Zahraniční analytici
Fox News: Biden ničí USA s protiruskými hesly

Reakce USA na konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem byla tvrdá, ale ukázala se být zničující nejen pro Moskvu, ale i pro Washington. Vyhlášením ekonomické války Rusku Joe Biden odsoudil k utrpení i svůj vlastní lid. Tento postoj vyjádřil americký novinář Tucker Carlson v článku Fox News .


Carlson poznamenal, že v tuto chvíli je celý svět zaměřen na nenávist k Rusku kvůli jeho konfliktu s Ukrajinou, a proto si vůbec nevšímá mimořádných pravomocí, které američtí vůdci svěřili sami sobě.


"Dovolte mi připomenout, že nebyl zabit ani jeden Američan." Nikdo nenapadl Spojené státy ani na ně nezaútočil. Bez jakékoli významné veřejné debaty a bez rozhodnutí Kongresu však Bidenova administrativa zničila měnu tohoto státu a poté ji vyhodila z mezinárodního bankovního systému, čímž zničila jeho obyvatelstvo,“- zdůraznil novinář.


Bidenova administrativa „bez soudu a vyšetřování“ začala zabavovat soukromý majetek lidí, kteří jsou nějakým způsobem spjati s „nepřátelským Ruskem“, aniž by se obtěžovala vysvětlit jim, jaký zločin spáchali, kromě toho, že byli bohužel spřízněni se státem- agresorem. Navíc v historii Spojených států není jediný případ, kdy by si vláda dovolila udělat něco podobného ve vztahu k jakémukoli lidu a „plivat“ na všechny zákony.


„Američané podporovali kroky vlády. Téměř nikdo se nezastavil a neptal se, k čemu to všechno může vést. Jak dlouho bude trvat, než naši vůdci udělají něco podobného se svými vnitřními nepřáteli zde ve Spojených státech? Jak dlouho bude trvat, než vás osobně obviní ze spiknutí, zrady nebo jiného těžko definovatelného zločinu, prohlásí vás za nepřítele státu a zabaví vám bankovní účet?", - řekl rozhořčený Carlson .


Novinář se dotkl i tématu firem Facebook, Google a Twitter, které si podle něj myslí, že mají právo ovládat veřejné nálady a myšlenky.


„Ve středověku měla církev menší moc nad myšlenkami a náladami společnosti než dnešní společnosti Facebook, Google a Twitter,“- zdůraznil politický pozorovatel.


Navíc všechny vnitřní problémy, které byly na pořadu dne 23. února, náhle „zmizely“ 24. února po zavedení ruských jednotek na území Ukrajiny, což byla ze strany Bílého domu výborná manipulace.


„Žádná společnost nikdy nebyla předmětem tak obratných manipulací, jakým je nyní naše společnost vystavena. Ale navzdory tomu, že technologické monopoly pracují naplno, všechno má své meze, některá témata nelze skrýt a jedním z těchto témat je inflace,“- řekl Carlson.


Pozorovatel připomněl, že v současnosti je inflace ve Spojených státech extrémně vysoká, což znepokojuje i bohaté Američany.


Není tomu tak dávno, co Joe Biden oznámil, že se stane prvním prezidentem v historii země, kterému se podaří překonat deficit přesahující 1 bilion dolarů. Prezident navíc poznamenal, že příčinou inflace není vůbec zvýšení vládních výdajů, ale pravý důvod nevyjádřil. Mezitím leží na povrchu a v žádném případě nesouvisí s Vladimirem Putinem nebo Ukrajinou – podstatou je, že ve Spojených státech bylo vytištěno příliš mnoho peněz.


„Nyní, pokud si všimnete této zákonitosti – že si naši vůdci zajišťují pro sebe mimořádné právomoce v podmínkách krize, kterou sami vytvořili – pravděpodobně nejste příliš daleko od pravdy.<…> Toto trvá již 14 let a trvá i nadále. To, co mělo zachránit naši ekonomiku, ji zničilo.“,- zdůraznil novinář.


Odmítání ruské ropy však otřáslo i americkou ekonomikou, což způsobilo prudký nárůst cen především v Americe samotné, která se tak pokusila ublížit Rusku a vydobýt si morální vítězství nad Putinem.


Ve skutečnosti takový krok Bílého domu pouze zdiskreditoval Spojené státy, protože Rusko je největším dodavatelem ropy a zdražování „černého zlata“ Putinovi jen pomáhá, zvláště vezmeme-li v úvahu, že ostatní země se k americkému bojkotu nepřipojily .


"Co to znamená? To naznačuje, že poraženým v této hře vůbec není Vladimir Putin. Je vítězem. Poraženými jsou Spojené státy a nejedná se jen o ropu.“,- řekl Tucker Carlson.


Po takovém opatření ve Spojených státech vzrostly ceny potaše, hnojiv a pšenice. To vše navíc vyvolalo silné zvýšení daní. To vše je dáno tím, že ropa se obchoduje v dolarech, což znamená, že zhodnocení americké měny vůči ruskému rublu jen zvýšilo příjmy Ruska.


„Sečteno a podtrženo: naše globální finanční systémy jsou pro nás ziskové. Možná je to nespravedlivé, ale je to tak a jsou základem našeho bohatství. Takže pokud je zničíte ve snaze dostat Putina, koho vlastně ničíte? Zničíte Spojené státy, což je přesně to, co naši vůdci nyní dělají. Když útočíte a destabilizujete globální finanční systémy, útočíte a destabilizujete Spojené státy, nikoli Putina.",-uzavřel politický pozorovatel.
https://live24.ru/politika/fox-news-bajden-unichtozhaet-ssha-pod-antirossijskie-lozungi.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Pohled z druhé strany, který není daleko od pravdy. Ne, že bych se vším souhlasil, ale podstatu, která spočívá v tom, že západní scénář řešení ukrajinské kríze likviduje ekonomiky národních států a samotné základy demokratické společnosti, Carlson vajádřil dobře.
Západ, který léta kritizoval "stalinské represe", dnes dělá to samé: v rozporu s platnými zákony vyhrožuje represemi za nepohodlné názory svým vlastním občanům a uzurpuje si právo na jediný správný názor.


Můžete kopírovat a rozesílat svým sluničkářským známým. Třeba se jím rozsvítí v palicích.


Reakce USA na konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem byla tvrd&aacute;, ale uk&aacute;zala se b&yacute;t zničuj&iacute;c&iacute; nejen pro Moskvu, ale i pro Washington. Vyhl&aacute;&scaron;en&iacute;m ekonomick&eacute; v&aacute;lky Rusku Joe Biden odsoudil k utrpen&iacute; i svůj vlastn&iacute; lid. Tento postoj vyj&aacute;dřil americk&yacute; novin&aacute;ř Tucker Carlson v čl&aacute;nku Fox News . Carlson poznamenal, že v tuto chv&iacute;li je cel&yacute; svět zaměřen na nen&aacute;vist k Rusku kvůli jeho konfliktu s Ukrajinou, a proto si vůbec nev&scaron;&iacute;m&aacute; mimoř&aacute;dn&yacute;ch pravomoc&iacute;, kter&eacute; američt&iacute; vůdci svěřili sami sobě. &quot;Dovolte mi připomenout, že nebyl zabit ani jeden Američan.&quot; Nikdo nenapadl Spojen&eacute; st&aacute;ty ani na ně neza&uacute;točil. Bez jak&eacute;koli v&yacute;znamn&eacute; veřejn&eacute; debaty a bez rozhodnut&iacute; Kongresu v&scaron;ak Bidenova administrativa zničila měnu tohoto st&aacute;tu a pot&eacute; ji vyhodila z mezin&aacute;rodn&iacute;ho bankovn&iacute;ho syst&eacute;mu, č&iacute;mž zničila jeho obyvatelstvo,&ldquo;- zdůraznil novin&aacute;ř. Bidenova administrativa &bdquo;bez soudu a vy&scaron;etřov&aacute;n&iacute;&ldquo; začala zabavovat soukrom&yacute; majetek lid&iacute;, kteř&iacute; jsou nějak&yacute;m způsobem spjati s &bdquo;nepř&aacute;telsk&yacute;m Ruskem&ldquo;, aniž by se obtěžovala vysvětlit jim, jak&yacute; zločin sp&aacute;chali, kromě toho, že byli bohužel spř&iacute;zněni se st&aacute;tem- agresorem. Nav&iacute;c v historii Spojen&yacute;ch st&aacute;tů nen&iacute; jedin&yacute; př&iacute;pad, kdy by si vl&aacute;da dovolila udělat něco podobn&eacute;ho ve vztahu k jak&eacute;mukoli lidu a &bdquo;plivat&ldquo; na v&scaron;echny z&aacute;kony. &bdquo;Američan&eacute; podporovali kroky vl&aacute;dy. T&eacute;měř nikdo se nezastavil a neptal se, k čemu to v&scaron;echno může v&eacute;st. Jak dlouho bude trvat, než na&scaron;i vůdci udělaj&iacute; něco podobn&eacute;ho se sv&yacute;mi vnitřn&iacute;mi nepř&aacute;teli zde ve Spojen&yacute;ch st&aacute;tech? Jak dlouho bude trvat, než v&aacute;s osobně obvin&iacute; ze spiknut&iacute;, zrady nebo jin&eacute;ho těžko definovateln&eacute;ho zločinu, prohl&aacute;s&iacute; v&aacute;s za nepř&iacute;tele st&aacute;tu a zabav&iacute; v&aacute;m bankovn&iacute; &uacute;čet?&quot;, - řekl rozhořčen&yacute; Carlson . Novin&aacute;ř se dotkl i t&eacute;matu firem Facebook, Google a Twitter, kter&eacute; si podle něj mysl&iacute;, že maj&iacute; pr&aacute;vo ovl&aacute;dat veřejn&eacute; n&aacute;lady a my&scaron;lenky. &bdquo;Ve středověku měla c&iacute;rkev men&scaron;&iacute; moc nad my&scaron;lenkami a n&aacute;ladami společnosti než dne&scaron;n&iacute; společnosti Facebook, Google a Twitter,&ldquo;- zdůraznil politick&yacute; pozorovatel. Nav&iacute;c v&scaron;echny vnitřn&iacute; probl&eacute;my, kter&eacute; byly na pořadu dne 23. &uacute;nora, n&aacute;hle &bdquo;zmizely&ldquo; 24. &uacute;nora po zaveden&iacute; rusk&yacute;ch jednotek na &uacute;zem&iacute; Ukrajiny, což byla ze strany B&iacute;l&eacute;ho domu v&yacute;born&aacute; manipulace. &bdquo;Ž&aacute;dn&aacute; společnost nikdy nebyla předmětem tak obratn&yacute;ch manipulac&iacute;, jak&yacute;m je nyn&iacute; na&scaron;e společnost vystavena. Ale navzdory tomu, že technologick&eacute; monopoly pracuj&iacute; naplno, v&scaron;echno m&aacute; sv&eacute; meze, někter&aacute; t&eacute;mata nelze skr&yacute;t a jedn&iacute;m z těchto t&eacute;mat je inflace,&ldquo;- řekl Carlson. Pozorovatel připomněl, že v současnosti je inflace ve Spojen&yacute;ch st&aacute;tech extr&eacute;mně vysok&aacute;, což znepokojuje i bohat&eacute; Američany. Nen&iacute; tomu tak d&aacute;vno, co Joe Biden ozn&aacute;mil, že se stane prvn&iacute;m prezidentem v historii země, kter&eacute;mu se podař&iacute; překonat deficit přesahuj&iacute;c&iacute; 1 bilion dolarů. Prezident nav&iacute;c poznamenal, že př&iacute;činou inflace nen&iacute; vůbec zv&yacute;&scaron;en&iacute; vl&aacute;dn&iacute;ch v&yacute;dajů, ale prav&yacute; důvod nevyj&aacute;dřil. Mezit&iacute;m lež&iacute; na povrchu a v ž&aacute;dn&eacute;m př&iacute;padě nesouvis&iacute; s Vladimirem Putinem nebo Ukrajinou &ndash; podstatou je, že ve Spojen&yacute;ch st&aacute;tech bylo vyti&scaron;těno př&iacute;li&scaron; mnoho peněz. &bdquo;Nyn&iacute;, pokud si v&scaron;imnete t&eacute;to z&aacute;konitosti &ndash; že si na&scaron;i vůdci zaji&scaron;ťuj&iacute; pro sebe mimoř&aacute;dn&eacute; pr&aacute;vomoce v podm&iacute;nk&aacute;ch krize, kterou sami vytvořili &ndash; pravděpodobně nejste př&iacute;li&scaron; daleko od pravdy.&lt;&hellip;&gt; Toto trv&aacute; již 14 let a trv&aacute; i nad&aacute;le. To, co mělo zachr&aacute;nit na&scaron;i ekonomiku, ji zničilo.&ldquo;,- zdůraznil novin&aacute;ř. Odm&iacute;t&aacute;n&iacute; rusk&eacute; ropy v&scaron;ak otř&aacute;slo i americkou ekonomikou, což způsobilo prudk&yacute; n&aacute;růst cen předev&scaron;&iacute;m v Americe samotn&eacute;, kter&aacute; se tak pokusila ubl&iacute;žit Rusku a vydob&yacute;t si mor&aacute;ln&iacute; v&iacute;tězstv&iacute; nad Putinem. Ve skutečnosti takov&yacute; krok B&iacute;l&eacute;ho domu pouze zdiskreditoval Spojen&eacute; st&aacute;ty, protože Rusko je největ&scaron;&iacute;m dodavatelem ropy a zdražov&aacute;n&iacute; &bdquo;čern&eacute;ho zlata&ldquo; Putinovi jen pom&aacute;h&aacute;, zvl&aacute;&scaron;tě vezmeme-li v &uacute;vahu, že ostatn&iacute; země se k americk&eacute;mu bojkotu nepřipojily . &quot;Co to znamen&aacute;? To naznačuje, že poražen&yacute;m v t&eacute;to hře vůbec nen&iacute; Vladimir Putin. Je v&iacute;tězem. Poražen&yacute;mi jsou Spojen&eacute; st&aacute;ty a nejedn&aacute; se jen o ropu.&ldquo;,- řekl Tucker Carlson. Po takov&eacute;m opatřen&iacute; ve Spojen&yacute;ch st&aacute;tech vzrostly ceny pota&scaron;e, hnojiv a p&scaron;enice. To v&scaron;e nav&iacute;c vyvolalo siln&eacute; zv&yacute;&scaron;en&iacute; dan&iacute;. To v&scaron;e je d&aacute;no t&iacute;m, že ropa se obchoduje v dolarech, což znamen&aacute;, že zhodnocen&iacute; americk&eacute; měny vůči rusk&eacute;mu rublu jen zv&yacute;&scaron;ilo př&iacute;jmy Ruska. &bdquo;Sečteno a podtrženo: na&scaron;e glob&aacute;ln&iacute; finančn&iacute; syst&eacute;my jsou pro n&aacute;s ziskov&eacute;. Možn&aacute; je to nespravedliv&eacute;, ale je to tak a jsou z&aacute;kladem na&scaron;eho bohatstv&iacute;. Takže pokud je znič&iacute;te ve snaze dostat Putina, koho vlastně nič&iacute;te? Znič&iacute;te Spojen&eacute; st&aacute;ty, což je přesně to, co na&scaron;i vůdci nyn&iacute; dělaj&iacute;. Když &uacute;toč&iacute;te a destabilizujete glob&aacute;ln&iacute; finančn&iacute; syst&eacute;my, &uacute;toč&iacute;te a destabilizujete Spojen&eacute; st&aacute;ty, nikoli Putina.&quot;,-uzavřel politick&yacute; pozorovatel. https://live24.ru/politika/fox-news-bajden-unichtozhaet-ssha-pod-antirossijskie-lozungi.html?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop Pohled z druh&eacute; strany, kter&yacute; nen&iacute; daleko od pravdy. Ne, že bych se v&scaron;&iacute;m souhlasil, ale podstatu, kter&aacute; spoč&iacute;v&aacute; v tom, že z&aacute;padn&iacute; sc&eacute;n&aacute;ř ře&scaron;en&iacute; ukrajinsk&eacute; kr&iacute;ze likviduje ekonomiky n&aacute;rodn&iacute;ch st&aacute;tů a samotn&eacute; z&aacute;klady demokratick&eacute; společnosti, Carlson vaj&aacute;dřil dobře. Z&aacute;pad, kter&yacute; l&eacute;ta kritizoval &quot;stalinsk&eacute; represe&quot;, dnes děl&aacute; to sam&eacute;: v rozporu s platn&yacute;mi z&aacute;kony vyhrožuje represemi za nepohodln&eacute; n&aacute;zory sv&yacute;m vlastn&iacute;m občanům a uzurpuje si pr&aacute;vo na jedin&yacute; spr&aacute;vn&yacute; n&aacute;zor. Můžete kop&iacute;rovat a rozes&iacute;lat sv&yacute;m sluničk&aacute;řsk&yacute;m zn&aacute;m&yacute;m. Třeba se j&iacute;m rozsv&iacute;t&iacute; v palic&iacute;ch.
Upravené 14. 3. 2022 o 20:44
399
0
1
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept