-CR-zvrhlo-to-Narodni-necekalo-696652
Ono se nadarmo neříká , nech blbce v klidu blbnout , ať se dostatečně ztrapní a ukáže užitečným podpůrným idiotům , že jsou idioti .
Ta diskuse je opravdu výživná .


Vlaštovky . https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Je-zle-Ruseni-Cajkovskeho-se-v-CR-zvrhlo-to-Narodni-necekalo-696652 Ono se nadarmo neříká , nech blbce v klidu blbnout , ať se dostatečně ztrapní a ukáže užitečným podpůrným idiotům , že jsou idioti . Ta diskuse je opravdu výživná .
Upravené 22. 3. 2022 o 10:51

První vlaštovka. Firma z Česka, která vyráběla (nebo dodávala) v Rusku ventilaci má po ptákách. Dnes se rozběhla výroba plně v Ruské režii. Česká firma jim už nebude k ničemu.


První vlaštovka. Firma z Česka, která vyráběla (nebo dodávala) v Rusku ventilaci má po ptákách. Dnes se rozběhla výroba plně v Ruské režii. Česká firma jim už nebude k ničemu.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-poslanci-odklepli-odchod-z-postsovetskych-bank-cesko-ale-asi-prijde-o-penize-195241#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=SyrB0MDwtx8-202203241428&dop_id=195241&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz


Poslanci odklepli odchod z postsovětských bank, Česko asi přijde o peníze


Česko vystoupí ze dvou mezinárodních bank, které jsou relikty Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP). O záměru už v minulých dnech Seznam Zprávy informovaly. Dnes to schválili poslanci. Rozhodnutí ještě musí odsouhlasit Senát a podepsat prezident, pak Česku poběží půlroční lhůta.


Vystoupení se týká Mezinárodní investiční banky (MIB), založené v roce 1970, a Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (MBHS), k níž tehdejší Československo přistoupilo v roce 1963.


Hlavním akcionářem MBHS je Ruská federace, která drží téměř 52 procent. Česká republika je druhým největším akcionářem s 13,34 procenta. Dalšími podílníky jsou i další státy Evropské unie: Polsko, Rumunsko, Bulharsko a Slovensko a mimo EU ještě Mongolsko a Vietnam.


„Podařilo se nám už v únoru domluvit koordinovaný postup všech členů EU, kteří jsou v této bance,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Společně budou na bance se sídlem v Moskvě také vymáhat své pohledávky. „Během výpovědní lhůty se pokusíme uzavřít dohodu o vypořádání, pokud ji neuzavřeme, budeme to vymáhat jako pohledávku. Nic neporušujeme, možnost výpovědi tam byla zakotvena. Ale otevřeně řečeno, šance na jejich vymožení není moc velká,“ dodal.


Druhá banka, MIB, má akcionářů ještě více. Kromě Česka jsou to Rusko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Kuba, Vietnam a Mongolsko.


Rusko v ní sice nemá většinu, drží 47 procent, k většině mu však pomáhá Kuba s 1,17 procenta a také šestiprocentní Maďarsko, které se podle Stanjury odmítlo připojit k dalším státům EU, jež usilují o vystoupení. K bance se rovněž loni připojilo i Srbsko, to ale zatím nesplatilo podíl na základním kapitálu.


Česká republika podle Stanjury v tuto chvíli pracuje na diplomatickém řešení s Mongolskem a Vietnamem, jež jsou členy obou bank.


Česko o vystoupení z bank, které jsou relikty RVHP, usilovalo už delší dobu. Urychlila ho však agrese Ruska, jež na konci února vojensky napadlo Ukrajinu. „Byli jsme opakovaně upozorňováni komisaři EU, abychom činnost v těchto podezřelých postsovětských bankách ukončili,“ uvedl ministr financí.


Jeho předchůdkyně v křesle šéfa státní kasy, Alena Schillerová (ANO), potvrdila, že už vláda, ve které finance řídila, se vystoupením z bank zabývala. „Usnesení o vystoupení přijala už vláda Bohuslava Sobotky. Jednalo se o tom a pracovalo se na tom. Tehdy se jednalo o složité mezinárodněprávní otázky a řešila se ochrana finančních zájmů České republiky. Toto je teď už mimo diskusi, útokem Ruska na Ukrajinu se situace výrazně změnila,“ potvrdila Schillerová.


https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-poslanci-odklepli-odchod-z-postsovetskych-bank-cesko-ale-asi-prijde-o-penize-195241#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=SyrB0MDwtx8-202203241428&dop_id=195241&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz **Poslanci odklepli odchod z postsovětských bank, Česko asi přijde o peníze** Česko vystoupí ze dvou mezinárodních bank, které jsou relikty Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP). O záměru už v minulých dnech Seznam Zprávy informovaly. Dnes to schválili poslanci. Rozhodnutí ještě musí odsouhlasit Senát a podepsat prezident, pak Česku poběží půlroční lhůta. Vystoupení se týká Mezinárodní investiční banky (MIB), založené v roce 1970, a Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (MBHS), k níž tehdejší Československo přistoupilo v roce 1963. Hlavním akcionářem MBHS je Ruská federace, která drží téměř 52 procent. Česká republika je druhým největším akcionářem s 13,34 procenta. Dalšími podílníky jsou i další státy Evropské unie: Polsko, Rumunsko, Bulharsko a Slovensko a mimo EU ještě Mongolsko a Vietnam. „Podařilo se nám už v únoru domluvit koordinovaný postup všech členů EU, kteří jsou v této bance,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Společně budou na bance se sídlem v Moskvě také vymáhat své pohledávky. „Během výpovědní lhůty se pokusíme uzavřít dohodu o vypořádání, pokud ji neuzavřeme, budeme to vymáhat jako pohledávku. Nic neporušujeme, možnost výpovědi tam byla zakotvena. Ale otevřeně řečeno, šance na jejich vymožení není moc velká,“ dodal. Druhá banka, MIB, má akcionářů ještě více. Kromě Česka jsou to Rusko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Kuba, Vietnam a Mongolsko. Rusko v ní sice nemá většinu, drží 47 procent, k většině mu však pomáhá Kuba s 1,17 procenta a také šestiprocentní Maďarsko, které se podle Stanjury odmítlo připojit k dalším státům EU, jež usilují o vystoupení. K bance se rovněž loni připojilo i Srbsko, to ale zatím nesplatilo podíl na základním kapitálu. Česká republika podle Stanjury v tuto chvíli pracuje na diplomatickém řešení s Mongolskem a Vietnamem, jež jsou členy obou bank. Česko o vystoupení z bank, které jsou relikty RVHP, usilovalo už delší dobu. Urychlila ho však agrese Ruska, jež na konci února vojensky napadlo Ukrajinu. „Byli jsme opakovaně upozorňováni komisaři EU, abychom činnost v těchto podezřelých postsovětských bankách ukončili,“ uvedl ministr financí. Jeho předchůdkyně v křesle šéfa státní kasy, Alena Schillerová (ANO), potvrdila, že už vláda, ve které finance řídila, se vystoupením z bank zabývala. „Usnesení o vystoupení přijala už vláda Bohuslava Sobotky. Jednalo se o tom a pracovalo se na tom. Tehdy se jednalo o složité mezinárodněprávní otázky a řešila se ochrana finančních zájmů České republiky. Toto je teď už mimo diskusi, útokem Ruska na Ukrajinu se situace výrazně změnila,“ potvrdila Schillerová.

Takže máme přiznání .
Dělají to z rozkazu . Tomu se říká vlastizrada .

Česko o vystoupení z bank, které jsou relikty RVHP, usilovalo už delší dobu. Urychlila ho však agrese Ruska, jež na konci února vojensky napadlo Ukrajinu. „Byli jsme opakovaně upozorňováni komisaři EU, abychom činnost v těchto podezřelých postsovětských bankách ukončili,“ uvedl ministr financí.


Takže máme přiznání . Dělají to z rozkazu . Tomu se říká vlastizrada . [quote="pid:65044, uid:473"]Česko o vystoupení z bank, které jsou relikty RVHP, usilovalo už delší dobu. Urychlila ho však agrese Ruska, jež na konci února vojensky napadlo Ukrajinu. „Byli jsme opakovaně upozorňováni komisaři EU, abychom činnost v těchto podezřelých postsovětských bankách ukončili,“ uvedl ministr financí.[/quote]
6.87k
61
23
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept