Mimo kategórií
Přípravy v reakci na situaci ve Světě a jmenovitě na Ukrajině a jejich dopady u nás v CZ/SK - Bezpečnost (aktivní)

Prvně založím vlákna a poté je postupně naplním. Dejte mi prosím čas do večera, než začnete psát své příspěvky. Děkuji.


Prvně založím vlákna a poté je postupně naplním. Dejte mi prosím čas do večera, než začnete psát své příspěvky. Děkuji.

V "aktivní" bezpečnosti se budu věnovat aktivní ochraně, tedy boji a nástrojům v něm používaným.
Jinými slovy hlavně o Zbrojním průkazu, zbraních a střelivu, tréninku a taktice.


Začněme tedy od logického začátku a to je ZP. Předem upozorňuji, že se nebudu zabývat meči, luky, noži apod. Nejsme v "Kung-Fu Číně" ani ve středověku. Můžeme vlastnit střelné zbraně a použít je k obraně, tak toho využijme. Taky doba mečů již pominula. Ano meč doma mám (dokonce několik), ale k boji bych je použil jedině po vystřílení všech nábojů a toho bych se těžko dožil.


K získání ZP je vše potřebné napsáno zde , a jelikož je to napsáno velice dobře, tak to nebudu opakovat. Jsou tam i testy, takže se teorii můžete naučit zadarmo a nanečisto se i vyzkoušet.
Jen ještě dodá, že online zvládnete teorii, ale praxi se potřebujete naučit někdy na živo/fyzicky. Nejlépe na té střelnici, kde pak budete vykonávat tu ostrou zkoušku. Tady malé varování. Jsme v česku a kolem je hodně podnikavců. Zatím co někde vád celý proces zkoušky může stát i více jak 5 tisíc, tak jinde dáte méně než 1 tisíc ! (Odměna komisaři je stanovena zákonem.) Proto vřele doporučuji informovat se na příslušném oddělení PČR kde se zkoušky konají a pak si projít ceníky. Případně zvážit žádost a provedení v nějakém jiném okrese.


Po získání ZP doporučuji 2 věci.
Jednak si nemyslete, že umíte střílet a už vůbec ne bojovat:


62348bf78656b


Jednak před koupí jakékoli zbraně doporučuji projít recenze na internetu a také si ji nejlépe někde na střelnici vyzkoušet. U dlouhých většinou stačí recenze a doporučení, ale pistole by vám měla dobře sednout i do ruky. (proto ta střelnice).
Po ozkoušení a přečtení recenzí (pozor, v časopisech to jsou placené reklamy a i často na YT u YTberů) a finálním rozhodnutí si vyřídíte "šedivák/nákupko" (Nákupní povolení viz odkaz na ZP) a koupíte.


Co se týče ráže, tak tam je to docela jednoduché. Pokud chcete mít jistotu, že obchod nebo někdo kolem vás bude mít střelivo v dané ráži, tak pistole jedině 9mm Luger a u pušky buď .223 remingrom (M4) nebo 7,62x39 (SA 58 "Kosa" / AKM / AK47). 7,62 je podstatně levnější (skoro 50%)a hlavně na menší vzdálenost má větší účinek. Zase není takový výběr mezi typy a výrobci. Hlavně ty levné jsou výprodeje "zcivilněných" vojenských zásob. (jednou už za něj někdo zaplatil) Pokud dojdou, tak 7,62x39 je naopak o hodně dražší než .223 rem. A ty voj. zásoby jednou dojdou. Navíc jsou korozivní a strašně zasírají zbraň => je třeba víc a častěji čistit, jinak vám to tu pušku sežere. Věřte mi, koukal jsem, když jsem šel čistit AKM na druhý den ráno po střelbě a měla lišku jako sekerka po roce na zahradě.
U brokovnice je to 12GA, tam se není o čem bavit. Nejběžnější, nejlevnější a pokud nechcete "dělo" GA 10 tak nejsilnější.


Co se týče typů střeliva, tak na trénink valte bez pardonu to nejlevnější přebíjené FMJ. (jen pozor na značky jako LIMIT, po kterých vybuchují zbraně) Doporučuji Alsy PRO (už jsou dlouho na trhu a sám jsem jich tak 2k ks už pustil a ok) nebo teď nově ReLoad. Ty mám taky a zatím jsem jich moc nenastřílel, ale co vím, tak taky dobrý.
Na obranu to chce expandující obranné střelivo a to hlavně u pistolí. U pušek obranné u nás není moc k dostání a asi není až tak třeba. Případně se dá použít lovecké, je to v praxi skoro to samé. U brokovnic jde o stejný princip. Nechcete drobný brok na kukačku, ale něco čím skolíte jelena. Co skolí jelena skolí i "chuje". Takže solidní Slug (jednotná střela) nebo hrubý brok (Buck shot) 6< mm (osobně nejdu pod 8mm).


Co se týče konkrétních zbraní, tak já to vidím následovně. Základ jsou 3 => pistole, samonabíjecí puška a opakovací (pumpa) nebo spolehlivá (většina není) samonabíjecí brokovnice. Případně můžete mít 2 pistole. Jednu compact/subcompact na skryté nošení a jednu full-size k výstroji.


To je prozatím vše. Musím ještě něco zařídit. Pak přidám příspěvek na střelivo jeho nákup a uskladnění a další na trénink a kurzy.


V &quot;aktivn&iacute;&quot; bezpečnosti se budu věnovat aktivn&iacute; ochraně, tedy boji a n&aacute;strojům v něm použ&iacute;van&yacute;m. Jin&yacute;mi slovy hlavně o Zbrojn&iacute;m průkazu, zbran&iacute;ch a střelivu, tr&eacute;ninku a taktice. Začněme tedy od logick&eacute;ho zač&aacute;tku a to je ZP. Předem upozorňuji, že se nebudu zab&yacute;vat meči, luky, noži apod. Nejsme v &quot;Kung-Fu Č&iacute;ně&quot; ani ve středověku. Můžeme vlastnit střeln&eacute; zbraně a použ&iacute;t je k obraně, tak toho využijme. Taky doba mečů již pominula. Ano meč doma m&aacute;m (dokonce několik), ale k boji bych je použil jedině po vystř&iacute;len&iacute; v&scaron;ech n&aacute;bojů a toho bych se těžko dožil. K z&iacute;sk&aacute;n&iacute; ZP je v&scaron;e potřebn&eacute; naps&aacute;no [zde](https://zbranekvalitne.cz/zbrojni-prukaz/) , a jelikož je to naps&aacute;no velice dobře, tak to nebudu opakovat. Jsou tam i testy, takže se teorii můžete naučit zadarmo a nanečisto se i vyzkou&scaron;et. Jen je&scaron;tě dod&aacute;, že online zvl&aacute;dnete teorii, ale praxi se potřebujete naučit někdy na živo/fyzicky. Nejl&eacute;pe na t&eacute; střelnici, kde pak budete vykon&aacute;vat tu ostrou zkou&scaron;ku. Tady mal&eacute; varov&aacute;n&iacute;. Jsme v česku a kolem je hodně podnikavců. Zat&iacute;m co někde v&aacute;d cel&yacute; proces zkou&scaron;ky může st&aacute;t i v&iacute;ce jak 5 tis&iacute;c, tak jinde d&aacute;te m&eacute;ně než 1 tis&iacute;c ! (Odměna komisaři je stanovena z&aacute;konem.) Proto vřele doporučuji informovat se na př&iacute;slu&scaron;n&eacute;m oddělen&iacute; PČR kde se zkou&scaron;ky konaj&iacute; a pak si proj&iacute;t cen&iacute;ky. Př&iacute;padně zv&aacute;žit ž&aacute;dost a proveden&iacute; v nějak&eacute;m jin&eacute;m okrese. Po z&iacute;sk&aacute;n&iacute; ZP doporučuji 2 věci. Jednak si nemyslete, že um&iacute;te stř&iacute;let a už vůbec ne bojovat: ![62348bf78656b](serve/attachment&amp;path=62348bf78656b) Jednak před koup&iacute; jak&eacute;koli zbraně doporučuji proj&iacute;t recenze na internetu a tak&eacute; si ji nejl&eacute;pe někde na střelnici vyzkou&scaron;et. U dlouh&yacute;ch vět&scaron;inou stač&iacute; recenze a doporučen&iacute;, ale pistole by v&aacute;m měla dobře sednout i do ruky. (proto ta střelnice). Po ozkou&scaron;en&iacute; a přečten&iacute; recenz&iacute; (pozor, v časopisech to jsou placen&eacute; reklamy a i často na YT u YTberů) a fin&aacute;ln&iacute;m rozhodnut&iacute; si vyř&iacute;d&iacute;te &quot;&scaron;ediv&aacute;k/n&aacute;kupko&quot; (N&aacute;kupn&iacute; povolen&iacute; viz odkaz na ZP) a koup&iacute;te. Co se t&yacute;če r&aacute;že, tak tam je to docela jednoduch&eacute;. Pokud chcete m&iacute;t jistotu, že obchod nebo někdo kolem v&aacute;s bude m&iacute;t střelivo v dan&eacute; r&aacute;ži, tak pistole jedině 9mm Luger a u pu&scaron;ky buď .223 remingrom (M4) nebo 7,62x39 (SA 58 &quot;Kosa&quot; / AKM / AK47). 7,62 je podstatně levněj&scaron;&iacute; (skoro 50%)a hlavně na men&scaron;&iacute; vzd&aacute;lenost m&aacute; vět&scaron;&iacute; &uacute;činek. Zase nen&iacute; takov&yacute; v&yacute;běr mezi typy a v&yacute;robci. Hlavně ty levn&eacute; jsou v&yacute;prodeje &quot;zcivilněn&yacute;ch&quot; vojensk&yacute;ch z&aacute;sob. (jednou už za něj někdo zaplatil) Pokud dojdou, tak 7,62x39 je naopak o hodně draž&scaron;&iacute; než .223 rem. A ty voj. z&aacute;soby jednou dojdou. Nav&iacute;c jsou korozivn&iacute; a stra&scaron;ně zas&iacute;raj&iacute; zbraň =&gt; je třeba v&iacute;c a častěji čistit, jinak v&aacute;m to tu pu&scaron;ku sežere. Věřte mi, koukal jsem, když jsem &scaron;el čistit AKM na druh&yacute; den r&aacute;no po střelbě a měla li&scaron;ku jako sekerka po roce na zahradě. U brokovnice je to 12GA, tam se nen&iacute; o čem bavit. Nejběžněj&scaron;&iacute;, nejlevněj&scaron;&iacute; a pokud nechcete &quot;dělo&quot; GA 10 tak nejsilněj&scaron;&iacute;. Co se t&yacute;če typů střeliva, tak na tr&eacute;nink valte bez pardonu to nejlevněj&scaron;&iacute; přeb&iacute;jen&eacute; FMJ. (jen pozor na značky jako LIMIT, po kter&yacute;ch vybuchuj&iacute; zbraně) Doporučuji Alsy PRO (už jsou dlouho na trhu a s&aacute;m jsem jich tak 2k ks už pustil a ok) nebo teď nově ReLoad. Ty m&aacute;m taky a zat&iacute;m jsem jich moc nenastř&iacute;lel, ale co v&iacute;m, tak taky dobr&yacute;. Na obranu to chce expanduj&iacute;c&iacute; obrann&eacute; střelivo a to hlavně u pistol&iacute;. U pu&scaron;ek obrann&eacute; u n&aacute;s nen&iacute; moc k dost&aacute;n&iacute; a asi nen&iacute; až tak třeba. Př&iacute;padně se d&aacute; použ&iacute;t loveck&eacute;, je to v praxi skoro to sam&eacute;. U brokovnic jde o stejn&yacute; princip. Nechcete drobn&yacute; brok na kukačku, ale něco č&iacute;m skol&iacute;te jelena. Co skol&iacute; jelena skol&iacute; i &quot;chuje&quot;. Takže solidn&iacute; Slug (jednotn&aacute; střela) nebo hrub&yacute; brok (Buck shot) 6&lt; mm (osobně nejdu pod 8mm). Co se t&yacute;če konkr&eacute;tn&iacute;ch zbran&iacute;, tak j&aacute; to vid&iacute;m n&aacute;sledovně. Z&aacute;klad jsou 3 =&gt; pistole, samonab&iacute;jec&iacute; pu&scaron;ka a opakovac&iacute; (pumpa) nebo spolehliv&aacute; (vět&scaron;ina nen&iacute;) samonab&iacute;jec&iacute; brokovnice. Př&iacute;padně můžete m&iacute;t 2 pistole. Jednu compact/subcompact na skryt&eacute; no&scaron;en&iacute; a jednu full-size k v&yacute;stroji. To je prozat&iacute;m v&scaron;e. Mus&iacute;m je&scaron;tě něco zař&iacute;dit. Pak přid&aacute;m př&iacute;spěvek na střelivo jeho n&aacute;kup a uskladněn&iacute; a dal&scaron;&iacute; na tr&eacute;nink a kurzy.
Upravené 20. 3. 2022 o 01:07

/////////
Střelivo
/////////


Tady mám špatnou zprávu pro ty, co začínají (ZP mají ještě "mokrý"smile. Pamatuji časy, kdy jsem čínské "bláto" 7,62x39 (vyřazená voj. munice, "zcivilněná" a odprodaná v pěkných (rozuměj => škaredých jak noc smile ) vojenských zaplombovaných zelených dřevěných bednách po 1000 ks za 3kč/ks. K tomu mi kolega řekl, že to sehnal před rokem za 2kč/ks. To byl rok 2013. Přebíjenky 9 Luger byly pod 4 kč a když jste koupili 1000 ks, tak třeba 3,8 i 3,7/ks. => Nováčci, jste v prxexi... Jestli nemáte balík, tak jen tak nenaskladníte početné zásoby střeliva.


Zásoby
Pokud se nebavíme o nějaké běžné trestné činnosti (přepadení, napadení či násilné vniknutí na pozemek/do domu), kde vám stačí tak 2 zásobníky, ale bavíme se o tom, že tady náckové přijdou ozbrojení a ve velkých počtech, tak potřebujete pušku a k ní aspoň "palebný průměr".
To je pro zjednodušení 10 zásobníků * standardní zásobník do moderní pušky je 30 nábojů => 300 nábojů.
To by jste měli mít na sobě ve výbavě. Kde je nějaká "strategická rezerva" ?! Kde jsou náboje na trénink, na kurzy,... ?!
Bylo by dobré mít tak 5 pal. průměrů v rezervě a pak několik tisíc ks na trénink a kurzy.


Ceny
Při dnešních cenách 9,7kč/ks .223; 7,5kč/ks 7,62x39 a 5,5kč/ks 9 Luger to jsou těžké investice.
Navíc to jsou v podstatě nejlevnější ceny co znám. Pak jde vše o desetiny nebo i celé kč nahoru, nemluvě a dalším zdražování.
Každopádně pokud možno, tak raději kupte 1000 klidně i několik tisíc kusů najednou. Můžete přitom vyjednat lepší cenu. Někteří obchodníci ji přímo nabízejí.


Já střelivo nakupuji u Honzy Brehového v https://zbrane.habresto.cz/ . Má široko daleko nejlepší ceny. (A to jsem až od Polských hranic.)
Každopádně podívejte se vždy ve svém okolí a porovnejte ceny. Přeci jen není to investice za pár kč a i 50h na náboji při velkém odběru udělá svoje.


Obranné střelivo do krátkých
Na něj potřebujete výjimku, ale o tu si stačí požádat. Je "nároková" ( smile díky Švejku).
Stejné je to i s "nadlimitními" zásobníky (nad 10 u dlouhých a nad 20 u krátkých zbraní).
Před nákupem opět doporučuji projit recenze. Nejvíce informací mají Amíci (nejvíce střílí, jak jinak), takže jako obvykle se vším okolo zbraní potřebujete angličtinu. Pokud jí nevládnete a potřebujete poradit, tak mi napište přímo do chatu a já vám poradím nebo se kouknu co a jak...
Každopádně za sebe můžu doporučit Hornady - Critical Duty, Federal - HST, a možná i Speer - Gold Dot.


Střelivo do dlouhých
Co je týče brokovnice a pušek, tak tam jsem se už zmiňoval.
Jen dodám, že S&B šetří na kování u brokových nábojů, ale zatím mě to "nevytrestalo". U pušek je to na vás s čím budete experimentovat.
Je to civilní sebeobrana, takže tady Ženevské konvence neplatí a tím pádem můžete Nácky nakrmit tím největším "DUM-DUM" co seženete. Problém je, že moc neseženete. Jednak je obecně všechno střelivo dost vybrakované s vždy se pomalu čeká pořadník. Jednak se obranného střeliva do pušek moc neprodá a proto ani nedováží. Jak koupíte dost jedné značky do pár zásobníků, tak je to úspěch.
Můžete to nahradit loveckým střelivem, ale to se moc v daných rážích nedělá. navíc lovecké je dělané jen na živou sílu, takže má problém projít bariérami. To taktické obranné střelivo zvládá obojí, ale je ho těžko sehnat. Tady je největší šance https://shop.proarms.cz/ .


Dodám, že pokud vás vylekaly předešlé ceny, tak zde je to mnohem horší. Zatím co u pistole se cena pohybuje od nějakých 20kč/ks až po 45kč/ks, tak u pušek to jde tak od 25kč/ks až klidně po 60kč/ks. Záleží na značce, typu, balení (velikost) a obchodě.


Skladování
Co se týče skladování, je to jednoduché. Obývák je ideál. Sucho a teplota kolem 20°C. Jasně, může to být ve vlhku, když to máte v nějaké hermetické bedně a zvládne to 0°C stejně tak 40°C, ale proč to namáhat ?! V ideálních podmínkách to vydrží klidně 20 let.


Snad je to vše a na nic jsem nezapomněl. Případně jen rada, že pokud se nás to sejde více se zbraněmi v nějakém regionu, tak můžeme pak jezdit na nějaký společný nákup. Ušetříme benzín a možná dostaneme lepší cenu. Stejně tak bychom pak mohli i trénovat atd. a navázat jinou spolupráci.
Jako vždy, napište pokud máte konkrétní dotazy.


///////// Střelivo ///////// Tady m&aacute;m &scaron;patnou zpr&aacute;vu pro ty, co zač&iacute;naj&iacute; (ZP maj&iacute; je&scaron;tě &quot;mokr&yacute;&quot;). Pamatuji časy, kdy jsem č&iacute;nsk&eacute; &quot;bl&aacute;to&quot; 7,62x39 (vyřazen&aacute; voj. munice, &quot;zcivilněn&aacute;&quot; a odprodan&aacute; v pěkn&yacute;ch (rozuměj =&gt; &scaron;kared&yacute;ch jak noc :D ) vojensk&yacute;ch zaplombovan&yacute;ch zelen&yacute;ch dřevěn&yacute;ch bedn&aacute;ch po 1000 ks za 3kč/ks. K tomu mi kolega řekl, že to sehnal před rokem za 2kč/ks. To byl rok 2013. Přeb&iacute;jenky 9 Luger byly pod 4 kč a když jste koupili 1000 ks, tak třeba 3,8 i 3,7/ks. =&gt; Nov&aacute;čci, jste v prxexi... Jestli nem&aacute;te bal&iacute;k, tak jen tak nenaskladn&iacute;te početn&eacute; z&aacute;soby střeliva. Z&aacute;soby Pokud se nebav&iacute;me o nějak&eacute; běžn&eacute; trestn&eacute; činnosti (přepaden&iacute;, napaden&iacute; či n&aacute;siln&eacute; vniknut&iacute; na pozemek/do domu), kde v&aacute;m stač&iacute; tak 2 z&aacute;sobn&iacute;ky, ale bav&iacute;me se o tom, že tady n&aacute;ckov&eacute; přijdou ozbrojen&iacute; a ve velk&yacute;ch počtech, tak potřebujete pu&scaron;ku a k n&iacute; aspoň &quot;palebn&yacute; průměr&quot;. To je pro zjednodu&scaron;en&iacute; 10 z&aacute;sobn&iacute;ků * standardn&iacute; z&aacute;sobn&iacute;k do modern&iacute; pu&scaron;ky je 30 n&aacute;bojů =&gt; 300 n&aacute;bojů. To by jste měli m&iacute;t na sobě ve v&yacute;bavě. Kde je nějak&aacute; &quot;strategick&aacute; rezerva&quot; ?! Kde jsou n&aacute;boje na tr&eacute;nink, na kurzy,... ?! Bylo by dobr&eacute; m&iacute;t tak 5 pal. průměrů v rezervě a pak několik tis&iacute;c ks na tr&eacute;nink a kurzy. Ceny Při dne&scaron;n&iacute;ch cen&aacute;ch 9,7kč/ks .223; 7,5kč/ks 7,62x39 a 5,5kč/ks 9 Luger to jsou těžk&eacute; investice. Nav&iacute;c to jsou v podstatě nejlevněj&scaron;&iacute; ceny co zn&aacute;m. Pak jde v&scaron;e o desetiny nebo i cel&eacute; kč nahoru, nemluvě a dal&scaron;&iacute;m zdražov&aacute;n&iacute;. Každop&aacute;dně pokud možno, tak raději kupte 1000 klidně i několik tis&iacute;c kusů najednou. Můžete přitom vyjednat lep&scaron;&iacute; cenu. Někteř&iacute; obchodn&iacute;ci ji př&iacute;mo nab&iacute;zej&iacute;. J&aacute; střelivo nakupuji u Honzy Brehov&eacute;ho v https://zbrane.habresto.cz/ . M&aacute; &scaron;iroko daleko nejlep&scaron;&iacute; ceny. (A to jsem až od Polsk&yacute;ch hranic.) Každop&aacute;dně pod&iacute;vejte se vždy ve sv&eacute;m okol&iacute; a porovnejte ceny. Přeci jen nen&iacute; to investice za p&aacute;r kč a i 50h na n&aacute;boji při velk&eacute;m odběru uděl&aacute; svoje. Obrann&eacute; střelivo do kr&aacute;tk&yacute;ch Na něj potřebujete v&yacute;jimku, ale o tu si stač&iacute; pož&aacute;dat. Je &quot;n&aacute;rokov&aacute;&quot; ( :D d&iacute;ky &Scaron;vejku). Stejn&eacute; je to i s &quot;nadlimitn&iacute;mi&quot; z&aacute;sobn&iacute;ky (nad 10 u dlouh&yacute;ch a nad 20 u kr&aacute;tk&yacute;ch zbran&iacute;). Před n&aacute;kupem opět doporučuji projit recenze. Nejv&iacute;ce informac&iacute; maj&iacute; Am&iacute;ci (nejv&iacute;ce stř&iacute;l&iacute;, jak jinak), takže jako obvykle se v&scaron;&iacute;m okolo zbran&iacute; potřebujete angličtinu. Pokud j&iacute; nevl&aacute;dnete a potřebujete poradit, tak mi napi&scaron;te př&iacute;mo do chatu a j&aacute; v&aacute;m porad&iacute;m nebo se kouknu co a jak... Každop&aacute;dně za sebe můžu doporučit Hornady - Critical Duty, Federal - HST, a možn&aacute; i Speer - Gold Dot. Střelivo do dlouh&yacute;ch Co je t&yacute;če brokovnice a pu&scaron;ek, tak tam jsem se už zmiňoval. Jen dod&aacute;m, že S&amp;B &scaron;etř&iacute; na kov&aacute;n&iacute; u brokov&yacute;ch n&aacute;bojů, ale zat&iacute;m mě to &quot;nevytrestalo&quot;. U pu&scaron;ek je to na v&aacute;s s č&iacute;m budete experimentovat. Je to civiln&iacute; sebeobrana, takže tady Ženevsk&eacute; konvence neplat&iacute; a t&iacute;m p&aacute;dem můžete N&aacute;cky nakrmit t&iacute;m největ&scaron;&iacute;m &quot;DUM-DUM&quot; co seženete. Probl&eacute;m je, že moc neseženete. Jednak je obecně v&scaron;echno střelivo dost vybrakovan&eacute; s vždy se pomalu ček&aacute; pořadn&iacute;k. Jednak se obrann&eacute;ho střeliva do pu&scaron;ek moc neprod&aacute; a proto ani nedov&aacute;ž&iacute;. Jak koup&iacute;te dost jedn&eacute; značky do p&aacute;r z&aacute;sobn&iacute;ků, tak je to &uacute;spěch. Můžete to nahradit loveck&yacute;m střelivem, ale to se moc v dan&yacute;ch r&aacute;ž&iacute;ch neděl&aacute;. nav&iacute;c loveck&eacute; je dělan&eacute; jen na živou s&iacute;lu, takže m&aacute; probl&eacute;m proj&iacute;t bari&eacute;rami. To taktick&eacute; obrann&eacute; střelivo zvl&aacute;d&aacute; oboj&iacute;, ale je ho těžko sehnat. Tady je největ&scaron;&iacute; &scaron;ance https://shop.proarms.cz/ . Dod&aacute;m, že pokud v&aacute;s vylekaly přede&scaron;l&eacute; ceny, tak zde je to mnohem hor&scaron;&iacute;. Zat&iacute;m co u pistole se cena pohybuje od nějak&yacute;ch 20kč/ks až po 45kč/ks, tak u pu&scaron;ek to jde tak od 25kč/ks až klidně po 60kč/ks. Z&aacute;lež&iacute; na značce, typu, balen&iacute; (velikost) a obchodě. Skladov&aacute;n&iacute; Co se t&yacute;če skladov&aacute;n&iacute;, je to jednoduch&eacute;. Ob&yacute;v&aacute;k je ide&aacute;l. Sucho a teplota kolem 20&deg;C. Jasně, může to b&yacute;t ve vlhku, když to m&aacute;te v nějak&eacute; hermetick&eacute; bedně a zvl&aacute;dne to 0&deg;C stejně tak 40&deg;C, ale proč to nam&aacute;hat ?! V ide&aacute;ln&iacute;ch podm&iacute;nk&aacute;ch to vydrž&iacute; klidně 20 let. Snad je to v&scaron;e a na nic jsem nezapomněl. Př&iacute;padně jen rada, že pokud se n&aacute;s to sejde v&iacute;ce se zbraněmi v nějak&eacute;m regionu, tak můžeme pak jezdit na nějak&yacute; společn&yacute; n&aacute;kup. U&scaron;etř&iacute;me benz&iacute;n a možn&aacute; dostaneme lep&scaron;&iacute; cenu. Stejně tak bychom pak mohli i tr&eacute;novat atd. a nav&aacute;zat jinou spolupr&aacute;ci. Jako vždy, napi&scaron;te pokud m&aacute;te konkr&eacute;tn&iacute; dotazy.
Upravené 19. 3. 2022 o 21:36

Jedna výhrada. Skladovanie zbrane v obývačke?
Ty k nej musíš mať jednoduchý prístup, ale deti v žiadnom prípade!


Jedna v&yacute;hrada. Skladovanie zbrane v ob&yacute;vačke? Ty k nej mus&iacute;&scaron; mať jednoduch&yacute; pr&iacute;stup, ale deti v žiadnom pr&iacute;pade!

Nikto nepríde do raja na cudzom chrbte.

Myslím, že ak máš dlhé guľové zbrane musíš mať zo zákona (?), alebo podľa vyhlášky) trezor.


Mysl&iacute;m, že ak m&aacute;&scaron; dlh&eacute; guľov&eacute; zbrane mus&iacute;&scaron; mať zo z&aacute;kona (?), alebo podľa vyhl&aacute;&scaron;ky) trezor.

S tým trezorom suhlasim, mám dva a čo sa tyka deti, tak moje vyrastali medzi zbraňami od malička. Sú členmi streleckého klubu a dokonca poznajú aj kód k trezoru s kratkymi zbraňami. Ešte sa mi nestalo, že by sa mi v zbraniach ňúrali. Vždy sme ich s manželkou viedli k rešpektu k životu a zdraviu a tiež k tomu, aby k zbraniam mali rešpekt, zbytočne sa ich nebáli a hlavne aby s nimi manipulovali bezpečne.


S t&yacute;m trezorom suhlasim, m&aacute;m dva a čo sa tyka deti, tak moje vyrastali medzi zbraňami od malička. S&uacute; členmi streleck&eacute;ho klubu a dokonca poznaj&uacute; aj k&oacute;d k trezoru s kratkymi zbraňami. E&scaron;te sa mi nestalo, že by sa mi v zbraniach ň&uacute;rali. Vždy sme ich s manželkou viedli k re&scaron;pektu k životu a zdraviu a tiež k tomu, aby k zbraniam mali re&scaron;pekt, zbytočne sa ich neb&aacute;li a hlavne aby s nimi manipulovali bezpečne.

Skladovanie zbrane v obývačke?
V ČR je to definováno nařízením vlády č. 217/2017 Sb. "Nařízení Vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti". Ke čtení třeba zde: https://zbranekvalitne.cz/legislativa/217/2017 .


[quote=&quot;pid:64034, uid:84&quot;]Skladovanie zbrane v ob&yacute;vačke?[/quote]V ČR je to definov&aacute;no nař&iacute;zen&iacute;m vl&aacute;dy č. 217/2017 Sb. &quot;Nař&iacute;zen&iacute; Vl&aacute;dy o požadavc&iacute;ch na zabezpečen&iacute; zbran&iacute;, střeliva, čern&eacute;ho loveck&eacute;ho prachu, bezd&yacute;mn&eacute;ho prachu a z&aacute;palek a o muničn&iacute;m skladi&scaron;ti&quot;. Ke čten&iacute; třeba zde: https://zbranekvalitne.cz/legislativa/217/2017 .

Je treba spomenúť, že na Slovensku ako bežný človek nedostanete iný ZP ako typ B. To znamená, že zbraň môžete mať krátku (pištol) a nosiť ju nesmiete nikam. Môžete ju "držať" na adrese trvalého bydliska a s nenabitou ísť maximálne tak na strelnicu. Reálne môže u nás nosiť zbraň len podnikateľ alebo štátny zamestnanec. Spomínam to len pre informáciu, lebo od začiatku vlákna nie je podľa mňa dostatočne jasné, ako je vlastníctvo a nosenie zbrane obmedzené. Odporúčam pozrieť stránky Legis Telum, sú to právnici, ktorí sa zaoberajú touto témou a komentujú aj novelizácie zákonov. https://legistelum.sk/category/zbrojny_preukaz/


Je treba spomen&uacute;ť, že na Slovensku ako bežn&yacute; človek nedostanete in&yacute; ZP ako typ B. To znamen&aacute;, že zbraň m&ocirc;žete mať kr&aacute;tku (pi&scaron;tol) a nosiť ju nesmiete nikam. M&ocirc;žete ju &quot;držať&quot; na adrese trval&eacute;ho bydliska a s nenabitou &iacute;sť maxim&aacute;lne tak na strelnicu. Re&aacute;lne m&ocirc;že u n&aacute;s nosiť zbraň len podnikateľ alebo &scaron;t&aacute;tny zamestnanec. Spom&iacute;nam to len pre inform&aacute;ciu, lebo od začiatku vl&aacute;kna nie je podľa mňa dostatočne jasn&eacute;, ako je vlastn&iacute;ctvo a nosenie zbrane obmedzen&eacute;. Odpor&uacute;čam pozrieť str&aacute;nky Legis Telum, s&uacute; to pr&aacute;vnici, ktor&iacute; sa zaoberaj&uacute; touto t&eacute;mou a komentuj&uacute; aj noveliz&aacute;cie z&aacute;konov. https://legistelum.sk/category/zbrojny_preukaz/

Je treba spomenúť, že na Slovensku ako bežný človek nedostanete iný ZP ako typ B. To znamená, že zbraň môžete mať krátku (pištol) a nosiť ju nesmiete nikam.

Dá sa aj Áčko (nosenie) získať. Ale v každom prípade je to o krátkej guľovej zbrani (na druhú stranu si ich držiteľ ZP môže kúpiť aj 10 a streliva za dodávku).
V SR sú v tomto trošku iné zákony ako v ČR.
No a pokiaľ by občan chcel mať doma "pre prípad" pištole, revolvery a pušky (aj 58čka a pod. by mala ísť), tak potom hádam ZP skupiny F - držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely.


[quote=&quot;pid:64055, uid:48&quot;]Je treba spomen&uacute;ť, že na Slovensku ako bežn&yacute; človek nedostanete in&yacute; ZP ako typ B. To znamen&aacute;, že zbraň m&ocirc;žete mať kr&aacute;tku (pi&scaron;tol) a nosiť ju nesmiete nikam.[/quote] D&aacute; sa aj &Aacute;čko (nosenie) z&iacute;skať. Ale v každom pr&iacute;pade je to o kr&aacute;tkej guľovej zbrani (na druh&uacute; stranu si ich držiteľ ZP m&ocirc;že k&uacute;piť aj 10 a streliva za dod&aacute;vku). V SR s&uacute; v tomto tro&scaron;ku in&eacute; z&aacute;kony ako v ČR. No a pokiaľ by občan chcel mať doma &quot;pre pr&iacute;pad&quot; pi&scaron;tole, revolvery a pu&scaron;ky (aj 58čka a pod. by mala &iacute;sť), tak potom h&aacute;dam ZP skupiny F - držanie zbrane a streliva na m&uacute;zejn&eacute; alebo zberateľsk&eacute; &uacute;čely.

Môžete ju "držať" na adrese trvalého bydliska a s nenabitou ísť maximálne tak na strelnicu.

Pridám k tomu nôž. Od určitej dĺžky sa považuje za zbraň. Ako kuchár vozím nože v kufri, na ktorom mám nálepku, som kuchár.
Pre osvieženie: Jeden môj kolega zablúdil. Chcel sa otočiť a prišlo mu rozumné, urobiť to na voľnom priestranstve. Že je to ,,buzerák" armády, zistil, až keď ho zadržali. V aute mal nože, takže strávil dva týždne v Talianskom väzení a prišiel aj o prácu.


[quote=&quot;pid:64055, uid:48&quot;]M&ocirc;žete ju &quot;držať&quot; na adrese trval&eacute;ho bydliska a s nenabitou &iacute;sť maxim&aacute;lne tak na strelnicu.[/quote] Prid&aacute;m k tomu n&ocirc;ž. Od určitej dĺžky sa považuje za zbraň. Ako kuch&aacute;r voz&iacute;m nože v kufri, na ktorom m&aacute;m n&aacute;lepku, som kuch&aacute;r. Pre osvieženie: Jeden m&ocirc;j kolega zabl&uacute;dil. Chcel sa otočiť a pri&scaron;lo mu rozumn&eacute;, urobiť to na voľnom priestranstve. Že je to ,,buzer&aacute;k&quot; arm&aacute;dy, zistil, až keď ho zadržali. V aute mal nože, takže str&aacute;vil dva t&yacute;ždne v Talianskom v&auml;zen&iacute; a pri&scaron;iel aj o pr&aacute;cu.

Nikto nepríde do raja na cudzom chrbte.

K tomu zbrojáku, Bčko dostanete po splnení zakonnych podmienok (zdravotne, psychotesty, odpis z RT, skusky) od 18 rokov, este som nezažil, že keď niekto z mojich znamych poziadal o zmenu skupiny z B na A a riadne to odôvodnil, že by ju nedostal. K držaniu dlhej zbrane okrem zbrojaku na poľovne účely čo je Dčko sa da aj F ako zberateľský, ale s tym na strelnicu moc chodiť nebudete. Skor by som odporúčal Éčko držanie na športové účely, ale tam treba byť členom streleckého klubu.


K tomu zbroj&aacute;ku, Bčko dostanete po splnen&iacute; zakonnych podmienok (zdravotne, psychotesty, odpis z RT, skusky) od 18 rokov, este som nezažil, že keď niekto z mojich znamych poziadal o zmenu skupiny z B na A a riadne to od&ocirc;vodnil, že by ju nedostal. K držaniu dlhej zbrane okrem zbrojaku na poľovne &uacute;čely čo je Dčko sa da aj F ako zberateľsk&yacute;, ale s tym na strelnicu moc chodiť nebudete. Skor by som odpor&uacute;čal &Eacute;čko držanie na &scaron;portov&eacute; &uacute;čely, ale tam treba byť členom streleck&eacute;ho klubu.

ako to je ak som Slovak zijuci v Cechach? mozem poziadat o ZP ak budem mat trvaly pobyt?


ako to je ak som Slovak zijuci v Cechach? mozem poziadat o ZP ak budem mat trvaly pobyt?

Moderator

ako to je ak som Slovak zijuci v Cechach? mozem poziadat o ZP ak budem mat trvaly pobyt?


Tento problém riešil známy, fungovalo to tak, že si na policii v ČR podal žiadosť o vydanie ZP, musel splnit zákonné podmienky (psychotesty, zdravotné, bezúhonnosť, všetko čo vyžaduje legislativa v ČR) plus česká polícia zaslala dožiadanie na policiu SR cez prezidium PZ a k nemu domov prišla hliadka PZ z priskušného OOPZ, aby sa na neho popytala a urobila o tom záznam, ktory bol aj s odpisom z RT zo Slovenska zaslany policajtom do ČR a dotyčný žiadateľ bol nasledne zavolaný na skúšky. Ako skúšky dopadli neviem, ale asi ich urobil.


ako to je ak som Slovak zijuci v Cechach? mozem poziadat o ZP ak budem mat trvaly pobyt? Tento probl&eacute;m rie&scaron;il zn&aacute;my, fungovalo to tak, že si na policii v ČR podal žiadosť o vydanie ZP, musel splnit z&aacute;konn&eacute; podmienky (psychotesty, zdravotn&eacute;, bez&uacute;honnosť, v&scaron;etko čo vyžaduje legislativa v ČR) plus česk&aacute; pol&iacute;cia zaslala dožiadanie na policiu SR cez prezidium PZ a k nemu domov pri&scaron;la hliadka PZ z prisku&scaron;n&eacute;ho OOPZ, aby sa na neho popytala a urobila o tom z&aacute;znam, ktory bol aj s odpisom z RT zo Slovenska zaslany policajtom do ČR a dotyčn&yacute; žiadateľ bol nasledne zavolan&yacute; na sk&uacute;&scaron;ky. Ako sk&uacute;&scaron;ky dopadli neviem, ale asi ich urobil.

V podstatě to , co zde je , hlásá : Jsem odpovědný občan a dělám to , co po mě režim vyžaduje .
Problém je v tom , že tento režim je fašistický a záměrně protilidský . Pokud s ním budete hrát podle jeho pravidel , tak vždy prohrajete .
Spoléhat se můžeme jen na sebe a to podle vlastních morálních pravidel .


V podstatě to , co zde je , hl&aacute;s&aacute; : Jsem odpovědn&yacute; občan a děl&aacute;m to , co po mě režim vyžaduje . Probl&eacute;m je v tom , že tento režim je fa&scaron;istick&yacute; a z&aacute;měrně protilidsk&yacute; . Pokud s n&iacute;m budete hr&aacute;t podle jeho pravidel , tak vždy prohrajete . Spol&eacute;hat se můžeme jen na sebe a to podle vlastn&iacute;ch mor&aacute;ln&iacute;ch pravidel .

No, na začátku jsem žádal, aby nikdo nepsal příspěvky než dopíšu ten základ, což mi zbývají ještě 2 nebo 3 části, ale ok...


Odpovím prvně na otázky a pak budu pokračovat.


Jedna výhrada. Skladovanie zbrane v obývačke?
Ty k nej musíš mať jednoduchý prístup, ale deti v žiadnom prípade!

To bylo myšleno obrazně. Jde o podmínky, jaké jsou v obýváku. Teplo (ale ne moc) a sucho. To je ideál. Tam kde budete skladovat zbraně a střelivo by měly být stejné podmínky. Vlhký sklep není ideál stejně tak někde kde je enormní vedro => střelivo plné střelného prachu ?! smile


Myslím, že ak máš dlhé guľové zbrane musíš mať zo zákona (?), alebo podľa vyhlášky) trezor.

Jo musíš, ale ten samý zákon říká, že pokud nemáš zbraně kategorie A (to jsou automaty apod. => na to jen tak výjimku od MV nedostaneš),
tak ti to PČR nemůže chodit kontrolovat. smile Asi tak k tomu.
Jinak mít zbraně v trezoru "kdesi v domě" taky není geniální. Když tě ve 3 ráno probudí "návštěva" "klepající" na vchodové dveře sekyrami,
tak než najdeš klíč od trezoru, doběhneš k němu a odemkneš ho.... To už tu sekyru můžeš mít taky v lebce.
Je to individuální a záleží to na každém a jeho podmínkách. Bydlím s rodiči a jsem ten nejmladší v domácnosti. Jednou jsem musel "zjebat" matku, když dala střelivo na topení smile , ale od té doby mi na to nikdo nešahá a dobré. Spím s nabitými zbraněmi. Pistole na dosah ruky a puška na 3 kroky. Měřil jsem si to i na stopkách a v plné polní jsem za 2 minuty. Pracuji na zlepšení k minutě.
Pokud máte děti, tak je trezor asi nutnost. Ale pamatujte, že tam musíte ze zákona mít i střelivo a pokud ho máte třeba +10 000ks, tak to aby jste si postavili bunkr. smile (Trezorová místnost je ideál, ale kolik to má domů ?)


Je treba spomenúť, že na Slovensku ako bežný človek nedostanete iný ZP ako typ B. To znamená, že zbraň môžete mať krátku (pištol) a nosiť ju nesmiete nikam. Môžete ju "držať" na adrese trvalého bydliska a s nenabitou ísť maximálne tak na strelnicu. Reálne môže u nás nosiť zbraň len podnikateľ alebo štátny zamestnanec. Spomínam to len pre informáciu, lebo od začiatku vlákna nie je podľa mňa dostatočne jasné, ako je vlastníctvo a nosenie zbrane obmedzené. Odporúčam pozrieť stránky Legis Telum, sú to právnici, ktorí sa zaoberajú touto témou a komentujú aj novelizácie zákonov. https://legistelum.sk/category/zbrojny_preukaz/

Já jsem z ČR, takže se samozřejmě řídím nařízením v ČR. Měl jsem domnění, že to máme skoro stejné. Pokud vím, tak E na obranu (česká klasifikace) tam není nějaké speciální podmínka, stejně jako u nás. Můžete to pak pro ostatní osvětlit, pokud to znáte.


Pridám k tomu nôž. Od určitej dĺžky sa považuje za zbraň. Ako kuchár vozím nože v kufri, na ktorom mám nálepku, som kuchár.
Pre osvieženie: Jeden môj kolega zablúdil. Chcel sa otočiť a prišlo mu rozumné, urobiť to na voľnom priestranstve. Že je to ,,buzerák" armády, zistil, až keď ho zadržali. V aute mal nože, takže strávil dva týždne v Talianskom väzení a prišiel aj o prácu.

Nebavíme se tady o zákonech mimo ČR/SK. Já už skoro nevytáhnu paty z domu bez kvéru a jet do "blbých zemí" bez bouchačky... To jsem zkusil naposledy v roce 2018 do Paříže a dnes bych tam jel jen v plné polní...
Jinde mají lidi neozbrojené a připosrané, to já ignoruju a neřeším.
Bavme se tedy o tom, co je v ČR/SK ne někde kde je "zbraň" i nůž.


K tomu zbrojáku, Bčko dostanete po splnení zakonnych podmienok (zdravotne, psychotesty, odpis z RT, skusky) od 18 rokov, este som nezažil, že keď niekto z mojich znamych poziadal o zmenu skupiny z B na A a riadne to odôvodnil, že by ju nedostal. K držaniu dlhej zbrane okrem zbrojaku na poľovne účely čo je Dčko sa da aj F ako zberateľský, ale s tym na strelnicu moc chodiť nebudete. Skor by som odporúčal Éčko držanie na športové účely, ale tam treba byť členom streleckého klubu.

Vy nemůžete mít více skupin ? Já mám třeba všechny A,B,C,D,E (F pyrotechnika je irelevantní, protipěchotní miny a granáty mi na to stejně nedají smile ).


ako to je ak som Slovak zijuci v Cechach? mozem poziadat o ZP ak budem mat trvaly pobyt?

Myslím, že je to vázané na občanku => musíš být občan a je to i v podmínkách. Koukni na ten odkaz na začátku k ZP ZbraněKvalitně.


No, na zač&aacute;tku jsem ž&aacute;dal, aby nikdo nepsal př&iacute;spěvky než dop&iacute;&scaron;u ten z&aacute;klad, což mi zb&yacute;vaj&iacute; je&scaron;tě 2 nebo 3 č&aacute;sti, ale ok... Odpov&iacute;m prvně na ot&aacute;zky a pak budu pokračovat. [quote=&quot;pid:64034, uid:84&quot;]Jedna v&yacute;hrada. Skladovanie zbrane v ob&yacute;vačke? Ty k nej mus&iacute;&scaron; mať jednoduch&yacute; pr&iacute;stup, ale deti v žiadnom pr&iacute;pade![/quote] To bylo my&scaron;leno obrazně. Jde o podm&iacute;nky, jak&eacute; jsou v ob&yacute;v&aacute;ku. Teplo (ale ne moc) a sucho. To je ide&aacute;l. Tam kde budete skladovat zbraně a střelivo by měly b&yacute;t stejn&eacute; podm&iacute;nky. Vlhk&yacute; sklep nen&iacute; ide&aacute;l stejně tak někde kde je enormn&iacute; vedro =&gt; střelivo pln&eacute; střeln&eacute;ho prachu ?! :D [quote=&quot;pid:64038, uid:17&quot;]Mysl&iacute;m, že ak m&aacute;&scaron; dlh&eacute; guľov&eacute; zbrane mus&iacute;&scaron; mať zo z&aacute;kona (?), alebo podľa vyhl&aacute;&scaron;ky) trezor.[/quote] Jo mus&iacute;&scaron;, ale ten sam&yacute; z&aacute;kon ř&iacute;k&aacute;, že pokud nem&aacute;&scaron; zbraně kategorie A (to jsou automaty apod. =&gt; na to jen tak v&yacute;jimku od MV nedostane&scaron;), tak ti to PČR nemůže chodit kontrolovat. :D Asi tak k tomu. Jinak m&iacute;t zbraně v trezoru &quot;kdesi v domě&quot; taky nen&iacute; geni&aacute;ln&iacute;. Když tě ve 3 r&aacute;no probud&iacute; &quot;n&aacute;v&scaron;těva&quot; &quot;klepaj&iacute;c&iacute;&quot; na vchodov&eacute; dveře sekyrami, tak než najde&scaron; kl&iacute;č od trezoru, doběhne&scaron; k němu a odemkne&scaron; ho.... To už tu sekyru může&scaron; m&iacute;t taky v lebce. Je to individu&aacute;ln&iacute; a z&aacute;lež&iacute; to na každ&eacute;m a jeho podm&iacute;nk&aacute;ch. Bydl&iacute;m s rodiči a jsem ten nejmlad&scaron;&iacute; v dom&aacute;cnosti. Jednou jsem musel &quot;zjebat&quot; matku, když dala střelivo na topen&iacute; x( , ale od t&eacute; doby mi na to nikdo ne&scaron;ah&aacute; a dobr&eacute;. Sp&iacute;m s nabit&yacute;mi zbraněmi. Pistole na dosah ruky a pu&scaron;ka na 3 kroky. Měřil jsem si to i na stopk&aacute;ch a v pln&eacute; poln&iacute; jsem za 2 minuty. Pracuji na zlep&scaron;en&iacute; k minutě. Pokud m&aacute;te děti, tak je trezor asi nutnost. Ale pamatujte, že tam mus&iacute;te ze z&aacute;kona m&iacute;t i střelivo a pokud ho m&aacute;te třeba +10 000ks, tak to aby jste si postavili bunkr. ;) (Trezorov&aacute; m&iacute;stnost je ide&aacute;l, ale kolik to m&aacute; domů ?) [quote=&quot;pid:64055, uid:48&quot;]Je treba spomen&uacute;ť, že na Slovensku ako bežn&yacute; človek nedostanete in&yacute; ZP ako typ B. To znamen&aacute;, že zbraň m&ocirc;žete mať kr&aacute;tku (pi&scaron;tol) a nosiť ju nesmiete nikam. M&ocirc;žete ju &quot;držať&quot; na adrese trval&eacute;ho bydliska a s nenabitou &iacute;sť maxim&aacute;lne tak na strelnicu. Re&aacute;lne m&ocirc;že u n&aacute;s nosiť zbraň len podnikateľ alebo &scaron;t&aacute;tny zamestnanec. Spom&iacute;nam to len pre inform&aacute;ciu, lebo od začiatku vl&aacute;kna nie je podľa mňa dostatočne jasn&eacute;, ako je vlastn&iacute;ctvo a nosenie zbrane obmedzen&eacute;. Odpor&uacute;čam pozrieť str&aacute;nky Legis Telum, s&uacute; to pr&aacute;vnici, ktor&iacute; sa zaoberaj&uacute; touto t&eacute;mou a komentuj&uacute; aj noveliz&aacute;cie z&aacute;konov. https://legistelum.sk/category/zbrojny_preukaz/[/quote] J&aacute; jsem z ČR, takže se samozřejmě ř&iacute;d&iacute;m nař&iacute;zen&iacute;m v ČR. Měl jsem domněn&iacute;, že to m&aacute;me skoro stejn&eacute;. Pokud v&iacute;m, tak E na obranu (česk&aacute; klasifikace) tam nen&iacute; nějak&eacute; speci&aacute;ln&iacute; podm&iacute;nka, stejně jako u n&aacute;s. Můžete to pak pro ostatn&iacute; osvětlit, pokud to zn&aacute;te. [quote=&quot;pid:64065, uid:84&quot;]Prid&aacute;m k tomu n&ocirc;ž. Od určitej dĺžky sa považuje za zbraň. Ako kuch&aacute;r voz&iacute;m nože v kufri, na ktorom m&aacute;m n&aacute;lepku, som kuch&aacute;r. Pre osvieženie: Jeden m&ocirc;j kolega zabl&uacute;dil. Chcel sa otočiť a pri&scaron;lo mu rozumn&eacute;, urobiť to na voľnom priestranstve. Že je to ,,buzer&aacute;k&quot; arm&aacute;dy, zistil, až keď ho zadržali. V aute mal nože, takže str&aacute;vil dva t&yacute;ždne v Talianskom v&auml;zen&iacute; a pri&scaron;iel aj o pr&aacute;cu.[/quote] Nebav&iacute;me se tady o z&aacute;konech mimo ČR/SK. J&aacute; už skoro nevyt&aacute;hnu paty z domu bez kv&eacute;ru a jet do &quot;blb&yacute;ch zem&iacute;&quot; bez bouchačky... To jsem zkusil naposledy v roce 2018 do Pař&iacute;že a dnes bych tam jel jen v pln&eacute; poln&iacute;... Jinde maj&iacute; lidi neozbrojen&eacute; a připosran&eacute;, to j&aacute; ignoruju a neře&scaron;&iacute;m. Bavme se tedy o tom, co je v ČR/SK ne někde kde je &quot;zbraň&quot; i nůž. [quote=&quot;pid:64074, uid:55&quot;]K tomu zbroj&aacute;ku, Bčko dostanete po splnen&iacute; zakonnych podmienok (zdravotne, psychotesty, odpis z RT, skusky) od 18 rokov, este som nezažil, že keď niekto z mojich znamych poziadal o zmenu skupiny z B na A a riadne to od&ocirc;vodnil, že by ju nedostal. K držaniu dlhej zbrane okrem zbrojaku na poľovne &uacute;čely čo je Dčko sa da aj F ako zberateľsk&yacute;, ale s tym na strelnicu moc chodiť nebudete. Skor by som odpor&uacute;čal &Eacute;čko držanie na &scaron;portov&eacute; &uacute;čely, ale tam treba byť členom streleck&eacute;ho klubu.[/quote] Vy nemůžete m&iacute;t v&iacute;ce skupin ? J&aacute; m&aacute;m třeba v&scaron;echny A,B,C,D,E (F pyrotechnika je irelevantn&iacute;, protipěchotn&iacute; miny a gran&aacute;ty mi na to stejně nedaj&iacute; :D ). [quote=&quot;pid:64082, uid:10&quot;]ako to je ak som Slovak zijuci v Cechach? mozem poziadat o ZP ak budem mat trvaly pobyt?[/quote] Mysl&iacute;m, že je to v&aacute;zan&eacute; na občanku =&gt; mus&iacute;&scaron; b&yacute;t občan a je to i v podm&iacute;nk&aacute;ch. Koukni na ten odkaz na zač&aacute;tku k ZP ZbraněKvalitně.

Samozrejme, že môžeme mať viac skupin, ja mam A, E, F. Držanie a nosenie, športový kvôli dlhým zbraniam a mam aj na zberateľské s múzejné účely. Bčko je u nas na držanie, Cčko je ore držanie na pracovné účely a D je poľovnicky.


Samozrejme, že m&ocirc;žeme mať viac skupin, ja mam A, E, F. Držanie a nosenie, &scaron;portov&yacute; kv&ocirc;li dlh&yacute;m zbraniam a mam aj na zberateľsk&eacute; s m&uacute;zejn&eacute; &uacute;čely. Bčko je u nas na držanie, Cčko je ore držanie na pracovn&eacute; &uacute;čely a D je poľovnicky.

/////////////////////
Zbraně a Výbava
/////////////////////
Tohle téma může být na celý den, takže to zkrátím a řeknu základy. Případně zase pak dotazy.


Pistole
////////


Já vždy jedu podle "návratnosti/užitnosti", takže 1. by měla být pistole, protože tu můžete jak skrytě nosit, tak s ní bránit dům. Je sice nejméně účinná, ale univerzální. Ano můžete podle zákona skrytě nosit i dlouhou, ale musí být skrytá, takže pokud nejste v mafiánském filmu za 20. let a nenosíte baloňák až po zem, že v něm schováte "TommyGun", tak dlouho skrytě nejspíše nosit nebudete. (Výjimka by mohl být krátký AKSU - Krinkov a podobné krátké pušky a karabiny, které si po složení pažby schováte do batohu, ale o tom jindy...)


Ne revolver. Dědo, už není přelom 19. a 20. století a nevydáváte se na dobrodružnou cestu divokým západem po boku Vinetua a OldShatterhanda ! Revolver nese 6, maximálně 8 nábojů a přebít je, hlavně ve stresu, je velmi těžké. Moderní pistole (a samozřejmě se bavíme o samonabíjecích ne nějakých jednoranných, či opakovacích historických kouscích nebo sportovních speciálech) nesou 12, 15 a více nábojů v zásobníku a pro přebití jen vyměníte zásobník, což se dá relativně lehce nadrilovat.


Velikostní typy
Máme několik velikostí/kategorií pistolí: Full-size, Semi-Compact, Compact, Subcompact a někdy zaměňovaný s nebo jako samostatná kategorie Micro. Popsané to je o největší po nejmenší. Obecně řečeno, čím větší model, tím větší kapacita zásobníku, délka hlavně a váha.
Větší pistole bude tedy méně kopat (ano je to takový paradox pro nováčky, ty "mrchy" co kopou jak mula jsou většinou ty malé zbraně ne ty velké), budou přesnější a mají více nábojů. Se zvětšenou botkou zásobníku i 24 nábojů. Problém je, že takový kanón se špatně schovává. Osobně nosím na "4 hodinách" na opasku. (představte si, že stojíte na ciferníku a před vámi je 12 a za vámi 6) V zimě je to v pohodě. Tam pod péřovou bundu schováte pomalu i kulomet nebo pancéřovku, ale co v parném létě, kdy chcete mít na sobě jen kraťasy a lehkou košili ?
Já osobně nosím kompakt a do výstroje mám full-size, ale já preferuji palebnou sílu a taky jsem kus chlapa nad 100kg a 180cm. Slečna se 140cm a 50 kg i s postelí ten compakt možná nemá kde schovat. To si musíte ozkoušet a rozmyslet sami. Taky je možnost nosit zbraň v nějaké taktické brašně. Vyrábějí a prodávají se u nás běžně. Problém je, že každý "od fochu" je na 1. pohled pozná.


Ráže
Co se týká ráže, tak už jsem dříve napsal, že silně doporučuji 9mm Luger. Pokud máte na to, že si připlatíte a navíc si sami rovnou koupíte třeba 10 000ks střeliva do zásoby, tak prosím... Klidně můžete jít do .45ACP. Ale... silně nedoporučuji jít do nějakých exotických nebo alespoň u nás se běžně nevyskytujících ráží jako 10mm AUTO, .357Sig, .50AE apod. Také bych nedoporučoval slabší ráže než 9L jako jsou 7,65Br, 9Makarov a nedej bože .22lr (malorážka). Obecně střelivo s okrajovým zápalem (bicí ústrojí udeřuje na "zápalný okraj" náboje, místo na zápalku ve středu náboje => střelivo se středovým zápalem).


Bicí mechanismus
Dále bych dělil pistole na 2 kategorie podle bicího ústrojí. Jedny, ty starší jsou klasiky s kladivem a kohoutem. SA/DA systém.
A pak novější se kterým přišel Glock. Striker-Fired "bez-kohoutu". Systém DAO.
Rychlá vysvětlivka: SA Single Action (nenatahuje kohout, jen spouští); DA Double Action (natahuje kohout a spouští); DAO (natahuje a spouští, bicí ústrojí, protože tento systém mají pistole bez kohoutu).
Striker-Fired má např. slavná SA 58, ale Glock byl první kdo to strčil do pistole.
Já osobně mám a preferuji Strikery, protože při tasení nezavadím kohoutem o oblečení a mezi kohout a kladivo se mi nic nedostane. Taky nerad řeším pojistku. Strikery běžně žádné manuální nemají. Neznamená to ale nutně, že pistole s kladivem jsou vyloženě špatně.


Svítilna
Dnes v 21. století je možné pistole kdejak vybavit doplňky a vylepšit. Drtivá většina jich má "rail" pod ústím hlavně (na spodku těla), kde můžete umístit svítilnu, laser nebo jejich kombinace. Laser považuji v 99% případů za zbytečnost. Nejste speciální jednotka operující v noci s nočním viděním za "půl míče". Pokud na to máte, tak ok. Překvapíte soupeře, ale pak vás překvapí drahá polovička pánví, až najde účet smile ...
Co se týče toho světla, tak to osobně považuji za nutnost. Většina trestné činnosti se děje po setmění a nemůžete střílet na něco, co nevidíte a neidentifikovali jste. Z toho pak bývají tragédie a basa.


Vylepšení a úpravy
V posledních letech je také častější mít prodlouženou hlaveň se závitem pro (nově od minulého roku tlumič), kompenzátor nebo jen tak pro delší hlaveň. Mám a doporučuji, ale není to nutnost. Také se umisťují na závěry platformy pro umístění malého kolimátoru. Mám a doporučuji, ale zároveň bych doporučil se prvně naučit používat klasická mířidla. Pomůže to rychleji zamířit, ale musí si na to člověk zvyknout a natrénovat. Navíc to může "zdechout", tak proto je dobré 1. mít záložní mířidla ve výšce aby nebyly překryté kolimátorem a také s nimi umět pracovat.


Zásobníky
Zásobníky pro skryté nošení doporučuju 2 navíc, ale 1 je opravdu NUTNOST ! Pokud máte závadu, tak v boji potřebujete přebít a zbavit se toho, který byl ve zbrani. Co pak, když nemáte žádný náhradní ? A do "plné polní" tak 3-4.


Ceny
Co se značek týče, tak je toho hodně a je to jak už jsem výše zmínil na vyzkoušení každého. Později můžeme probrat konkrétní příklady.
Cena je zhruba 15 - 25 tisíc, svítilna kolem 5 a kolimátor 10 - 20 tisíc.


Brokovnice
////////////


Nebudeme řešit "zlamovačky", to je pro zelené mužíčky do lesa.
Máme Opakovací (pumpy) a Samonabíjecí (poloautomaty). Pumpy jsou spolehlivější, protože si každý náboj "napumpujete". Samonabíjecí občas nepřebíjejí se slabším střelivem nebo nemají rády některé typy či značky. Taky záleží na značce zbraně. Nějaký turecký šmejd za 10 000 bych nebral ani do ruky a na druhou stranu Benelli nebo Beretta (oba Itálie, ti na broky mají dlouhou tradici) za 60 nebo 40 tisíc (respektive) jsou docela spolehlivé.


Doplňky pro brokovnici
Brokovnice má většinou jen mušku (hlavně ty lovecké), ale ideální by bylo, kdyby měla mušku i mířidla (typ "ghost ring"smile. Dále měla nějaký "rail" na přimontování dalšího optického zařízení (typicky se tam dává nějaký "Red Dot" => kolimátor) a také rail, kde můžete umístit svítilnu. Jak již bylo řečeno u pistole. Nemůžu střílet na to, co nevidím. Nakonec bych doporučil nějakou platformu, na kterou můžete připevnit extra střelivo. Kapacita brokovnic je velmi malá. Navíc (když nebudeme počítat zásobníkové brokovnice) tak čím větší kapacita "trubky", tím větší "koště". Věřte mi, doma se nechcete při "čištění" místností v CQB (boj na malou vzdálenost) ohánět metrovou zbraní. Velké "košťata" s kapacitou 10 a více nábojů jsou dobré na závody ne na obranu domu.


Nechám na vás jestli chcete levnější a na beton spolehlivou pumpu nebo si připlatíte za, dnes už taky spolehlivý, poloautomat. Zrovna zvažují nákup takové, ale obávám se, že to nestihnu, protože tu nic takového nevidím a nechci jít do Západních zbraní, když čekám krach Západu => co reklamace, servis a náhradní díly ?


Popruh
Nakonec potřebujete ještě popruh. S brokovnicí asi nebudete nikde mašírovat, ale při manipulaci s čímkoli, kde potřebujete obě ruce je lepší to hodit na záda, než to někde položit a zapomenout nebo hůř nechat si to sebrat a být zastřelen vlastní zbraní. Také vám to může pomoci pro kontaktním boji aby vám nepřítel nesebral zbraň z rukou. Popruh je tak 1 - 3 tisíce.


Cena
Brokovnice pumba kolem 20 tisíc. Světlo kolem 5. Poloautomat od 30 - 60 tisíc. (záleží na značce a modelu; soustředím se na spolehlivé a taktické => ne lovecké => dlouhá hlaveň malá kapacita nábojů)


Pušky
///////


Opět, "zlamovačky" nechte zeleným mužíčkům do lesa na čuníka a dvanácteráka.
Opakovačky taky. Ty mají smysl na sport a velmi přesnou střelbu na X stovek metrů. Pamatujte však, že budete muset soudci vysvětlit, proč jste musel střílet ! V případě střelby na kilometr... hodně štěstí. Nejspíše budete střílet tak na 10-20m (a i to už je daleko).


Takže se budeme bavit o poloautomatech. Je tu na trhu široký výběr, stejně jako pistolí. Hned na začátku vás však upozorním, že není ideální kupovat cokoli, co nemá kde kdo. Co bych tedy doporučil ? Něco z rodiny AK nebo AR (M4), pak SA 58 a BREN 2. Tím to končí. Proč ne G3, FAL, Galil, ... atd. ?! Opět, kde seženete náhradní díly ? Když jsou to zbraně z doby Studené války, jsou levné, ale vyrábí ty díly ještě někdo ? Umí to někdo opravit ? Dále, zásobníky. AK mají všechny +- stejné a AR mají (kromě vyjímej jako vysrané => na prachy H&K) zásobníkové šachty podle standardu STANAG a tím pádem všechny zásobníky, které jej splňují tam můžete použít. SA 58 mají sice proprietární zásobníky a už se nevyrábí, ale je to naše domácí zbraň. Zásobníky jsou za babku a vyrábí se nové. Leží to tu pomalu jak banán na chodníku a má to kde kdo. BREN 2 je nová zbraň od CZUB, takže díly a oprava doma a zásobníky jsou proprietární do 7,62, ale tady vyráběné a .223 jsou STANAGy.
Já mám ARko od Antregu z Vyškova (pístová M4) a jsem spokojen. Jo, je to přes 60k, ale kvalita má svou cenu.


Hlaveň
Délka hlavně. To je velká debata. 20" (" => palce 1 = 2,54cm) je set sakra dlouhé a je to na střelbu na dálku. 10,5" mi přijde málo i na malou vzdálenost (u .223 rem). Já mám jen jednu pušku a chci +- univerzál, tak mám 16,5". Navíc na obranu domu na blízku mám i brokovnici. S 16,5" s tím pár set metrů taky při nejvyšší nouzi taky trefím, takže za mě dobrý univerzál. Kdysi měly armády standard kolem 16". Je na vás jestli vyměníte přesnost a účinnost za lepší manipulaci.
Pokud si můžete připlatit za nerezovou hlaveň, tak doporučuji.
Také je důležitý profil. Pro přesnou střelbu nebo střelbo většího množství střeliva naráz vyžaduje tlustší hlaveň.
Pro pár ran na malou vzdálenost můžete ušetřit peníz a váhu tenčí hlavní.


Doplňky. To je dneska velmi důležitá součást zbraní !
6235bc2f50160


Svítilna
Jako u pistole a brokovnice je svítilna nutnost ! Co nevidím, po tom nemůžu střílet !
Ale kromě toho je dnes na trhu nepřeberné množství pažeb, pistolových rukojetí (pažbiček), předpažbí, předních rukojetí a kdesi cosi, že si každý může svou (hlavně AR, tam je vítěz => nejmodulárnější zbraň ze všech) pušku upravit podle svých snů, co je hlavní jsou však "doplňky", tedy věci, které nejsou přímo součástí zbraně. Svítilny jsme již zmínili. (V tréninku [pokud zapomenu připomeňte mi] zmíním i kde si co dát.)
U pušek doporučuji silnější svítilnu než u pistole nebo brokovnice. Předpoklad je, že by jste potřebovali dobře vidět a identifikovat případný cíl na více jak 25m, takže klidně jděte až do 1000 lumenů. Cena 5 - 10 tisíc. Značku doporučuji Streamlight. Je prověřená a má výborný poměr cena a kvalita. Pokud nevíte co s penězi, tak Surefire. To je best, ale za 3x tolik. Tedy dostanete řekněme o 20% víc kvality (arbitrární číslo), ale zaplatíte 100 - 200% navíc. Ještě dodám, že je dobré mít dálkový tlakový spínač pro lepší manipulaci, ale to ukážu v sekci tréninku.


Optika
Dále jsou dnes důležité optické zařízení. Jednak s ocelovými mířidly se (pokud nemáte zrak jako sokol) na více jak 50 m míří dost blbě navíc nejrychleji zamíříte jednoznačně s kolimátorem. Jde i o optický fyzikální problém. Když míříte mířidly, tak musíte srovnat 3 body. Mířidla, mušku a pak cíl s tím, že máte zaostřit na mušku a cíl máte "lehce" rozmazaný. Kdyžto s kolimátorem (červená tečka) se díváte přímo na cíl. Máte otevřené obě oči, máte periferní vidění a jedno oko (ideálně to dominantní) se kouká skrze kolimátor a na cílí vidíte někde červenou tečku.
Nebo můžete použít optiku. Na taktickou pušku (zjednodušeně; univerzální boj na 0-300 m) se doporučuje LPVO => Low Powered Variable Optic. Tedy taktický puškohled (většinou se záměrným křížem, který má v sobě osnovu s balistickou kompenzaci pro střelbu na dálku; pozor je to na "nějaký" druh střeliva => dobré zjistit jaký jak podobný je vámi používanému střelivu a také pro nějakou délku zbraně a většinou je v yardech a ne metrech), který má variabilní zvětšení 1-"X"x (4,6,8 i 10x). Dá se tedy použít jako kolimátor při zvětšení 1 (pokud je to "True 1", některé nemají úplné "nezvětšení" a to při použití obou očí dělá problém) nebo jako puškohled při použití dostupného zvětšení na přesnější střelbu na větší vzdálenost. Pak je tu ještě možnost pevného zvětšení jako jsou ACOGy, ale ty už jsou za mě přežitá technologie. (trochu větší než kolimátor a s pevným zvětšením mezi +- 3-6x podle modelu). Nakonec je ještě možnost kombinace kolimátoru a vyklápěcího zvětšováku, která je také dost populární. Já preferuji LPVO, ale tohle je také dobrá možnost.
Kolimátory jsou tak 10 - 25 tisíc, zvětšováky tak 5 - 10 tisíc a puškohledy 10 - 100 tisíc (tady hodně záleží na parametrech puškohledu a výrobci).


Úsťová zařízení
Ty jsou dnes na útočných puškách samozřejmostí. Kromě 58čky je najdete na každé z doporučených a na 58čku je možné ho dokoupit. Jsou 3 základní volby: tlumič výšlehu (Flash hider), úsťová brzda a kompenzátor. Poslední 2 jsou často kombinována v jedno. Tlumič výšlehu tlumí výšleh při výstřelu, tedy hlavně záblesk a trochu sonický ráz při výstřelu. Přes den to moc nepoznáte, ale v noci nebo v uzavřených prostorech ano. Hlavně tedy ve tmě. Kompenzátor kompenzuje zdvih hlavě při výstřelu a úsťová brzda brzdí zpětný ráz. Pro lepší kontrolu na zbraní je tedy lepší 2. možnost (ta kombinace "kompík" + brzda). Má to však velký háček ! Pokud budete střílet v uzavřeném prostoru (a při náhlé nutné obraně nejspíše nebudete mít ochranu sluchu) tak "kompík" má z definice svého fungování opačný efekt jako tlumič výšlehu ! Tedy bude to dávat pořádné ohlušující rány a záblesky. Já to mám vyřešené tak, že na "kompík" mám rychloupínací tlumič (silencer => to co vypadá jako plechovka a ve filmu s ní zbraně střílí jako pšouky). Pokud nemáte nebo neplánujete nákup tlumiče, doporučuji zvážit nákup tlumiče výšlehu (Flash hider). Úsťová zařízení většinou vyjdou kolem 3 - 5 tisíc.


Tělo zbraně a jeho doplňky
Části zbraně jako jsou předpažbí, pistolová rukojeť a pažba nechám na vás. Co se vám líbí, to si tam hoďte, ale pamatujte, že by předpažbí mělo mít možnost namontovat zmíněné doplňky. U ARek jsou 3 typy "konektorů" příslušenství/doplňků: Picatiny rail (taková zubatá kolejnička), M-Lok (obdélníkové díry) a KeyMod (díry ve tvaru klíčové dírky). Raily jsou nejčastější, nejpevnější a taky nejtěžší. Pokud nechcete tahat kladivo (a věřte mi, že nechcete), tak neověšujte pušku jako Vánoční stromeček vším "co dům dal" (nebo spíš E-shop) a nedávejte si raily. (Ne nadarmo je v USA rčení "ounce equals pound, pound equals pain" => unce je libra a libra je bolest; v podstatě to naráží na to, že s ušlými km se věci pronesou a poznáte každý gram a každé kilo vás bude bolet. ) Keymod je zase nejméně častý, takže se na něj špatně hledají konektory. Mám M-Lok (předtím jsem měl V-AR s raily) a jsem spokojen.
Výběr těchto částí je jak u nás na E-Shopech, tak případně na Brownells. Ceny se liší velice od stovek po 10 000 jak za co, z čeho a od koho.


Zásobníky.
Tady je třeba mít železnou rezervu. Do aktivní výbavy doporučuji mít tak 10 ks. Ty mít naládované a připravené a nešahat na ně. Další aspoň 3 na trénink. Já osobně mám skoro 50, ale to je jiný příběh... U ARek doporučuji buď Lancery nebo PMagy. Obojí mám a mám ozkoušené. Lancery jsou průhledné s ocelovými "uchy", takže dlouho vydrží naplněné bez problému. PMagy to řeší krytkou. 500 - 700/ks
U ostatních není moc na výběr.


Popruh
Nakonec opět popruh. Platí pro něj to samé co u brokovnice. Jen pokud zde počítáte s nějakým "mašírováním", tak doporučím vypolstrovaný. Každý "vylepšovák" v nouzi potěší.


Ceny
Ceny jsou následující SA 58 v základu dnes kolem 15 000 (pamatuju moji 1. za 5 750,- smile ), AKčka jdou od starých z éry studené války okolo 15 tisíc až k novému AK 12 a 15 za 60 tisíc. Jen nevím, jestli je ještě dovezou smile . S těmito zbraněmi je problém, že je třeba je ještě silně modifikovat a tím se prodraží tak, že se vyplatí koupit nové moderní ARko nebo BREN 2. (Kromě moderního AK 12/15,ale i to má své mouchy.)
BREN 2 je kolem 55 tisíc a ARka jsou od 20 tisíc klidně až po 120 tisíc. Jinak bavil jsem se o AR-15 ne AR-10. To je skoro to samé, ale v silnější ráži. Zásobníky nejsou tak standardizované a vše je se silnější ráží dražší (zbraň, zásobníky i střelivo).


Výstroj na skryté nošení.
////////////////////////////


Opasek
Zde je to jednoduché. Potřebujete opasek. Ne ten šmejd za pár stovek z teska, ale buď pořádný kožený tak za 2 - 3 tisíce (a i ten se po pár letech obnosí, i když záleží...) anebo nylonový/cordurový tak za 1 - 2 tisíce. Možná nějaký DUTY (služebák) za 2 - 4 tisíce. Potřebujete ho, aby 1. držel tvar a 2. aby udržel ten náklad. Pistole skoro 2 kila a pak další 2 zásobníky taky přes kilogram.


Pouzdra
Dále potřebujete pouzdra jak na pistoli tak zásobníky. Kožené možná vypadají fešácky, ale jsou v 99% případů k ničemu. Potřebujete pouzdro, které drží tvar a to kožené ani textilní (ano mluvím o Dastě) nejsou. Výrazně doporučuji kydexová pouzdra dělaná na míru na konkrétní konfiguraci zbraně ! Zde se můžete podívat a případně objednat. Pouzdro je pevné a drží tvar. Je lehké a pevné z tvrzeného plastu. Umožňují jednoduchou a spolehlivou manipulaci. Zbraň jde plynule lehce vytáhnout, ale zároveň jen tak nevypadne.
To samé pro zásobníky. Cena pouzdra je tak 2 - 4 tisíce na zásobníky 1 - 2 tisíce.


Svítilna
Ještě dodám, že v rámci EDC (toho co každý den nosíte) by měla kromě nože [pánové smile ] "Každý správný muž, nosí nůž !"smile být ve vaší kapse malá svítilna, pro případ, že ta na zbrani selže (poškozené, vybitá baterie, kaz...)


Nakonec, co se týká oblečení. Rozlučte se s přiléhavým oblečením. Je čas na změnu za volné bavlnění trička, které jsou o číslo větší a vlají na vás. Tedy pokud nechcete aby si hned každý "od fochu" všiml, že jste ozbrojení a při přepadení jste se automaticky stali 1. cílem.


Tlumiče
/////////


Ty jsou fajn a dal bych je na vše. Hodí se a silně doporučuji pro obranu domu. (Tím, že je ze zákona nesmíte "nosit" na zbrani, tak vám ani nic jiného než obrana domu nezbývá.)


Dělí se na 3 typy podle materiálu (a ceny):


1) Hliníkové => většinou jen na malorážky
Jsou často levné a nejlehčí ze všech, ale mají velmi malou životnost
2) Ocelové => nejčastější typ na všechny ráže
Jsou také poměrně levné, někdy i levnější než ty duralové (hliníkové).
Mají také mnohem větší životnost (několika násobně) než duralové, ale jsou také z těchto 3 typů nejtěžší.
3) Titanové => jen od některých značek a pokud vím, tak jen na puškové ráže
Jsou o něco lehčí než ocelové a mají ještě delší životnost než ocelové,
avšak jsou také nejdražší a nabízejí je jen některé značky.


Ceny jsou od 10 - 40 tisíc. Záleží na výrobci, materiálu a ráži.


Výstroj "plné polní" k pušce (případně brokovnici)
///////////////////////////////////////////////////////


Zde je opět hromada možností. Budu se držet toho co mám nebo jsme měl já a doporučuji. Ostatní se pokusím alespoň zmínit.


Potřebujete nosný systém, který vám umožní nést krátkou zbraň se zásobníky a zásobníky do dlouhé zbraně otevřeně, viditelně a hlavně přístupně na vašem těle. Většinou je to kombinace opasku a nějaké vesty, chest rigu nebo PC (Plate Carrier => nosič plátů).


První otázka je jestli chcete balistickou ochranu nebo ne a také na co se připravujete ?!
Pokud jde o obranu proti kriminálním živlům se sekyrou a nožem, tak by stačil i pouhý opasek nebo chest rig (malá platforma, která drží zásobníky na trupu pomocí popruhů). Tak samo to stačí i pro základní trénink a nácvik na střelnici.
Pokud jde o nějakou "přestřelku" => olovo poletí i vaším směrem, tak silně doporučuji balistickou ochranu.


Balistická ochrana
Tady je třeba říci něco o balistické ochraně a jejím dělení.
Máme "měkkou" balistiku a "tvrdou". Měkká jsou (většinou) vrstvy kevlaru a vyrábí se až do úrovně IIIa.
Tvrdá balistika, jsou balistické pláty. Buď ocelové nebo keramické (různé "sendviče" několika materiálů).
Ty se vyrábí od IIIa do IV. Ocelové jsou levnější a životnost mají při dobré skladování i 20 let i víc.
Keramika je mnohem lehčí a po zásahu se střela nerozletí na tolik střepin, ale jsou i několikanásobně dražší a jejich životnost je 5 - 10 let.


K těm třídám odolnosti. Jsou na to tabulky , ale zjednodušeně IIIa je proti jakékoliv běžné ráně z krátké zbraně.
Vše pod tím je zbytečné a většinou se ani nevyrábí/neprodává. III je odolnost proti běžným puškovým rážím a IV. třída, ta nejvyšší je odolnost proti puškovým rážím s průbojnou střelou. To je ideál, ale taky největší, nejtěžší a nejdražší.
Postupem času se v posledních 10 letech vyvinuly ještě III+ a III++ s tím, že na IV jsou opravdu velké nároky, ale s těmi "+" se přidávaly nové typy munice, kterou to dokáže zastavit oproti nižším kategoriím.


Obsah nosného systému
Vaše vybavení by mělo být schopné nést nejen zmíněné zásobníky, ale také lékárničku, pokud je vás více, tak rádio a jakékoliv další vybavení, které budete případně pro své úkoly potřebovat. Pokud je úkolem bránit zahradu, tak tam už toho moc nepotřebujete, ale pokud jste třeba domobrana, co brání nějakou čtvrť a hlídkuje v noci, protože policie je už v tahu, tak budete potřebovat několik dalších věcí.
Například multitool je šikovná užitečná věcička. Takový švýcarský nůž 21. stol. Pak nůž s pevnou čepelí, taktická svítilna, a další... možností je hodně a záleží na "misi".


Lékárnička
Bavíme se o IFAKu (Individual First Aid Kit - Individuální balíček první pomoci). Bavíme se o bojové lékárničce, takže žádné projímadlo nebo naopak léky na průjem a náplasti na "bebí". Jde o několik věcí, které mohou zachránit život, ale také potřebují výcvik pro správné použití a navíc bych je nedoporučoval použít na někoho cizího, protože ne vše je u nás úplně povolené a nějaký chuj, by vás ještě mohl žalovat. Je to pro osobní použití nebo pro rodinu.


Obsah lékárničky
Tlakový obvaz ("Izraelák"smile, škrtidlo (C.A.T. - originál, žádný čínský šmejd), gáza a nějaký obvaz navíc (nejlépe elastický), HALO chest seal (nebo jiná kvalitní značka) => jedná se o takovou velkou náplast, která se používá při penetraci hrudníku. Ať už kulkou nebo něčím jiným. Dále doporučuji jehlu proti pneumotoraxu => odventilování vzduchu nebo krve z hrudi aby se dotyčnému nezbortila plíce a neudusil se. Případně se dá použít i provizorně pro tracheotomii při uzavření horních cest dýchacích. já tam mám ještě speciální gázu nepuštěnou koagulantem, který zastavuje krvácení. Pak také doporučuji přibalit jedno bílé chemické světlo pro případ selhání svítilen. Chemie bude fungovat vždy. Není to reflektor ale poznáte co je co. Pak nůžky pro odstranění oblečení, které překáží v ošetření a nastříhání gázy a obvazů, kdyby bylo třeba.


Sumky
Vše co chcete umístit na nosný systém musíte do něčeho dát. Těm "kapsám" se říká sumky. Jsou různé. Na zásobníky, na granáty, rádio, univerzální, ... IFAK je také v podstatě sumka.


Tohle je asi vše co mě tak napadá. Přidám sem odkazy na mé oblíbené obchody se zbraněmi a s vybavením. Jsou z celé republiky, takže si snad vybere každý, ale já jsem ze Slezska a jezdím občas směr Brno, tak je to na tom taky trochu znát.
Na případné otázky zase odpovím, jak to půjde a po sekci trénink a kurzy bych rád rozjel otevřenou diskuzi. Snad to zítra dopoledne zvládnu dopsat.


https://www.brownells.cz/ - česka pobočka amerického obchodu u nás. Dobré na nákup zásobníku ve velkém a beden na střelivo
http://www.zelenysport.cz/?vstoupit - Ruda je vykuk a zmrd, ale sežene vám i tank smile
https://nakupzbrane.cz/
https://www.sullyhozbrojnice.cz/
https://www.prodej-zbrani.cz/
https://www.zbrane-doplnky.cz/
http://www.sa58.cz/
https://shop.alsapro.cz/naboj-9mm-luger-alsa-pro-cena-za-1000-ks/
https://www.zbraneostrava.cz/
https://www.czub.cz/
https://www.armorum.cz/
https://eshop.bestpatron.eu/
https://www.selection-armory.cz/
https://shop.proarms.cz/
https://www.dfpro.cz/
https://armyobchod.cz/cs/
https://www.militaryzone.eu/cs/
https://www.alfatactical.cz/
http://www.beareka.cz/nejnovejsi/
https://www.wildgame.cz/
https://zbrane.habresto.cz/ - V Habrestu pozdravujte Honzu (ten co ho otravoval s FDE ANtregem na zakázku bez úsťového, aby mu to pod sám nasazoval dole v dílně ... on už bude vědět smile )
https://www.frogtac.cz/
https://www.kerberostactical.cz/
https://www.bushcraftshop.cz/ - má i YT kanál BearPetr a dělá kurzy přežití v lese/přírodě
https://www.varjag-tactical.cz/
https://selection-store.cz/
https://www.strikeface.cz/
https://www.top-armyshop.cz/
https://www.balistas.cz/
https://www.kydexovapouzdra.cz/


///////////////////// Zbraně a V&yacute;bava ///////////////////// Tohle t&eacute;ma může b&yacute;t na cel&yacute; den, takže to zkr&aacute;t&iacute;m a řeknu z&aacute;klady. Př&iacute;padně zase pak dotazy. Pistole //////// J&aacute; vždy jedu podle &quot;n&aacute;vratnosti/užitnosti&quot;, takže 1. by měla b&yacute;t pistole, protože tu můžete jak skrytě nosit, tak s n&iacute; br&aacute;nit dům. Je sice nejm&eacute;ně &uacute;činn&aacute;, ale univerz&aacute;ln&iacute;. Ano můžete podle z&aacute;kona skrytě nosit i dlouhou, ale mus&iacute; b&yacute;t skryt&aacute;, takže pokud nejste v mafi&aacute;nsk&eacute;m filmu za 20. let a nenos&iacute;te baloň&aacute;k až po zem, že v něm schov&aacute;te &quot;TommyGun&quot;, tak dlouho skrytě nejsp&iacute;&scaron;e nosit nebudete. (V&yacute;jimka by mohl b&yacute;t kr&aacute;tk&yacute; AKSU - Krinkov a podobn&eacute; kr&aacute;tk&eacute; pu&scaron;ky a karabiny, kter&eacute; si po složen&iacute; pažby schov&aacute;te do batohu, ale o tom jindy...) Ne revolver. Dědo, už nen&iacute; přelom 19. a 20. stolet&iacute; a nevyd&aacute;v&aacute;te se na dobrodružnou cestu divok&yacute;m z&aacute;padem po boku Vinetua a OldShatterhanda ! Revolver nese 6, maxim&aacute;lně 8 n&aacute;bojů a přeb&iacute;t je, hlavně ve stresu, je velmi těžk&eacute;. Modern&iacute; pistole (a samozřejmě se bav&iacute;me o samonab&iacute;jec&iacute;ch ne nějak&yacute;ch jednorann&yacute;ch, či opakovac&iacute;ch historick&yacute;ch kousc&iacute;ch nebo sportovn&iacute;ch speci&aacute;lech) nesou 12, 15 a v&iacute;ce n&aacute;bojů v z&aacute;sobn&iacute;ku a pro přebit&iacute; jen vyměn&iacute;te z&aacute;sobn&iacute;k, což se d&aacute; relativně lehce nadrilovat. Velikostn&iacute; typy M&aacute;me několik velikost&iacute;/kategori&iacute; pistol&iacute;: Full-size, Semi-Compact, Compact, Subcompact a někdy zaměňovan&yacute; s nebo jako samostatn&aacute; kategorie Micro. Popsan&eacute; to je o největ&scaron;&iacute; po nejmen&scaron;&iacute;. Obecně řečeno, č&iacute;m vět&scaron;&iacute; model, t&iacute;m vět&scaron;&iacute; kapacita z&aacute;sobn&iacute;ku, d&eacute;lka hlavně a v&aacute;ha. Vět&scaron;&iacute; pistole bude tedy m&eacute;ně kopat (ano je to takov&yacute; paradox pro nov&aacute;čky, ty &quot;mrchy&quot; co kopou jak mula jsou vět&scaron;inou ty mal&eacute; zbraně ne ty velk&eacute;), budou přesněj&scaron;&iacute; a maj&iacute; v&iacute;ce n&aacute;bojů. Se zvět&scaron;enou botkou z&aacute;sobn&iacute;ku i 24 n&aacute;bojů. Probl&eacute;m je, že takov&yacute; kan&oacute;n se &scaron;patně schov&aacute;v&aacute;. Osobně nos&iacute;m na &quot;4 hodin&aacute;ch&quot; na opasku. (představte si, že stoj&iacute;te na cifern&iacute;ku a před v&aacute;mi je 12 a za v&aacute;mi 6) V zimě je to v pohodě. Tam pod p&eacute;řovou bundu schov&aacute;te pomalu i kulomet nebo panc&eacute;řovku, ale co v parn&eacute;m l&eacute;tě, kdy chcete m&iacute;t na sobě jen kraťasy a lehkou ko&scaron;ili ? J&aacute; osobně nos&iacute;m kompakt a do v&yacute;stroje m&aacute;m full-size, ale j&aacute; preferuji palebnou s&iacute;lu a taky jsem kus chlapa nad 100kg a 180cm. Slečna se 140cm a 50 kg i s postel&iacute; ten compakt možn&aacute; nem&aacute; kde schovat. To si mus&iacute;te ozkou&scaron;et a rozmyslet sami. Taky je možnost nosit zbraň v nějak&eacute; taktick&eacute; bra&scaron;ně. Vyr&aacute;běj&iacute; a prod&aacute;vaj&iacute; se u n&aacute;s běžně. Probl&eacute;m je, že každ&yacute; &quot;od fochu&quot; je na 1. pohled pozn&aacute;. R&aacute;že Co se t&yacute;k&aacute; r&aacute;že, tak už jsem dř&iacute;ve napsal, že silně doporučuji 9mm Luger. Pokud m&aacute;te na to, že si připlat&iacute;te a nav&iacute;c si sami rovnou koup&iacute;te třeba 10 000ks střeliva do z&aacute;soby, tak pros&iacute;m... Klidně můžete j&iacute;t do .45ACP. Ale... silně nedoporučuji j&iacute;t do nějak&yacute;ch exotick&yacute;ch nebo alespoň u n&aacute;s se běžně nevyskytuj&iacute;c&iacute;ch r&aacute;ž&iacute; jako 10mm AUTO, .357Sig, .50AE apod. Tak&eacute; bych nedoporučoval slab&scaron;&iacute; r&aacute;že než 9L jako jsou 7,65Br, 9Makarov a nedej bože .22lr (malor&aacute;žka). Obecně střelivo s okrajov&yacute;m z&aacute;palem (bic&iacute; &uacute;stroj&iacute; udeřuje na &quot;z&aacute;paln&yacute; okraj&quot; n&aacute;boje, m&iacute;sto na z&aacute;palku ve středu n&aacute;boje =&gt; střelivo se středov&yacute;m z&aacute;palem). Bic&iacute; mechanismus D&aacute;le bych dělil pistole na 2 kategorie podle bic&iacute;ho &uacute;stroj&iacute;. Jedny, ty star&scaron;&iacute; jsou klasiky s kladivem a kohoutem. SA/DA syst&eacute;m. A pak nověj&scaron;&iacute; se kter&yacute;m při&scaron;el Glock. Striker-Fired &quot;bez-kohoutu&quot;. Syst&eacute;m DAO. Rychl&aacute; vysvětlivka: SA Single Action (nenatahuje kohout, jen spou&scaron;t&iacute;); DA Double Action (natahuje kohout a spou&scaron;t&iacute;); DAO (natahuje a spou&scaron;t&iacute;, bic&iacute; &uacute;stroj&iacute;, protože tento syst&eacute;m maj&iacute; pistole bez kohoutu). Striker-Fired m&aacute; např. slavn&aacute; SA 58, ale Glock byl prvn&iacute; kdo to strčil do pistole. J&aacute; osobně m&aacute;m a preferuji Strikery, protože při tasen&iacute; nezavad&iacute;m kohoutem o oblečen&iacute; a mezi kohout a kladivo se mi nic nedostane. Taky nerad ře&scaron;&iacute;m pojistku. Strikery běžně ž&aacute;dn&eacute; manu&aacute;ln&iacute; nemaj&iacute;. Neznamen&aacute; to ale nutně, že pistole s kladivem jsou vyloženě &scaron;patně. Sv&iacute;tilna Dnes v 21. stolet&iacute; je možn&eacute; pistole kdejak vybavit doplňky a vylep&scaron;it. Drtiv&aacute; vět&scaron;ina jich m&aacute; &quot;rail&quot; pod &uacute;st&iacute;m hlavně (na spodku těla), kde můžete um&iacute;stit sv&iacute;tilnu, laser nebo jejich kombinace. Laser považuji v 99% př&iacute;padů za zbytečnost. Nejste speci&aacute;ln&iacute; jednotka operuj&iacute;c&iacute; v noci s nočn&iacute;m viděn&iacute;m za &quot;půl m&iacute;če&quot;. Pokud na to m&aacute;te, tak ok. Překvap&iacute;te soupeře, ale pak v&aacute;s překvap&iacute; drah&aacute; polovička p&aacute;nv&iacute;, až najde &uacute;čet :D ... Co se t&yacute;če toho světla, tak to osobně považuji za nutnost. Vět&scaron;ina trestn&eacute; činnosti se děje po setměn&iacute; a nemůžete stř&iacute;let na něco, co nevid&iacute;te a neidentifikovali jste. Z toho pak b&yacute;vaj&iacute; trag&eacute;die a basa. Vylep&scaron;en&iacute; a &uacute;pravy V posledn&iacute;ch letech je tak&eacute; častěj&scaron;&iacute; m&iacute;t prodlouženou hlaveň se z&aacute;vitem pro (nově od minul&eacute;ho roku tlumič), kompenz&aacute;tor nebo jen tak pro del&scaron;&iacute; hlaveň. M&aacute;m a doporučuji, ale nen&iacute; to nutnost. Tak&eacute; se umisťuj&iacute; na z&aacute;věry platformy pro um&iacute;stěn&iacute; mal&eacute;ho kolim&aacute;toru. M&aacute;m a doporučuji, ale z&aacute;roveň bych doporučil se prvně naučit použ&iacute;vat klasick&aacute; m&iacute;řidla. Pomůže to rychleji zam&iacute;řit, ale mus&iacute; si na to člověk zvyknout a natr&eacute;novat. Nav&iacute;c to může &quot;zdechout&quot;, tak proto je dobr&eacute; 1. m&iacute;t z&aacute;ložn&iacute; m&iacute;řidla ve v&yacute;&scaron;ce aby nebyly překryt&eacute; kolim&aacute;torem a tak&eacute; s nimi umět pracovat. Z&aacute;sobn&iacute;ky Z&aacute;sobn&iacute;ky pro skryt&eacute; no&scaron;en&iacute; doporučuju 2 nav&iacute;c, ale 1 je opravdu NUTNOST ! Pokud m&aacute;te z&aacute;vadu, tak v boji potřebujete přeb&iacute;t a zbavit se toho, kter&yacute; byl ve zbrani. Co pak, když nem&aacute;te ž&aacute;dn&yacute; n&aacute;hradn&iacute; ? A do &quot;pln&eacute; poln&iacute;&quot; tak 3-4. Ceny Co se značek t&yacute;če, tak je toho hodně a je to jak už jsem v&yacute;&scaron;e zm&iacute;nil na vyzkou&scaron;en&iacute; každ&eacute;ho. Později můžeme probrat konkr&eacute;tn&iacute; př&iacute;klady. Cena je zhruba 15 - 25 tis&iacute;c, sv&iacute;tilna kolem 5 a kolim&aacute;tor 10 - 20 tis&iacute;c. Brokovnice //////////// Nebudeme ře&scaron;it &quot;zlamovačky&quot;, to je pro zelen&eacute; muž&iacute;čky do lesa. M&aacute;me Opakovac&iacute; (pumpy) a Samonab&iacute;jec&iacute; (poloautomaty). Pumpy jsou spolehlivěj&scaron;&iacute;, protože si každ&yacute; n&aacute;boj &quot;napumpujete&quot;. Samonab&iacute;jec&iacute; občas nepřeb&iacute;jej&iacute; se slab&scaron;&iacute;m střelivem nebo nemaj&iacute; r&aacute;dy někter&eacute; typy či značky. Taky z&aacute;lež&iacute; na značce zbraně. Nějak&yacute; tureck&yacute; &scaron;mejd za 10 000 bych nebral ani do ruky a na druhou stranu Benelli nebo Beretta (oba It&aacute;lie, ti na broky maj&iacute; dlouhou tradici) za 60 nebo 40 tis&iacute;c (respektive) jsou docela spolehliv&eacute;. Doplňky pro brokovnici Brokovnice m&aacute; vět&scaron;inou jen mu&scaron;ku (hlavně ty loveck&eacute;), ale ide&aacute;ln&iacute; by bylo, kdyby měla mu&scaron;ku i m&iacute;řidla (typ &quot;ghost ring&quot;). D&aacute;le měla nějak&yacute; &quot;rail&quot; na přimontov&aacute;n&iacute; dal&scaron;&iacute;ho optick&eacute;ho zař&iacute;zen&iacute; (typicky se tam d&aacute;v&aacute; nějak&yacute; &quot;Red Dot&quot; =&gt; kolim&aacute;tor) a tak&eacute; rail, kde můžete um&iacute;stit sv&iacute;tilnu. Jak již bylo řečeno u pistole. Nemůžu stř&iacute;let na to, co nevid&iacute;m. Nakonec bych doporučil nějakou platformu, na kterou můžete připevnit extra střelivo. Kapacita brokovnic je velmi mal&aacute;. Nav&iacute;c (když nebudeme poč&iacute;tat z&aacute;sobn&iacute;kov&eacute; brokovnice) tak č&iacute;m vět&scaron;&iacute; kapacita &quot;trubky&quot;, t&iacute;m vět&scaron;&iacute; &quot;ko&scaron;tě&quot;. Věřte mi, doma se nechcete při &quot;či&scaron;těn&iacute;&quot; m&iacute;stnost&iacute; v CQB (boj na malou vzd&aacute;lenost) oh&aacute;nět metrovou zbran&iacute;. Velk&eacute; &quot;ko&scaron;ťata&quot; s kapacitou 10 a v&iacute;ce n&aacute;bojů jsou dobr&eacute; na z&aacute;vody ne na obranu domu. Nech&aacute;m na v&aacute;s jestli chcete levněj&scaron;&iacute; a na beton spolehlivou pumpu nebo si připlat&iacute;te za, dnes už taky spolehliv&yacute;, poloautomat. Zrovna zvažuj&iacute; n&aacute;kup takov&eacute;, ale ob&aacute;v&aacute;m se, že to nestihnu, protože tu nic takov&eacute;ho nevid&iacute;m a nechci j&iacute;t do Z&aacute;padn&iacute;ch zbran&iacute;, když ček&aacute;m krach Z&aacute;padu =&gt; co reklamace, servis a n&aacute;hradn&iacute; d&iacute;ly ? Popruh Nakonec potřebujete je&scaron;tě popruh. S brokovnic&iacute; asi nebudete nikde ma&scaron;&iacute;rovat, ale při manipulaci s č&iacute;mkoli, kde potřebujete obě ruce je lep&scaron;&iacute; to hodit na z&aacute;da, než to někde položit a zapomenout nebo hůř nechat si to sebrat a b&yacute;t zastřelen vlastn&iacute; zbran&iacute;. Tak&eacute; v&aacute;m to může pomoci pro kontaktn&iacute;m boji aby v&aacute;m nepř&iacute;tel nesebral zbraň z rukou. Popruh je tak 1 - 3 tis&iacute;ce. Cena Brokovnice pumba kolem 20 tis&iacute;c. Světlo kolem 5. Poloautomat od 30 - 60 tis&iacute;c. (z&aacute;lež&iacute; na značce a modelu; soustřed&iacute;m se na spolehliv&eacute; a taktick&eacute; =&gt; ne loveck&eacute; =&gt; dlouh&aacute; hlaveň mal&aacute; kapacita n&aacute;bojů) Pu&scaron;ky /////// Opět, &quot;zlamovačky&quot; nechte zelen&yacute;m muž&iacute;čkům do lesa na čun&iacute;ka a dvan&aacute;cter&aacute;ka. Opakovačky taky. Ty maj&iacute; smysl na sport a velmi přesnou střelbu na X stovek metrů. Pamatujte v&scaron;ak, že budete muset soudci vysvětlit, proč jste musel stř&iacute;let ! V př&iacute;padě střelby na kilometr... hodně &scaron;těst&iacute;. Nejsp&iacute;&scaron;e budete stř&iacute;let tak na 10-20m (a i to už je daleko). Takže se budeme bavit o poloautomatech. Je tu na trhu &scaron;irok&yacute; v&yacute;běr, stejně jako pistol&iacute;. Hned na zač&aacute;tku v&aacute;s v&scaron;ak upozorn&iacute;m, že nen&iacute; ide&aacute;ln&iacute; kupovat cokoli, co nem&aacute; kde kdo. Co bych tedy doporučil ? Něco z rodiny AK nebo AR (M4), pak SA 58 a BREN 2. T&iacute;m to konč&iacute;. Proč ne G3, FAL, Galil, ... atd. ?! Opět, kde seženete n&aacute;hradn&iacute; d&iacute;ly ? Když jsou to zbraně z doby Studen&eacute; v&aacute;lky, jsou levn&eacute;, ale vyr&aacute;b&iacute; ty d&iacute;ly je&scaron;tě někdo ? Um&iacute; to někdo opravit ? D&aacute;le, z&aacute;sobn&iacute;ky. AK maj&iacute; v&scaron;echny +- stejn&eacute; a AR maj&iacute; (kromě vyj&iacute;mej jako vysran&eacute; =&gt; na prachy H&amp;K) z&aacute;sobn&iacute;kov&eacute; &scaron;achty podle standardu STANAG a t&iacute;m p&aacute;dem v&scaron;echny z&aacute;sobn&iacute;ky, kter&eacute; jej splňuj&iacute; tam můžete použ&iacute;t. SA 58 maj&iacute; sice propriet&aacute;rn&iacute; z&aacute;sobn&iacute;ky a už se nevyr&aacute;b&iacute;, ale je to na&scaron;e dom&aacute;c&iacute; zbraň. Z&aacute;sobn&iacute;ky jsou za babku a vyr&aacute;b&iacute; se nov&eacute;. Lež&iacute; to tu pomalu jak ban&aacute;n na chodn&iacute;ku a m&aacute; to kde kdo. BREN 2 je nov&aacute; zbraň od CZUB, takže d&iacute;ly a oprava doma a z&aacute;sobn&iacute;ky jsou propriet&aacute;rn&iacute; do 7,62, ale tady vyr&aacute;běn&eacute; a .223 jsou STANAGy. J&aacute; m&aacute;m ARko od Antregu z Vy&scaron;kova (p&iacute;stov&aacute; M4) a jsem spokojen. Jo, je to přes 60k, ale kvalita m&aacute; svou cenu. Hlaveň D&eacute;lka hlavně. To je velk&aacute; debata. 20&quot; (&quot; =&gt; palce 1 = 2,54cm) je set sakra dlouh&eacute; a je to na střelbu na d&aacute;lku. 10,5&quot; mi přijde m&aacute;lo i na malou vzd&aacute;lenost (u .223 rem). J&aacute; m&aacute;m jen jednu pu&scaron;ku a chci +- univerz&aacute;l, tak m&aacute;m 16,5&quot;. Nav&iacute;c na obranu domu na bl&iacute;zku m&aacute;m i brokovnici. S 16,5&quot; s t&iacute;m p&aacute;r set metrů taky při nejvy&scaron;&scaron;&iacute; nouzi taky tref&iacute;m, takže za mě dobr&yacute; univerz&aacute;l. Kdysi měly arm&aacute;dy standard kolem 16&quot;. Je na v&aacute;s jestli vyměn&iacute;te přesnost a &uacute;činnost za lep&scaron;&iacute; manipulaci. Pokud si můžete připlatit za nerezovou hlaveň, tak doporučuji. Tak&eacute; je důležit&yacute; profil. Pro přesnou střelbu nebo střelbo vět&scaron;&iacute;ho množstv&iacute; střeliva nar&aacute;z vyžaduje tlust&scaron;&iacute; hlaveň. Pro p&aacute;r ran na malou vzd&aacute;lenost můžete u&scaron;etřit pen&iacute;z a v&aacute;hu tenč&iacute; hlavn&iacute;. Doplňky. To je dneska velmi důležit&aacute; souč&aacute;st zbran&iacute; ! ![6235bc2f50160](serve/attachment&amp;path=6235bc2f50160) Sv&iacute;tilna Jako u pistole a brokovnice je sv&iacute;tilna nutnost ! Co nevid&iacute;m, po tom nemůžu stř&iacute;let ! Ale kromě toho je dnes na trhu nepřebern&eacute; množstv&iacute; pažeb, pistolov&yacute;ch rukojet&iacute; (pažbiček), předpažb&iacute;, předn&iacute;ch rukojet&iacute; a kdesi cosi, že si každ&yacute; může svou (hlavně AR, tam je v&iacute;těz =&gt; nejmodul&aacute;rněj&scaron;&iacute; zbraň ze v&scaron;ech) pu&scaron;ku upravit podle sv&yacute;ch snů, co je hlavn&iacute; jsou v&scaron;ak &quot;doplňky&quot;, tedy věci, kter&eacute; nejsou př&iacute;mo souč&aacute;st&iacute; zbraně. Sv&iacute;tilny jsme již zm&iacute;nili. (V tr&eacute;ninku [pokud zapomenu připomeňte mi] zm&iacute;n&iacute;m i kde si co d&aacute;t.) U pu&scaron;ek doporučuji silněj&scaron;&iacute; sv&iacute;tilnu než u pistole nebo brokovnice. Předpoklad je, že by jste potřebovali dobře vidět a identifikovat př&iacute;padn&yacute; c&iacute;l na v&iacute;ce jak 25m, takže klidně jděte až do 1000 lumenů. Cena 5 - 10 tis&iacute;c. Značku doporučuji Streamlight. Je prověřen&aacute; a m&aacute; v&yacute;born&yacute; poměr cena a kvalita. Pokud nev&iacute;te co s penězi, tak Surefire. To je best, ale za 3x tolik. Tedy dostanete řekněme o 20% v&iacute;c kvality (arbitr&aacute;rn&iacute; č&iacute;slo), ale zaplat&iacute;te 100 - 200% nav&iacute;c. Je&scaron;tě dod&aacute;m, že je dobr&eacute; m&iacute;t d&aacute;lkov&yacute; tlakov&yacute; sp&iacute;nač pro lep&scaron;&iacute; manipulaci, ale to uk&aacute;žu v sekci tr&eacute;ninku. Optika D&aacute;le jsou dnes důležit&eacute; optick&eacute; zař&iacute;zen&iacute;. Jednak s ocelov&yacute;mi m&iacute;řidly se (pokud nem&aacute;te zrak jako sokol) na v&iacute;ce jak 50 m m&iacute;ř&iacute; dost blbě nav&iacute;c nejrychleji zam&iacute;ř&iacute;te jednoznačně s kolim&aacute;torem. Jde i o optick&yacute; fyzik&aacute;ln&iacute; probl&eacute;m. Když m&iacute;ř&iacute;te m&iacute;řidly, tak mus&iacute;te srovnat 3 body. M&iacute;řidla, mu&scaron;ku a pak c&iacute;l s t&iacute;m, že m&aacute;te zaostřit na mu&scaron;ku a c&iacute;l m&aacute;te &quot;lehce&quot; rozmazan&yacute;. Kdyžto s kolim&aacute;torem (červen&aacute; tečka) se d&iacute;v&aacute;te př&iacute;mo na c&iacute;l. M&aacute;te otevřen&eacute; obě oči, m&aacute;te perifern&iacute; viděn&iacute; a jedno oko (ide&aacute;lně to dominantn&iacute;) se kouk&aacute; skrze kolim&aacute;tor a na c&iacute;l&iacute; vid&iacute;te někde červenou tečku. Nebo můžete použ&iacute;t optiku. Na taktickou pu&scaron;ku (zjednodu&scaron;eně; univerz&aacute;ln&iacute; boj na 0-300 m) se doporučuje LPVO =&gt; Low Powered Variable Optic. Tedy taktick&yacute; pu&scaron;kohled (vět&scaron;inou se z&aacute;měrn&yacute;m kř&iacute;žem, kter&yacute; m&aacute; v sobě osnovu s balistickou kompenzaci pro střelbu na d&aacute;lku; pozor je to na &quot;nějak&yacute;&quot; druh střeliva =&gt; dobr&eacute; zjistit jak&yacute; jak podobn&yacute; je v&aacute;mi použ&iacute;van&eacute;mu střelivu a tak&eacute; pro nějakou d&eacute;lku zbraně a vět&scaron;inou je v yardech a ne metrech), kter&yacute; m&aacute; variabiln&iacute; zvět&scaron;en&iacute; 1-&quot;X&quot;x (4,6,8 i 10x). D&aacute; se tedy použ&iacute;t jako kolim&aacute;tor při zvět&scaron;en&iacute; 1 (pokud je to &quot;True 1&quot;, někter&eacute; nemaj&iacute; &uacute;pln&eacute; &quot;nezvět&scaron;en&iacute;&quot; a to při použit&iacute; obou oč&iacute; děl&aacute; probl&eacute;m) nebo jako pu&scaron;kohled při použit&iacute; dostupn&eacute;ho zvět&scaron;en&iacute; na přesněj&scaron;&iacute; střelbu na vět&scaron;&iacute; vzd&aacute;lenost. Pak je tu je&scaron;tě možnost pevn&eacute;ho zvět&scaron;en&iacute; jako jsou ACOGy, ale ty už jsou za mě přežit&aacute; technologie. (trochu vět&scaron;&iacute; než kolim&aacute;tor a s pevn&yacute;m zvět&scaron;en&iacute;m mezi +- 3-6x podle modelu). Nakonec je je&scaron;tě možnost kombinace kolim&aacute;toru a vykl&aacute;pěc&iacute;ho zvět&scaron;ov&aacute;ku, kter&aacute; je tak&eacute; dost popul&aacute;rn&iacute;. J&aacute; preferuji LPVO, ale tohle je tak&eacute; dobr&aacute; možnost. Kolim&aacute;tory jsou tak 10 - 25 tis&iacute;c, zvět&scaron;ov&aacute;ky tak 5 - 10 tis&iacute;c a pu&scaron;kohledy 10 - 100 tis&iacute;c (tady hodně z&aacute;lež&iacute; na parametrech pu&scaron;kohledu a v&yacute;robci). &Uacute;sťov&aacute; zař&iacute;zen&iacute; Ty jsou dnes na &uacute;točn&yacute;ch pu&scaron;k&aacute;ch samozřejmost&iacute;. Kromě 58čky je najdete na každ&eacute; z doporučen&yacute;ch a na 58čku je možn&eacute; ho dokoupit. Jsou 3 z&aacute;kladn&iacute; volby: tlumič v&yacute;&scaron;lehu (Flash hider), &uacute;sťov&aacute; brzda a kompenz&aacute;tor. Posledn&iacute; 2 jsou často kombinov&aacute;na v jedno. Tlumič v&yacute;&scaron;lehu tlum&iacute; v&yacute;&scaron;leh při v&yacute;střelu, tedy hlavně z&aacute;blesk a trochu sonick&yacute; r&aacute;z při v&yacute;střelu. Přes den to moc nepozn&aacute;te, ale v noci nebo v uzavřen&yacute;ch prostorech ano. Hlavně tedy ve tmě. Kompenz&aacute;tor kompenzuje zdvih hlavě při v&yacute;střelu a &uacute;sťov&aacute; brzda brzd&iacute; zpětn&yacute; r&aacute;z. Pro lep&scaron;&iacute; kontrolu na zbran&iacute; je tedy lep&scaron;&iacute; 2. možnost (ta kombinace &quot;komp&iacute;k&quot; + brzda). M&aacute; to v&scaron;ak velk&yacute; h&aacute;ček ! Pokud budete stř&iacute;let v uzavřen&eacute;m prostoru (a při n&aacute;hl&eacute; nutn&eacute; obraně nejsp&iacute;&scaron;e nebudete m&iacute;t ochranu sluchu) tak &quot;komp&iacute;k&quot; m&aacute; z definice sv&eacute;ho fungov&aacute;n&iacute; opačn&yacute; efekt jako tlumič v&yacute;&scaron;lehu ! Tedy bude to d&aacute;vat poř&aacute;dn&eacute; ohlu&scaron;uj&iacute;c&iacute; r&aacute;ny a z&aacute;blesky. J&aacute; to m&aacute;m vyře&scaron;en&eacute; tak, že na &quot;komp&iacute;k&quot; m&aacute;m rychloup&iacute;nac&iacute; tlumič (silencer =&gt; to co vypad&aacute; jako plechovka a ve filmu s n&iacute; zbraně stř&iacute;l&iacute; jako p&scaron;ouky). Pokud nem&aacute;te nebo nepl&aacute;nujete n&aacute;kup tlumiče, doporučuji zv&aacute;žit n&aacute;kup tlumiče v&yacute;&scaron;lehu (Flash hider). &Uacute;sťov&aacute; zař&iacute;zen&iacute; vět&scaron;inou vyjdou kolem 3 - 5 tis&iacute;c. Tělo zbraně a jeho doplňky Č&aacute;sti zbraně jako jsou předpažb&iacute;, pistolov&aacute; rukojeť a pažba nech&aacute;m na v&aacute;s. Co se v&aacute;m l&iacute;b&iacute;, to si tam hoďte, ale pamatujte, že by předpažb&iacute; mělo m&iacute;t možnost namontovat zm&iacute;něn&eacute; doplňky. U ARek jsou 3 typy &quot;konektorů&quot; př&iacute;slu&scaron;enstv&iacute;/doplňků: Picatiny rail (takov&aacute; zubat&aacute; kolejnička), M-Lok (obd&eacute;ln&iacute;kov&eacute; d&iacute;ry) a KeyMod (d&iacute;ry ve tvaru kl&iacute;čov&eacute; d&iacute;rky). Raily jsou nejčastěj&scaron;&iacute;, nejpevněj&scaron;&iacute; a taky nejtěž&scaron;&iacute;. Pokud nechcete tahat kladivo (a věřte mi, že nechcete), tak neově&scaron;ujte pu&scaron;ku jako V&aacute;nočn&iacute; stromeček v&scaron;&iacute;m &quot;co dům dal&quot; (nebo sp&iacute;&scaron; E-shop) a ned&aacute;vejte si raily. (Ne nadarmo je v USA rčen&iacute; &quot;ounce equals pound, pound equals pain&quot; =&gt; unce je libra a libra je bolest; v podstatě to nar&aacute;ž&iacute; na to, že s u&scaron;l&yacute;mi km se věci pronesou a pozn&aacute;te každ&yacute; gram a každ&eacute; kilo v&aacute;s bude bolet. ) Keymod je zase nejm&eacute;ně čast&yacute;, takže se na něj &scaron;patně hledaj&iacute; konektory. M&aacute;m M-Lok (předt&iacute;m jsem měl V-AR s raily) a jsem spokojen. V&yacute;běr těchto č&aacute;st&iacute; je jak u n&aacute;s na E-Shopech, tak př&iacute;padně na Brownells. Ceny se li&scaron;&iacute; velice od stovek po 10 000 jak za co, z čeho a od koho. Z&aacute;sobn&iacute;ky. Tady je třeba m&iacute;t železnou rezervu. Do aktivn&iacute; v&yacute;bavy doporučuji m&iacute;t tak 10 ks. Ty m&iacute;t nal&aacute;dovan&eacute; a připraven&eacute; a ne&scaron;ahat na ně. Dal&scaron;&iacute; aspoň 3 na tr&eacute;nink. J&aacute; osobně m&aacute;m skoro 50, ale to je jin&yacute; př&iacute;běh... U ARek doporučuji buď Lancery nebo PMagy. Oboj&iacute; m&aacute;m a m&aacute;m ozkou&scaron;en&eacute;. Lancery jsou průhledn&eacute; s ocelov&yacute;mi &quot;uchy&quot;, takže dlouho vydrž&iacute; naplněn&eacute; bez probl&eacute;mu. PMagy to ře&scaron;&iacute; krytkou. 500 - 700/ks U ostatn&iacute;ch nen&iacute; moc na v&yacute;běr. Popruh Nakonec opět popruh. Plat&iacute; pro něj to sam&eacute; co u brokovnice. Jen pokud zde poč&iacute;t&aacute;te s nějak&yacute;m &quot;ma&scaron;&iacute;rov&aacute;n&iacute;m&quot;, tak doporuč&iacute;m vypolstrovan&yacute;. Každ&yacute; &quot;vylep&scaron;ov&aacute;k&quot; v nouzi potě&scaron;&iacute;. Ceny Ceny jsou n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute; SA 58 v z&aacute;kladu dnes kolem 15 000 (pamatuju moji 1. za 5 750,- :D ), AKčka jdou od star&yacute;ch z &eacute;ry studen&eacute; v&aacute;lky okolo 15 tis&iacute;c až k nov&eacute;mu AK 12 a 15 za 60 tis&iacute;c. Jen nev&iacute;m, jestli je je&scaron;tě dovezou :D . S těmito zbraněmi je probl&eacute;m, že je třeba je je&scaron;tě silně modifikovat a t&iacute;m se prodraž&iacute; tak, že se vyplat&iacute; koupit nov&eacute; modern&iacute; ARko nebo BREN 2. (Kromě modern&iacute;ho AK 12/15,ale i to m&aacute; sv&eacute; mouchy.) BREN 2 je kolem 55 tis&iacute;c a ARka jsou od 20 tis&iacute;c klidně až po 120 tis&iacute;c. Jinak bavil jsem se o AR-15 ne AR-10. To je skoro to sam&eacute;, ale v silněj&scaron;&iacute; r&aacute;ži. Z&aacute;sobn&iacute;ky nejsou tak standardizovan&eacute; a v&scaron;e je se silněj&scaron;&iacute; r&aacute;ž&iacute; draž&scaron;&iacute; (zbraň, z&aacute;sobn&iacute;ky i střelivo). V&yacute;stroj na skryt&eacute; no&scaron;en&iacute;. //////////////////////////// Opasek Zde je to jednoduch&eacute;. Potřebujete opasek. Ne ten &scaron;mejd za p&aacute;r stovek z teska, ale buď poř&aacute;dn&yacute; kožen&yacute; tak za 2 - 3 tis&iacute;ce (a i ten se po p&aacute;r letech obnos&iacute;, i když z&aacute;lež&iacute;...) anebo nylonov&yacute;/cordurov&yacute; tak za 1 - 2 tis&iacute;ce. Možn&aacute; nějak&yacute; DUTY (služeb&aacute;k) za 2 - 4 tis&iacute;ce. Potřebujete ho, aby 1. držel tvar a 2. aby udržel ten n&aacute;klad. Pistole skoro 2 kila a pak dal&scaron;&iacute; 2 z&aacute;sobn&iacute;ky taky přes kilogram. Pouzdra D&aacute;le potřebujete pouzdra jak na pistoli tak z&aacute;sobn&iacute;ky. Kožen&eacute; možn&aacute; vypadaj&iacute; fe&scaron;&aacute;cky, ale jsou v 99% př&iacute;padů k ničemu. Potřebujete pouzdro, kter&eacute; drž&iacute; tvar a to kožen&eacute; ani textiln&iacute; (ano mluv&iacute;m o Dastě) nejsou. V&yacute;razně doporučuji kydexov&aacute; pouzdra dělan&aacute; na m&iacute;ru na konkr&eacute;tn&iacute; konfiguraci zbraně ! [Zde](https://www.kydexovapouzdra.cz/) se můžete pod&iacute;vat a př&iacute;padně objednat. Pouzdro je pevn&eacute; a drž&iacute; tvar. Je lehk&eacute; a pevn&eacute; z tvrzen&eacute;ho plastu. Umožňuj&iacute; jednoduchou a spolehlivou manipulaci. Zbraň jde plynule lehce vyt&aacute;hnout, ale z&aacute;roveň jen tak nevypadne. To sam&eacute; pro z&aacute;sobn&iacute;ky. Cena pouzdra je tak 2 - 4 tis&iacute;ce na z&aacute;sobn&iacute;ky 1 - 2 tis&iacute;ce. Sv&iacute;tilna Je&scaron;tě dod&aacute;m, že v r&aacute;mci EDC (toho co každ&yacute; den nos&iacute;te) by měla kromě nože [p&aacute;nov&eacute; :) ] &quot;Každ&yacute; spr&aacute;vn&yacute; muž, nos&iacute; nůž !&quot;) b&yacute;t ve va&scaron;&iacute; kapse mal&aacute; sv&iacute;tilna, pro př&iacute;pad, že ta na zbrani selže (po&scaron;kozen&eacute;, vybit&aacute; baterie, kaz...) Nakonec, co se t&yacute;k&aacute; oblečen&iacute;. Rozlučte se s přil&eacute;hav&yacute;m oblečen&iacute;m. Je čas na změnu za voln&eacute; bavlněn&iacute; trička, kter&eacute; jsou o č&iacute;slo vět&scaron;&iacute; a vlaj&iacute; na v&aacute;s. Tedy pokud nechcete aby si hned každ&yacute; &quot;od fochu&quot; v&scaron;iml, že jste ozbrojen&iacute; a při přepaden&iacute; jste se automaticky stali 1. c&iacute;lem. Tlumiče ///////// Ty jsou fajn a dal bych je na v&scaron;e. Hod&iacute; se a silně doporučuji pro obranu domu. (T&iacute;m, že je ze z&aacute;kona nesm&iacute;te &quot;nosit&quot; na zbrani, tak v&aacute;m ani nic jin&eacute;ho než obrana domu nezb&yacute;v&aacute;.) Děl&iacute; se na 3 typy podle materi&aacute;lu (a ceny): 1) Hlin&iacute;kov&eacute; =&gt; vět&scaron;inou jen na malor&aacute;žky Jsou často levn&eacute; a nejlehč&iacute; ze v&scaron;ech, ale maj&iacute; velmi malou životnost 2) Ocelov&eacute; =&gt; nejčastěj&scaron;&iacute; typ na v&scaron;echny r&aacute;že Jsou tak&eacute; poměrně levn&eacute;, někdy i levněj&scaron;&iacute; než ty duralov&eacute; (hlin&iacute;kov&eacute;). Maj&iacute; tak&eacute; mnohem vět&scaron;&iacute; životnost (několika n&aacute;sobně) než duralov&eacute;, ale jsou tak&eacute; z těchto 3 typů nejtěž&scaron;&iacute;. 3) Titanov&eacute; =&gt; jen od někter&yacute;ch značek a pokud v&iacute;m, tak jen na pu&scaron;kov&eacute; r&aacute;že Jsou o něco lehč&iacute; než ocelov&eacute; a maj&iacute; je&scaron;tě del&scaron;&iacute; životnost než ocelov&eacute;, av&scaron;ak jsou tak&eacute; nejdraž&scaron;&iacute; a nab&iacute;zej&iacute; je jen někter&eacute; značky. Ceny jsou od 10 - 40 tis&iacute;c. Z&aacute;lež&iacute; na v&yacute;robci, materi&aacute;lu a r&aacute;ži. V&yacute;stroj &quot;pln&eacute; poln&iacute;&quot; k pu&scaron;ce (př&iacute;padně brokovnici) /////////////////////////////////////////////////////// Zde je opět hromada možnost&iacute;. Budu se držet toho co m&aacute;m nebo jsme měl j&aacute; a doporučuji. Ostatn&iacute; se pokus&iacute;m alespoň zm&iacute;nit. Potřebujete nosn&yacute; syst&eacute;m, kter&yacute; v&aacute;m umožn&iacute; n&eacute;st kr&aacute;tkou zbraň se z&aacute;sobn&iacute;ky a z&aacute;sobn&iacute;ky do dlouh&eacute; zbraně otevřeně, viditelně a hlavně př&iacute;stupně na va&scaron;em těle. Vět&scaron;inou je to kombinace opasku a nějak&eacute; vesty, chest rigu nebo PC (Plate Carrier =&gt; nosič pl&aacute;tů). Prvn&iacute; ot&aacute;zka je jestli chcete balistickou ochranu nebo ne a tak&eacute; na co se připravujete ?! Pokud jde o obranu proti krimin&aacute;ln&iacute;m živlům se sekyrou a nožem, tak by stačil i pouh&yacute; opasek nebo chest rig (mal&aacute; platforma, kter&aacute; drž&iacute; z&aacute;sobn&iacute;ky na trupu pomoc&iacute; popruhů). Tak samo to stač&iacute; i pro z&aacute;kladn&iacute; tr&eacute;nink a n&aacute;cvik na střelnici. Pokud jde o nějakou &quot;přestřelku&quot; =&gt; olovo polet&iacute; i va&scaron;&iacute;m směrem, tak silně doporučuji balistickou ochranu. Balistick&aacute; ochrana Tady je třeba ř&iacute;ci něco o balistick&eacute; ochraně a jej&iacute;m dělen&iacute;. M&aacute;me &quot;měkkou&quot; balistiku a &quot;tvrdou&quot;. Měkk&aacute; jsou (vět&scaron;inou) vrstvy kevlaru a vyr&aacute;b&iacute; se až do &uacute;rovně IIIa. Tvrd&aacute; balistika, jsou balistick&eacute; pl&aacute;ty. Buď ocelov&eacute; nebo keramick&eacute; (různ&eacute; &quot;sendviče&quot; několika materi&aacute;lů). Ty se vyr&aacute;b&iacute; od IIIa do IV. Ocelov&eacute; jsou levněj&scaron;&iacute; a životnost maj&iacute; při dobr&eacute; skladov&aacute;n&iacute; i 20 let i v&iacute;c. Keramika je mnohem lehč&iacute; a po z&aacute;sahu se střela nerozlet&iacute; na tolik střepin, ale jsou i několikan&aacute;sobně draž&scaron;&iacute; a jejich životnost je 5 - 10 let. K těm tř&iacute;d&aacute;m odolnosti. Jsou na to [tabulky](https://www.top-armyshop.cz/magazin-tridy-balistickych-platu) , ale zjednodu&scaron;eně IIIa je proti jak&eacute;koliv běžn&eacute; r&aacute;ně z kr&aacute;tk&eacute; zbraně. V&scaron;e pod t&iacute;m je zbytečn&eacute; a vět&scaron;inou se ani nevyr&aacute;b&iacute;/neprod&aacute;v&aacute;. III je odolnost proti běžn&yacute;m pu&scaron;kov&yacute;m r&aacute;ž&iacute;m a IV. tř&iacute;da, ta nejvy&scaron;&scaron;&iacute; je odolnost proti pu&scaron;kov&yacute;m r&aacute;ž&iacute;m s průbojnou střelou. To je ide&aacute;l, ale taky největ&scaron;&iacute;, nejtěž&scaron;&iacute; a nejdraž&scaron;&iacute;. Postupem času se v posledn&iacute;ch 10 letech vyvinuly je&scaron;tě III+ a III++ s t&iacute;m, že na IV jsou opravdu velk&eacute; n&aacute;roky, ale s těmi &quot;+&quot; se přid&aacute;valy nov&eacute; typy munice, kterou to dok&aacute;že zastavit oproti niž&scaron;&iacute;m kategori&iacute;m. Obsah nosn&eacute;ho syst&eacute;mu Va&scaron;e vybaven&iacute; by mělo b&yacute;t schopn&eacute; n&eacute;st nejen zm&iacute;něn&eacute; z&aacute;sobn&iacute;ky, ale tak&eacute; l&eacute;k&aacute;rničku, pokud je v&aacute;s v&iacute;ce, tak r&aacute;dio a jak&eacute;koliv dal&scaron;&iacute; vybaven&iacute;, kter&eacute; budete př&iacute;padně pro sv&eacute; &uacute;koly potřebovat. Pokud je &uacute;kolem br&aacute;nit zahradu, tak tam už toho moc nepotřebujete, ale pokud jste třeba domobrana, co br&aacute;n&iacute; nějakou čtvrť a hl&iacute;dkuje v noci, protože policie je už v tahu, tak budete potřebovat několik dal&scaron;&iacute;ch věc&iacute;. Např&iacute;klad multitool je &scaron;ikovn&aacute; užitečn&aacute; věcička. Takov&yacute; &scaron;v&yacute;carsk&yacute; nůž 21. stol. Pak nůž s pevnou čepel&iacute;, taktick&aacute; sv&iacute;tilna, a dal&scaron;&iacute;... možnost&iacute; je hodně a z&aacute;lež&iacute; na &quot;misi&quot;. L&eacute;k&aacute;rnička Bav&iacute;me se o IFAKu (Individual First Aid Kit - Individu&aacute;ln&iacute; bal&iacute;ček prvn&iacute; pomoci). Bav&iacute;me se o bojov&eacute; l&eacute;k&aacute;rničce, takže ž&aacute;dn&eacute; proj&iacute;madlo nebo naopak l&eacute;ky na průjem a n&aacute;plasti na &quot;beb&iacute;&quot;. Jde o několik věc&iacute;, kter&eacute; mohou zachr&aacute;nit život, ale tak&eacute; potřebuj&iacute; v&yacute;cvik pro spr&aacute;vn&eacute; použit&iacute; a nav&iacute;c bych je nedoporučoval použ&iacute;t na někoho ciz&iacute;ho, protože ne v&scaron;e je u n&aacute;s &uacute;plně povolen&eacute; a nějak&yacute; chuj, by v&aacute;s je&scaron;tě mohl žalovat. Je to pro osobn&iacute; použit&iacute; nebo pro rodinu. Obsah l&eacute;k&aacute;rničky Tlakov&yacute; obvaz (&quot;Izrael&aacute;k&quot;), &scaron;krtidlo (C.A.T. - origin&aacute;l, ž&aacute;dn&yacute; č&iacute;nsk&yacute; &scaron;mejd), g&aacute;za a nějak&yacute; obvaz nav&iacute;c (nejl&eacute;pe elastick&yacute;), HALO chest seal (nebo jin&aacute; kvalitn&iacute; značka) =&gt; jedn&aacute; se o takovou velkou n&aacute;plast, kter&aacute; se použ&iacute;v&aacute; při penetraci hrudn&iacute;ku. Ať už kulkou nebo něč&iacute;m jin&yacute;m. D&aacute;le doporučuji jehlu proti pneumotoraxu =&gt; odventilov&aacute;n&iacute; vzduchu nebo krve z hrudi aby se dotyčn&eacute;mu nezbortila pl&iacute;ce a neudusil se. Př&iacute;padně se d&aacute; použ&iacute;t i provizorně pro tracheotomii při uzavřen&iacute; horn&iacute;ch cest d&yacute;chac&iacute;ch. j&aacute; tam m&aacute;m je&scaron;tě speci&aacute;ln&iacute; g&aacute;zu nepu&scaron;těnou koagulantem, kter&yacute; zastavuje krv&aacute;cen&iacute;. Pak tak&eacute; doporučuji přibalit jedno b&iacute;l&eacute; chemick&eacute; světlo pro př&iacute;pad selh&aacute;n&iacute; sv&iacute;tilen. Chemie bude fungovat vždy. Nen&iacute; to reflektor ale pozn&aacute;te co je co. Pak nůžky pro odstraněn&iacute; oblečen&iacute;, kter&eacute; přek&aacute;ž&iacute; v o&scaron;etřen&iacute; a nastř&iacute;h&aacute;n&iacute; g&aacute;zy a obvazů, kdyby bylo třeba. Sumky V&scaron;e co chcete um&iacute;stit na nosn&yacute; syst&eacute;m mus&iacute;te do něčeho d&aacute;t. Těm &quot;kaps&aacute;m&quot; se ř&iacute;k&aacute; sumky. Jsou různ&eacute;. Na z&aacute;sobn&iacute;ky, na gran&aacute;ty, r&aacute;dio, univerz&aacute;ln&iacute;, ... IFAK je tak&eacute; v podstatě sumka. Tohle je asi v&scaron;e co mě tak napad&aacute;. Přid&aacute;m sem odkazy na m&eacute; obl&iacute;ben&eacute; obchody se zbraněmi a s vybaven&iacute;m. Jsou z cel&eacute; republiky, takže si snad vybere každ&yacute;, ale j&aacute; jsem ze Slezska a jezd&iacute;m občas směr Brno, tak je to na tom taky trochu zn&aacute;t. Na př&iacute;padn&eacute; ot&aacute;zky zase odpov&iacute;m, jak to půjde a po sekci tr&eacute;nink a kurzy bych r&aacute;d rozjel otevřenou diskuzi. Snad to z&iacute;tra dopoledne zvl&aacute;dnu dopsat. https://www.brownells.cz/ - česka pobočka americk&eacute;ho obchodu u n&aacute;s. Dobr&eacute; na n&aacute;kup z&aacute;sobn&iacute;ku ve velk&eacute;m a beden na střelivo http://www.zelenysport.cz/?vstoupit - Ruda je vykuk a zmrd, ale sežene v&aacute;m i tank :D https://nakupzbrane.cz/ https://www.sullyhozbrojnice.cz/ https://www.prodej-zbrani.cz/ https://www.zbrane-doplnky.cz/ http://www.sa58.cz/ https://shop.alsapro.cz/naboj-9mm-luger-alsa-pro-cena-za-1000-ks/ https://www.zbraneostrava.cz/ https://www.czub.cz/ https://www.armorum.cz/ https://eshop.bestpatron.eu/ https://www.selection-armory.cz/ https://shop.proarms.cz/ https://www.dfpro.cz/ https://armyobchod.cz/cs/ https://www.militaryzone.eu/cs/ https://www.alfatactical.cz/ http://www.beareka.cz/nejnovejsi/ https://www.wildgame.cz/ https://zbrane.habresto.cz/ - V Habrestu pozdravujte Honzu (ten co ho otravoval s FDE ANtregem na zak&aacute;zku bez &uacute;sťov&eacute;ho, aby mu to pod s&aacute;m nasazoval dole v d&iacute;lně ... on už bude vědět :D ) https://www.frogtac.cz/ https://www.kerberostactical.cz/ https://www.bushcraftshop.cz/ - m&aacute; i YT kan&aacute;l BearPetr a děl&aacute; kurzy přežit&iacute; v lese/př&iacute;rodě https://www.varjag-tactical.cz/ https://selection-store.cz/ https://www.strikeface.cz/ https://www.top-armyshop.cz/ https://www.balistas.cz/ https://www.kydexovapouzdra.cz/
Upravené 20. 3. 2022 o 01:03

zmenu skupiny z B na A a riadne to odôvodnil,


To znamená čo? Ak policajným úradníčkam poviete, že chcete ochraňovať seba a svoj majetok aj mimo trvalého bydliska a preto chcete Áčko, tak sa pousmejú a vysvetlia vám, že to nestačí. Toto je realita, nevravím, že je to zle nastavené.


Bola tu spomínaná aj možnosť vlastniť ZP typu F. Takúto zbraň použiť na svoju ochranu je protizákonné.Navádzať ľudí, aby sa hrali na zberateľov nie je podľa mňa v poriadku.


[quote=&quot;pid:64074, uid:55&quot;]zmenu skupiny z B na A a riadne to od&ocirc;vodnil,[/quote] To znamen&aacute; čo? Ak policajn&yacute;m &uacute;radn&iacute;čkam poviete, že chcete ochraňovať seba a svoj majetok aj mimo trval&eacute;ho bydliska a preto chcete &Aacute;čko, tak sa pousmej&uacute; a vysvetlia v&aacute;m, že to nestač&iacute;. Toto je realita, nevrav&iacute;m, že je to zle nastaven&eacute;. Bola tu spom&iacute;nan&aacute; aj možnosť vlastniť ZP typu F. Tak&uacute;to zbraň použiť na svoju ochranu je protiz&aacute;konn&eacute;.Nav&aacute;dzať ľud&iacute;, aby sa hrali na zberateľov nie je podľa mňa v poriadku.

To znamená čo? Ak policajným úradníčkam poviete, že chcete ochraňovať seba a svoj majetok aj mimo trvalého bydliska a preto chcete Áčko, tak sa pousmejú a vysvetlia vám, že to nestačí. Toto je realita, nevravím, že je to zle nastavené.

Nevím jak je to u vás, ale u nás nemusíme podávat žádné zdůvodnění. Řekneme jaké chceme skupiny, podle účelu a ten odcituješ z popisku a nazdar.
Kdyby se nějaká pxxx cukala, tak to dáš k soudu.


[quote=&quot;pid:64163, uid:48&quot;]To znamen&aacute; čo? Ak policajn&yacute;m &uacute;radn&iacute;čkam poviete, že chcete ochraňovať seba a svoj majetok aj mimo trval&eacute;ho bydliska a preto chcete &Aacute;čko, tak sa pousmej&uacute; a vysvetlia v&aacute;m, že to nestač&iacute;. Toto je realita, nevrav&iacute;m, že je to zle nastaven&eacute;.[/quote] Nev&iacute;m jak je to u v&aacute;s, ale u n&aacute;s nemus&iacute;me pod&aacute;vat ž&aacute;dn&eacute; zdůvodněn&iacute;. Řekneme jak&eacute; chceme skupiny, podle &uacute;čelu a ten odcituje&scaron; z popisku a nazdar. Kdyby se nějak&aacute; pxxx cukala, tak to d&aacute;&scaron; k soudu.

So samotnym odôvodnenim znamenu pomohol priamo policajt na prislušnom oddeleni zbrani a streliva.pre neho bolo dolezite to, ze najorv mal Bčko a chlapec poziadal o Áčko pri predĺžení a samozrejme nemal ziadny “prúser“. Teraz od februara platí nový zakon o zbraniach a strelive. Tam je vymedzene, ze ZP skupiny B mozete po splneni zakonnych podmienok dostat od 18 rokov. Ačko od 21. Takze tragicky by som to nevidel a ak sa spýtate priamo na prislušnom oddeleni, nikto Vás do preč nepošle. Prípadne sa popýtať v nejakom streleckom klube, verim, ze radi pomôžu a aj usmernia aj co sa tyka legislativy aj pripadnej kúpy zbrane. Toto hovorim z vlastnej skusenosti.


So samotnym od&ocirc;vodnenim znamenu pomohol priamo policajt na prislu&scaron;nom oddeleni zbrani a streliva.pre neho bolo dolezite to, ze najorv mal Bčko a chlapec poziadal o &Aacute;čko pri predĺžen&iacute; a samozrejme nemal ziadny &ldquo;pr&uacute;ser&ldquo;. Teraz od februara plat&iacute; nov&yacute; zakon o zbraniach a strelive. Tam je vymedzene, ze ZP skupiny B mozete po splneni zakonnych podmienok dostat od 18 rokov. Ačko od 21. Takze tragicky by som to nevidel a ak sa sp&yacute;tate priamo na prislu&scaron;nom oddeleni, nikto V&aacute;s do preč nepo&scaron;le. Pr&iacute;padne sa pop&yacute;tať v nejakom streleckom klube, verim, ze radi pom&ocirc;žu a aj usmernia aj co sa tyka legislativy aj pripadnej k&uacute;py zbrane. Toto hovorim z vlastnej skusenosti.

//////////////////
Trénink a kurzy
//////////////////


Jak už jsem naznačil na začátku, tak po získání ZP jste asi takový střelec, jako jste řidič po získání ŘP.
Je tedy nutné cvičit a trénovat. Bohužel existuje (i mezi mnohými střelci) domněnka, že pokud budete hodně střílet do papíru na střelnici,
tak se naučíte střílet, čím více vystřílíte a to se rovná bojovat.
Nic není vzdálenější pravdě ! 1. každý děláme nějaké chyby a jen někdo 2., nejlépe profesionál, nám je může ukázat a případné nám říct, jak se jich vyvarovat a jak to dělat správně. Navíc střílením z palpostu na papír se můžete naučit maximálně "mířenku" a mačkat spoušť. Mířenka je dobrá a důležitá jako základ a mačkání spouště také, ale to mačkání jde i mnohem levněji. Navíc hlavní problém s "stačí hodně střílet" je ten, že pokud vás to někdo nenaučí správně, tak to budete dělat špatně a navíc si to po tisících opakováních "vbijete do hlavy" a do svalově paměti. To je velký problém a řešení trvá dlouho, je pracné a nákladné. Ano, mluvím z vlastní zkušenosti. Divili by jste se, co s vašimi střeleckými návyky udělá, když si jako kluk od mala budete pobíhat s pistolkama a hrát na střílení smile ...


Airsoft
////////


Tady možná mnohé překvapím, ale pro střelce je dobré mít "softky". Alespoň plynovou pistoli. Pamatuje, jak jsem říkal, že je jednodušší a levnější způsob trénování mačkání spouště ? Tak jsou 2. Sušení (mačkání natažené nenabité zbraně na prázdno) a střelba plynovkou s BlowBackem ("kopáním" závěru). Jeden výstřel z 9tky dnes vyjde na cca +6kč. Jeden výstřel z plynovky vás vyjde (podle CO2 nebo GG plynu, jeho ceny a ceny kuliček které použijete) na několik haléřů až desítky haléřů. To při ceně pistole kolem 5 tisíc a 1 extra zásobníku (na později na drily výměny zásobníku atd.) za 1200 se vám vrátí po měně než 2 tisících výstřelech. To je tak (záleží na rutině) čtvrt možná půl roku.
Další velká výhoda je, že nemusíte na střelnici, ale můžete si to "pukat" rovnou na zahradě. A pokud použijete "BIO" kuličky, tak se v přírodě za měsíc až 2 rozloží v podstatě na hnojivo.
Mít i dlouhou už je pak pro případ, že se dostanete k pokročilým drilům jak s dlouhou tak v kombinaci s krátkou. Reakce na střelbu, střelba na více cílů, řešení závady přechodem na krátkou zbraň, střelba při pohybu atd...


Informace, drily a rady online
/////////////////////////////////


Jak už jsem napsal, je třeba se učit od profíků a to je nejlepší na kurzech. To však není vše a vždy se můžete přiučit něco nového jinde. Nové rady, další drily k natrénování apod. Nebo naopak, pokud nemáte na kurzy (skoro 3 000kč/kurz [jednodenní]), tak aspoň takhle.


Zde dám odkazy na několik kanálů, které tyto rady poskytují. Bohužel, na tohle jsou odborníci hlavně amíci, takže je to skoro vše anglicky. Avšak je tu ještě Hard Task. To je největší firma pořádající střelecké, taktické a jiné bojové kurzy pro civily u nás. Mají svůj YT, kde nahráli hromadu videí ze svých kurzů. Jsou to v podstatě takové video kurzy v délce od hodiny až po 3 hodiny a vše v češtině a zdarma !


České
https://www.youtube.com/channel/UCqRAtcbrnfP44iNHL49R8pg - Hard Task (začněte od začátku => pistole 1, puška 1)
https://www.youtube.com/c/123phoenyxBearPetr - Survival v lese, zálesáctví
https://www.youtube.com/user/FIGHTERINNATURE11 - zálesáctví, přežití v přírodě i ve městě, prepping, ...
https://www.youtube.com/c/KraKric - Kutilství, bushcraft (zálesáctví), military survival
https://www.youtube.com/c/TRAVELHELPERSCZ - školení o výstroji a výbavě, popis co kam, proč a k čemu to bude a jak to použít, lékárničky a první pomoc, doporučuji => má dlouhá školící videa jako Hard Task, ale místo tréninku tam probírá výstroj, první pomoc a různé typy přežití jak v boji tak při cestování
https://www.youtube.com/c/Tacticoolna - rady ke zbraním a péči o ně, recenze, výbava, atd.
https://www.youtube.com/channel/UC-73gSe2T66xemxMPuW_Ybw - dle mě nejlepší škola boje, střelby a přežití v ČR, bohužel už pár lete nebere civily...


USA - anglicky
https://www.youtube.com/user/Brent0331 - recenze na maskování, taktika malých jednotek, vedení partyzánského boje, hodnocení výbavy...
https://www.youtube.com/c/CarryTrainer - drily jak pistole tak pušky, trénink jednotlivých technik, sebeobrana, recenze na zbraně a výbavu
https://www.youtube.com/c/GarandThumb - recenze a zbraně, ukázky účinků různých zbraní na živé síle
https://www.youtube.com/c/KennedyDefensiveSolutions/videos - rady pro základy při tréninku a k výbavě
https://www.youtube.com/c/LifeisaSpecialOperation - pohled bývalého člena Spec sil USA na běžné životní problémy, rady do života i ohledně bezpečnosti a military věcí + informace o americké armádě (hodnosti, velení atd.)
https://www.youtube.com/c/LtColNutnfancy -//-
https://www.youtube.com/c/nutnfancy1776 - Nutn' - survival, drily, poctivé recenze na zbraně, nože hodinky a jinou výbavu, přežití v přírodě, rady do života a mnoho dalšího
na amíka zajímavý přemýšlivý chlapík, byl 20 let u letectva (skončil podplukovník), začal +- s Jugoškou, ale nesouhlasil s tím, tak lítal s dopraváky a tankery i když mu nabídli stíhačku (nejvyšší post podle dovednosti), konzervativní se zdravým nadhledem a střízlivým pohledem na život a svět => "nemává všude vlaječkou"
https://www.youtube.com/c/LuckyGunner - rady se základním použitím a manipulací se zbraněmi různého typu, recenze, hodnocení střeliva
na svých stránkách mají i celou tabulku
https://www.youtube.com/c/MikeGloverActual -//-
https://www.youtube.com/c/TheFieldCraftSurvivalChannel - recenze na auta, rady pro přežití a boj, rozbor taktiky a bojových situací
https://www.youtube.com/c/Militaryarmschannel - recenze zbraní a optiky
https://www.youtube.com/c/MrgunsngearBChannel -//-
https://www.youtube.com/c/Mrgunsngear - recenze zbraní a různého vybavení
https://www.youtube.com/c/NickDrossos - sebeobrana a boj zblízka
https://www.youtube.com/c/PaulHarrell - recenze a obecné rady pro začátečníky, rady co dělat v různých krizových situacích jako je "mass shooting" (aktivní střelec)
https://www.youtube.com/user/AregularGuy90 - obecné a základní rady a poučky ke střelbě a základní drily, pár recenzí
https://www.youtube.com/c/ReidHenrichs - základní rady k manipulaci a péči o zbraně, různé drily, rady k výbavě a tréninku
https://www.youtube.com/channel/UCGbWCJCruG_3HlRlMaIq6xA/videos - rady k výstroji, drily a trénink
https://www.youtube.com/user/sootch00 - recenze na zbraně a vybavení, rady a návody pro jejich použití zásobení a survival
https://www.youtube.com/c/SkinnyMedic - všechno možné ohledně zdravotní přípravy; různá zranění, recenze vybavení, návody k použití, vše co vás napadne ohledně 1. pomoci (hlavně té bojové)
https://www.youtube.com/c/SurvivalDispatch/videos - prepping a survival
https://www.youtube.com/c/SurvivalOnPurpose - prepping a survival, recenze
https://www.youtube.com/c/TREXARMS - recenze, drily, praktické rady k výstroji, výbavě, střelbě, tréninku a boji
https://www.youtube.com/c/TacticalHyve - rady k tréninku, zbraní a výbavě
https://www.youtube.com/c/tacmed2003 - rady ohledně 1. pomoci a ošetření zranění
https://www.youtube.com/c/TacticalRifleman - drily, rady ohledně výbavy, zbraní a doplňku, trénink
https://www.youtube.com/c/ThePatriotNurse - zdravotní prepping (léky a jejich zásoby), alternativní léčba (co dům dá nebo přírodně bylinky atd.) Je z USA, tak si nejsem jist, jak moc nám to pomůže v ČR, ale obecné rady a informace se můžou hodit
https://www.youtube.com/c/TheUrbanPrepper - prepping a survival ve městě (velkoměstě)
https://www.youtube.com/channel/UCNqR_xHiG5ibzgm4xXmF-Sw/videos - rychle prosté rady kolem zbraní a střelby
https://www.youtube.com/c/TiborasaurusRex - recenze zbraní a vybavení (hl. optik) a rady k nim
https://www.youtube.com/c/ufprogear - reklamy na vlastní produkty smile , ale i rady ohledně střelby a jejího tréninku + nějaká taktika
https://www.youtube.com/c/VickersTacticalLAV - recenze a ukázky všelijakých zbraní, hromady drilů k trénování
https://www.youtube.com/c/VigilanceElite - pár rad k EDC, zbraním a střelbě i s ukázkami penetrace a účinnosti
poslední dobou hlavně jede show, kde má dlouhé (i 4 h) interview se zajímavými lidmi a příběhy
https://www.youtube.com/user/VikingPreparedness - prepping, recenze vybavení, dlouhodobé přežití off grid a budování komunity
https://www.youtube.com/c/JohnLovell275 - trénink střelby a boje, drilly, rady ke zbraním a výbavě, zabezpečení domu, EDC,...
https://www.youtube.com/c/Warrior/videos - boj z blízka, všelijaké rady
https://www.youtube.com/c/AkOperatorsUnion - vše ohledně AK, hlavně testy a recenze, ale i rady
https://www.youtube.com/c/ActiveSelfProtection -//-
https://www.youtube.com/c/ActiveSelfProtectionExtra - 1. odkaz je v podstatě archiv stovek jestli ne tisíců případů sebeobrany nebo nějakého konfliktu (policie apod. ne válečný) a rozbor co kdo udělal dobře a co špatně a jak by šlo postupovat případně lépe ten druhý jsou rady ke zbraním, tréninku apod.


Ne USA - Anglicky
https://www.youtube.com/c/SurvivalLilly - primitivní zbraně, camping, bushcraft, přežití v přírodě
https://www.youtube.com/c/SurvivalRussia - survival v ruské "děrevni" na sibiři


RF - rusky
https://www.youtube.com/c/LazarevTactical - military videa a přenosy z výstav v rusku atd. (rusky neumím, tak vám k tomu nic víc neřeknu)
https://www.youtube.com/channel/UCy_AFR-k4dsmA9dFQCEb8sw - Rus, co (nejspíše) ilegálně testuje cokoli (háže granáty, střílí z RPG v lese... smile )


Tak to by měl být dostatečně velký archiv znalostí (i pouze v češtině), aby jste měli co dělat tak rok smile . S těmi anglickými to máte co dělat desetiletí. Není to kino ani beletrie, takže to použijte jako "knihovnu" a vyberte si co potřebujte.


Kurzy
///////


Zde doporučuji udělat jak kurzy na pistoli, tak i na jakoukoliv jinou zbraň, kterou máte nebo si pořídíte. (Brokovnice/Puška)
Pistolí se standardně začíná, pak se pokračuje puška a pak specializované kurzy. (Boj ve tmě a slabého osvětlení, CQB,...)
Také nezapomeňte na kurzy první pomoci. Tady se nebavíme o tom, že si někdo na výletě zranil ruku a vy mu uděláte ze šátku závěs, jak se učilo ve škole nebo na táboře ! Bavíme se o zachraňování života ! Zatavení masivního krvácení je nejčastější příčina smrti v boji, které se dá zabránit. Kurzy sice nejsou zrovna levné, ale rozhodně stojí za to.


Zde dám odkaz na 2 firmy, které doporučuji.
https://www.dirfor.cz/ - od Bárta mám skoro všechny kurzy a plánuji si několik zopakovat, takže se tam možná potkáme
Dělá kurzy hlavně na střelnici ve Velké Bítěši (kousek od Brna), ale občas taky Habresto (Vyškov) nebo Lazecká střelnice (Olomouc).
https://www.hardtask.cz/cze/intro/uvodni-stranka - Jsou (pro civily) u nás největší a mají nejširší nabídku kurzů. Cvičí hlavně na střelnici Oleško, kterou tuším i vlastní (někde v Čechách). Taky občas Habresto (Vyškov) nebo Polárka (Frýdek-Místek) a pár dalších, ale mimo Oleško dělají jen pár základních kurzů.
Takže pokud jste z Čech, tak HT a pokud z Moravy a Slezska tak Direct Force. Je tu pár dalších firem, ale ty neznám a nemám reference.


Ukázka zbraní a výstroje
////////////////////////////


Vždy dám prvně fotku nebo fotky a následně pod nimi bude popis, případně rada:


62371a9411d6b
Toto je CZ P-10 F SR/TB OR SR/TB je Silencer Ready (připraven na tlumič) a TB je Threaded Barrel (závitovaná hlaveň). Značení se liší podle výrobce, ale v praxi znamená obojí to samé. Prodloužená hlaveň se závitem. OR Optic Ready (připraven na optiku) => v závězu je vyfrézovaná platforma pro destičku na upevnění malého kolimátoru.
Tlumič A-TEC (myslím, že z Norska nebo Dánska) na ráži 9mm Luger
Kolimátor Holosun (dobrá značka se skvělým poměrem cena výkon)
Svítilna Streamlight TLR-1


62371c7c397f6
Zásobník to pistole výše. Standardní kapacita 19 nábojů. Instalovaná zvětšená duralová botka zásobníku zvyšuje kapacitu o 2 náboje. Nabit je obrannými náboji s dutinou a řízenou expanzí.
Vždy doporučuji nabíjet všechny zásobníky na o 1-2 náboje méně, než je maximum. Při plné kapacitě je občas problém dobře dorazit zásobník do zbraně, pokud máte "shozený závěr".


62371d8ce690c
Stejný zásobník, do stejné zbraně, ale tento je nabit levnými náboji typu FMJ a je opatřen botkou s modré barvě.
Je určený k tréninku a na kurzy, kde se bude často válet v trávě a s modlou botkou se bude lépe hledat. Případně se dá na puškové zásobníky použít izolepa s výraznou barvou.


62371e3d3bcbb
Toto je CZ P-10 C SR OR, kterou mám na EDC (každodenní nošení)
Kolimátor to samé co na modelu F
Svítilna Inforce ALP
Zásobník s rozšířenou botkou, pro lepší držení.


62371f2120c9b
Zde pro porovnání náboj FMJ s ocelovou nábojnicí od Barnaulu
a vedle něj náboj s expanzní střelou a mosaznou nábojnicí.


62372b931e4c2
Kydexové pouzdro na zásobníky pro vnější (vně opasku) skryté nošení.
Plný sweatguard, proti potu a pro lepší manipulaci


62372ba7827a9
Kydexové pouzdro na pistoli pro vnější (vně opasku) skryté nošení.
Plný sweatguard, proti potu a skřípnutí faldů smile


62372c51b8e57
Pevný střelecký opasek pro skryté nošení


62371f7724659
Toto je zásobník PMag podle standardu STANAG pro ARka v ráži .223 rem od firmy Magpul s rozšiřující botkou, která přidává kapacitu +5 ran.
Je relativně lehký a odolný (tvrzený plast), má okénko pro kontrolu +- počtu nábojů a dodává se s krytkou.


62371ffcd8250
Zde nasazená krytka


6237201006c75
Po sundání krytky je vidět náboje od firmy Barnaul (62gr, HP)
gr => grainy (váhová jednotka pro střely a střelný prach)
HP => Hollow Point (dutá špička)


Jak můžete vidět, je to dvojřadý zásobník. => Náboje jsou uvnitř řazeny do 2 řad.
To je stejné jako u toho pistolového. Rozdíl je ve vyústění. I pistolových je to (výjimka je ruská pistole Viking) jednořadé vyústění a proto se to těžce nabíjí. Musíte zatlačit poslední náboj dolu a na jeho místo zasunout nový. Puškové mají standardně dvojřadé vyústění a tam stačí jen tlačit za shora jeden náboj za druhým.


6237220b5ef95
ARko od Antregu. Standardné je poháněn mechanismus zbraně typu AR přímo povýstřelovými zplodinami z hlavně před plynový kanálek z "gas blocku" do závěru. To ale dost špiní zbraň a proto mám raději pístové provedení. Trochu více kope, je trochu méně přesné (jen velmi malý rozdíl), a je trochu těžší. Je ale čistější a spolehlivější. Antreg dělá právě pístové. Postupně popíšu...


62372364ad267
Zásobníky Lancer FDE translucent (Flat Dark Earth - hnědá; průhledné).
Dva spojené spojkou, pro použití při obraně domu. Pokud nemáte dost času popadnout výstroj, tak tohle by vám mělo zajistit dostatečnou palebnou sílu. Jestli vám nebude stačit na odražení útočníků 60 nábojů do pušky, tak jste opravdu v loji. Pokud ale padnete, tak vám buď útěchou, že se o vás v ČR bude mluvit asi i v dalším století, protože to by byla největší přestřelka v ČR min. od dob 2. světové a pokud nebudeme počítat regulérní konflikt mezi státy atd., ale jen trestnou činnost, tak největší v historii ČR vůbec.
Kriminálníci často utečou při jakémkoliv odporu a při setkání s takovou palebnou silou budou záhy trhat olympijské rekordy v běhu přes překážky.


6237259a8c608
Zde je vidět ocelové "ucha", které déle vydrží dlouhodobou námahu materiálu při naplnění zásobníků než ty plastové.


623725ce207e1
Ponosový řemen s polstrováním. Hodí se jak na dlouhé "mašírování" tak na celodenní kurz, kdy máte pušku pověšenou na zádech. Tohle je také od firmy Magpul.


6237262125136
Úsťová brzda Antreg.
Dále je zde vidět svítilna ProTac Rail 2 od Streamlightu. Od ní vede drát k dálkovému spínači umístěnému na 12h (nahoře) na předpažbí pro lepší ovladatelnost a manipulaci se zbraní.


623726bfc8e94
Pohled pod jiným úhlem.


623726e93f737
Ponosový řemen, zde jako jednobodový. Vhodné pro jednodušší manipulaci hlavně ve stísněných prostorech.


623727195f905
Zde jako dvoubodový. Ideální pro pověšení na záda nebo alespoň částečné přenesení váhy na tělo.


6237275e5c81a
Takto vypadá M-LOK. Ty zdrsněné plochy jsou nacvakávací gumové plošky pro lepší úchop. Preferuji je před nějakou přední rukojetí, kvůli úspoře váhy.


623727ad1013a
Vyklopená mířidla. Puškohled nemám nasazený, prvně musím nastřelit mířidla a pak teprve nasadit a nastřelit puškohled.
Tady doporučení. Nespoléhejte se pouze na jedno optické zařízení. ARka se často prodávají "holá". I když tam dáváte puškohled nebo kolimátor nebo cokoli, tak si tam instalujte i záložní klasická ocelová mířidla. Pro případ, že vaše primární optika selže (baterie, závada, poškození,...).


623729dd6792e
Tady ještě pohled na upevnění svítilny. Pokud potřebujete něco upevnit na rail, ale máte M-LOK, tak nezoufejte. Dá se koupit malý rail, který se upevní na M-LOK.


62372a2854b4f


62372ac0a15d0


62372acfa69a1


62372ad8b9952


Tady je pro porovnání moje stará "V-ARka" se 17 3/4" tlustou nerezovou hlavní a "QuadRailem" (předpažbí s railem na 12, 3, 6, a 9 h).
Má mířidla i puškohled. Chybí svítilna, která je teď již na pušce. Puškohled je umístěn v montáži, která se ručně instaluje. Je to (hlavně pro začátečníka) složitější operace a proto doporučuji požádat zkušeného střelce nebo profesionála, aby vám s tím pomohl. Ať si nepoškodíte puškohled přílišným utažením šroubů nebo si to neusadíte křivě.


62372c746722d
Náboj ráže 12/76, hromadná střela => broky o průměru 8,43mm (je jich tam 15), navážka magnum.
Tohle "příjemci" "zkazí den"... Dobrá volba pro obranu. Jen pozor, na trénink je to drahé + by vás za chvíli bolelo rameno => dělová rána.


62372cf60b17b


62372e2949b6d


62372e9061d62


Opakovací brokovnice (pumpa) Remingron 870 Tactical.
Upravená na teleskopickou pažbu s absorberem, předpažbí s raily na svítilnu a přidán držák na 6 nábojů na levou stranu těla zbraně.


62372e4125ae6
Rail pro přidání kolimátoru, pokud vám mířidla nestačí.


62372e9f229a1
Agresivní úsťové zařízení pro rozbité okna nebo pro boj zblízka.


Spolehlivá a osvědčená, ale plánuji prodej. Sice je zánovní (max 200 ran) a dobře čištěná atd., ale 1. chci poloautomat a 2. firma Remington zkrachovala (2x za sebou a kromě nábojů teď nic nevyrábí a neví se, jestli ještě bude) a nevím jak to bude se servisem.
Pokud by někdo chtěl, dám dobrou cenu. Než bude třeba servis a pokud z toho dáte 2 kurzy a 2 tréninky a jinak bude sedět v trezoru, tak vás servis nejspíše netrápí.


62372f279b76f
Vnitřní opasek na "sucháč" do kalhot pro upevnění taktického/bojového opasku


62372f53c5d70
Bojový opasek. Vzadu malá lékárnička s připevněným turniketem (škrtidlem).


62372fa54a774
Pravá strana. Pevný nůž v kydexovém pouzdře a pistolové pouzdro na platformě Safariland.
Současně nasazené černé pro použití s nasazeným tlumičem. Vedle na výměnu služební s pojistkou při nošení bez tlumiče.


623730dadf8aa
Levá strana. 2 zásobníky do pušky a 2 do pistole, multitool a srolovaný odhazovák


6237311a408d1
"Polní lékárna" s malou a velkou civilní lékárničkou do auta na cesty.
Je to kombinace lékárničky z vesty a opasku a také civilních lékárniček na "bebí" + zásoba běžných léků, dle potřeby.
Něco na průjem, bolest hlavy,... atd. co potřebujete, je to individuální.


623731979f09a
Levá strana PC (Plate Carrieru => Nosiče plátů)
2 puškové zásobníky a 1 pistolový. Ještě do prázdného místa přibude velká sumka na nějaké věci ...


623731eadef4e
Zde pohled i více na zadní část, kde mám vysílačku se složenou anténou (72cm).
Možné připojit sluchátka nebo jiný headset.


6237322862fc0
Přední strana. Granátová sumka, 5 zásobníků do pušky, 1 do pistole a turniket


62373277e98b9
V nosiči mám ocelové pláty, jako preper preferuji životnost a cenu (99% času to sedí veskříni).
Vnitřek je osazen sundavatelným polstrování, které funguje jako antišoková vložka a polstrování a větrání pro větší komfort.
Na pravé straně je na konci u zadní části lékárnička opět s připevněným turniketem v samostatné sumce. Zbytek je prázdný pro umožnění tasení pistole z pouzdra na opasku.


623734053c0e8
Vzadu je zabudovaný malý batoh na svačinu, více vody nebo cokoli jiného co potřebujete sebou, ale nepotřebujete akutně při boji.
Na levé straně batohu je umístěna již zmíněná vysílačka a na pravé kapsa pro litrovou nádobu na vodu.
Batoh se dá sundat a vyměnit za prázdnou plochu s laser cut rozhraním pro připevnění sumek.


To je celé. To je moje výbava a rady k ní. Pokud vás bude něco zajímat, tak napište a já se pokusím odpovědět.


Jinak většina toho vybavení, je objednána z RF, kde se i vyráběla smile . To abych potěšil naše Rusofoby a podpořil zlý Putinův režim smile
Bohužel, sice jde stále objednat a dovést, ale není v současné době jak zaplatit.
Maskovací vzor je A-TACS FG. Vymysleli ho v USA, ale i když je na mírné pásmo ideální a možná i subtropické, tak ho tu nikdo nezavedl do výstroje. Všimli si ho Rusové, a aby vyměnili nebo doplnili své nic moc vybavení, které nafasovali (hlavně spec. jednotky) tak si ho objednali na netu. Zalíbilo se jim tak, že ho některé útvary (aspoň podle toho co je vidět na Ukrajině) ofiko zavedly smilesmilesmile ...
Při testování pouhým okem dopadlo v našem vegetačním pásmu opravdu vždy jako 1. nebo 2. nejlepší z nějakých 25-40 testovaných vzorů.


Zde linky na obchody:
https://grey-shop.ru/
Raid gear už asi není a původní adresa mě přesměrovala na tuhle
https://mbcgear.ru/ ,takže asi tohle.


////////////////// Tr&eacute;nink a kurzy ////////////////// Jak už jsem naznačil na zač&aacute;tku, tak po z&iacute;sk&aacute;n&iacute; ZP jste asi takov&yacute; střelec, jako jste řidič po z&iacute;sk&aacute;n&iacute; ŘP. Je tedy nutn&eacute; cvičit a tr&eacute;novat. Bohužel existuje (i mezi mnoh&yacute;mi střelci) domněnka, že pokud budete hodně stř&iacute;let do pap&iacute;ru na střelnici, tak se nauč&iacute;te stř&iacute;let, č&iacute;m v&iacute;ce vystř&iacute;l&iacute;te a to se rovn&aacute; bojovat. Nic nen&iacute; vzd&aacute;leněj&scaron;&iacute; pravdě ! 1. každ&yacute; děl&aacute;me nějak&eacute; chyby a jen někdo 2., nejl&eacute;pe profesion&aacute;l, n&aacute;m je může uk&aacute;zat a př&iacute;padn&eacute; n&aacute;m ř&iacute;ct, jak se jich vyvarovat a jak to dělat spr&aacute;vně. Nav&iacute;c stř&iacute;len&iacute;m z palpostu na pap&iacute;r se můžete naučit maxim&aacute;lně &quot;m&iacute;řenku&quot; a mačkat spou&scaron;ť. M&iacute;řenka je dobr&aacute; a důležit&aacute; jako z&aacute;klad a mačk&aacute;n&iacute; spou&scaron;tě tak&eacute;, ale to mačk&aacute;n&iacute; jde i mnohem levněji. Nav&iacute;c hlavn&iacute; probl&eacute;m s &quot;stač&iacute; hodně stř&iacute;let&quot; je ten, že pokud v&aacute;s to někdo nenauč&iacute; spr&aacute;vně, tak to budete dělat &scaron;patně a nav&iacute;c si to po tis&iacute;c&iacute;ch opakov&aacute;n&iacute;ch &quot;vbijete do hlavy&quot; a do svalově paměti. To je velk&yacute; probl&eacute;m a ře&scaron;en&iacute; trv&aacute; dlouho, je pracn&eacute; a n&aacute;kladn&eacute;. Ano, mluv&iacute;m z vlastn&iacute; zku&scaron;enosti. Divili by jste se, co s va&scaron;imi střeleck&yacute;mi n&aacute;vyky uděl&aacute;, když si jako kluk od mala budete pob&iacute;hat s pistolkama a hr&aacute;t na stř&iacute;len&iacute; :D ... Airsoft //////// Tady možn&aacute; mnoh&eacute; překvap&iacute;m, ale pro střelce je dobr&eacute; m&iacute;t &quot;softky&quot;. Alespoň plynovou pistoli. Pamatuje, jak jsem ř&iacute;kal, že je jednodu&scaron;&scaron;&iacute; a levněj&scaron;&iacute; způsob tr&eacute;nov&aacute;n&iacute; mačk&aacute;n&iacute; spou&scaron;tě ? Tak jsou 2. Su&scaron;en&iacute; (mačk&aacute;n&iacute; natažen&eacute; nenabit&eacute; zbraně na pr&aacute;zdno) a střelba plynovkou s BlowBackem (&quot;kop&aacute;n&iacute;m&quot; z&aacute;věru). Jeden v&yacute;střel z 9tky dnes vyjde na cca +6kč. Jeden v&yacute;střel z plynovky v&aacute;s vyjde (podle CO2 nebo GG plynu, jeho ceny a ceny kuliček kter&eacute; použijete) na několik hal&eacute;řů až des&iacute;tky hal&eacute;řů. To při ceně pistole kolem 5 tis&iacute;c a 1 extra z&aacute;sobn&iacute;ku (na později na drily v&yacute;měny z&aacute;sobn&iacute;ku atd.) za 1200 se v&aacute;m vr&aacute;t&iacute; po měně než 2 tis&iacute;c&iacute;ch v&yacute;střelech. To je tak (z&aacute;lež&iacute; na rutině) čtvrt možn&aacute; půl roku. Dal&scaron;&iacute; velk&aacute; v&yacute;hoda je, že nemus&iacute;te na střelnici, ale můžete si to &quot;pukat&quot; rovnou na zahradě. A pokud použijete &quot;BIO&quot; kuličky, tak se v př&iacute;rodě za měs&iacute;c až 2 rozlož&iacute; v podstatě na hnojivo. M&iacute;t i dlouhou už je pak pro př&iacute;pad, že se dostanete k pokročil&yacute;m drilům jak s dlouhou tak v kombinaci s kr&aacute;tkou. Reakce na střelbu, střelba na v&iacute;ce c&iacute;lů, ře&scaron;en&iacute; z&aacute;vady přechodem na kr&aacute;tkou zbraň, střelba při pohybu atd... Informace, drily a rady online ///////////////////////////////// Jak už jsem napsal, je třeba se učit od prof&iacute;ků a to je nejlep&scaron;&iacute; na kurzech. To v&scaron;ak nen&iacute; v&scaron;e a vždy se můžete přiučit něco nov&eacute;ho jinde. Nov&eacute; rady, dal&scaron;&iacute; drily k natr&eacute;nov&aacute;n&iacute; apod. Nebo naopak, pokud nem&aacute;te na kurzy (skoro 3 000kč/kurz [jednodenn&iacute;]), tak aspoň takhle. Zde d&aacute;m odkazy na několik kan&aacute;lů, kter&eacute; tyto rady poskytuj&iacute;. Bohužel, na tohle jsou odborn&iacute;ci hlavně am&iacute;ci, takže je to skoro v&scaron;e anglicky. Av&scaron;ak je tu je&scaron;tě Hard Task. To je největ&scaron;&iacute; firma poř&aacute;daj&iacute;c&iacute; střeleck&eacute;, taktick&eacute; a jin&eacute; bojov&eacute; kurzy pro civily u n&aacute;s. Maj&iacute; svůj YT, kde nahr&aacute;li hromadu vide&iacute; ze sv&yacute;ch kurzů. Jsou to v podstatě takov&eacute; video kurzy v d&eacute;lce od hodiny až po 3 hodiny a v&scaron;e v če&scaron;tině a zdarma ! Česk&eacute; https://www.youtube.com/channel/UCqRAtcbrnfP44iNHL49R8pg - Hard Task (začněte od zač&aacute;tku =&gt; pistole 1, pu&scaron;ka 1) https://www.youtube.com/c/123phoenyxBearPetr - Survival v lese, z&aacute;les&aacute;ctv&iacute; https://www.youtube.com/user/FIGHTERINNATURE11 - z&aacute;les&aacute;ctv&iacute;, přežit&iacute; v př&iacute;rodě i ve městě, prepping, ... https://www.youtube.com/c/KraKric - Kutilstv&iacute;, bushcraft (z&aacute;les&aacute;ctv&iacute;), military survival https://www.youtube.com/c/TRAVELHELPERSCZ - &scaron;kolen&iacute; o v&yacute;stroji a v&yacute;bavě, popis co kam, proč a k čemu to bude a jak to použ&iacute;t, l&eacute;k&aacute;rničky a prvn&iacute; pomoc, doporučuji =&gt; m&aacute; dlouh&aacute; &scaron;kol&iacute;c&iacute; videa jako Hard Task, ale m&iacute;sto tr&eacute;ninku tam prob&iacute;r&aacute; v&yacute;stroj, prvn&iacute; pomoc a různ&eacute; typy přežit&iacute; jak v boji tak při cestov&aacute;n&iacute; https://www.youtube.com/c/Tacticoolna - rady ke zbran&iacute;m a p&eacute;či o ně, recenze, v&yacute;bava, atd. https://www.youtube.com/channel/UC-73gSe2T66xemxMPuW_Ybw - dle mě nejlep&scaron;&iacute; &scaron;kola boje, střelby a přežit&iacute; v ČR, bohužel už p&aacute;r lete nebere civily... USA - anglicky https://www.youtube.com/user/Brent0331 - recenze na maskov&aacute;n&iacute;, taktika mal&yacute;ch jednotek, veden&iacute; partyz&aacute;nsk&eacute;ho boje, hodnocen&iacute; v&yacute;bavy... https://www.youtube.com/c/CarryTrainer - drily jak pistole tak pu&scaron;ky, tr&eacute;nink jednotliv&yacute;ch technik, sebeobrana, recenze na zbraně a v&yacute;bavu https://www.youtube.com/c/GarandThumb - recenze a zbraně, uk&aacute;zky &uacute;činků různ&yacute;ch zbran&iacute; na živ&eacute; s&iacute;le https://www.youtube.com/c/KennedyDefensiveSolutions/videos - rady pro z&aacute;klady při tr&eacute;ninku a k v&yacute;bavě https://www.youtube.com/c/LifeisaSpecialOperation - pohled b&yacute;val&eacute;ho člena Spec sil USA na běžn&eacute; životn&iacute; probl&eacute;my, rady do života i ohledně bezpečnosti a military věc&iacute; + informace o americk&eacute; arm&aacute;dě (hodnosti, velen&iacute; atd.) https://www.youtube.com/c/LtColNutnfancy -//- https://www.youtube.com/c/nutnfancy1776 - Nutn&#039; - survival, drily, poctiv&eacute; recenze na zbraně, nože hodinky a jinou v&yacute;bavu, přežit&iacute; v př&iacute;rodě, rady do života a mnoho dal&scaron;&iacute;ho na am&iacute;ka zaj&iacute;mav&yacute; přem&yacute;&scaron;liv&yacute; chlap&iacute;k, byl 20 let u letectva (skončil podplukovn&iacute;k), začal +- s Jugo&scaron;kou, ale nesouhlasil s t&iacute;m, tak l&iacute;tal s doprav&aacute;ky a tankery i když mu nab&iacute;dli st&iacute;hačku (nejvy&scaron;&scaron;&iacute; post podle dovednosti), konzervativn&iacute; se zdrav&yacute;m nadhledem a stř&iacute;zliv&yacute;m pohledem na život a svět =&gt; &quot;nem&aacute;v&aacute; v&scaron;ude vlaječkou&quot; https://www.youtube.com/c/LuckyGunner - rady se z&aacute;kladn&iacute;m použit&iacute;m a manipulac&iacute; se zbraněmi různ&eacute;ho typu, recenze, hodnocen&iacute; střeliva na sv&yacute;ch str&aacute;nk&aacute;ch maj&iacute; i celou tabulku https://www.youtube.com/c/MikeGloverActual -//- https://www.youtube.com/c/TheFieldCraftSurvivalChannel - recenze na auta, rady pro přežit&iacute; a boj, rozbor taktiky a bojov&yacute;ch situac&iacute; https://www.youtube.com/c/Militaryarmschannel - recenze zbran&iacute; a optiky https://www.youtube.com/c/MrgunsngearBChannel -//- https://www.youtube.com/c/Mrgunsngear - recenze zbran&iacute; a různ&eacute;ho vybaven&iacute; https://www.youtube.com/c/NickDrossos - sebeobrana a boj zbl&iacute;zka https://www.youtube.com/c/PaulHarrell - recenze a obecn&eacute; rady pro zač&aacute;tečn&iacute;ky, rady co dělat v různ&yacute;ch krizov&yacute;ch situac&iacute;ch jako je &quot;mass shooting&quot; (aktivn&iacute; střelec) https://www.youtube.com/user/AregularGuy90 - obecn&eacute; a z&aacute;kladn&iacute; rady a poučky ke střelbě a z&aacute;kladn&iacute; drily, p&aacute;r recenz&iacute; https://www.youtube.com/c/ReidHenrichs - z&aacute;kladn&iacute; rady k manipulaci a p&eacute;či o zbraně, různ&eacute; drily, rady k v&yacute;bavě a tr&eacute;ninku https://www.youtube.com/channel/UCGbWCJCruG_3HlRlMaIq6xA/videos - rady k v&yacute;stroji, drily a tr&eacute;nink https://www.youtube.com/user/sootch00 - recenze na zbraně a vybaven&iacute;, rady a n&aacute;vody pro jejich použit&iacute; z&aacute;soben&iacute; a survival https://www.youtube.com/c/SkinnyMedic - v&scaron;echno možn&eacute; ohledně zdravotn&iacute; př&iacute;pravy; různ&aacute; zraněn&iacute;, recenze vybaven&iacute;, n&aacute;vody k použit&iacute;, v&scaron;e co v&aacute;s napadne ohledně 1. pomoci (hlavně t&eacute; bojov&eacute;) https://www.youtube.com/c/SurvivalDispatch/videos - prepping a survival https://www.youtube.com/c/SurvivalOnPurpose - prepping a survival, recenze https://www.youtube.com/c/TREXARMS - recenze, drily, praktick&eacute; rady k v&yacute;stroji, v&yacute;bavě, střelbě, tr&eacute;ninku a boji https://www.youtube.com/c/TacticalHyve - rady k tr&eacute;ninku, zbran&iacute; a v&yacute;bavě https://www.youtube.com/c/tacmed2003 - rady ohledně 1. pomoci a o&scaron;etřen&iacute; zraněn&iacute; https://www.youtube.com/c/TacticalRifleman - drily, rady ohledně v&yacute;bavy, zbran&iacute; a doplňku, tr&eacute;nink https://www.youtube.com/c/ThePatriotNurse - zdravotn&iacute; prepping (l&eacute;ky a jejich z&aacute;soby), alternativn&iacute; l&eacute;čba (co dům d&aacute; nebo př&iacute;rodně bylinky atd.) Je z USA, tak si nejsem jist, jak moc n&aacute;m to pomůže v ČR, ale obecn&eacute; rady a informace se můžou hodit https://www.youtube.com/c/TheUrbanPrepper - prepping a survival ve městě (velkoměstě) https://www.youtube.com/channel/UCNqR_xHiG5ibzgm4xXmF-Sw/videos - rychle prost&eacute; rady kolem zbran&iacute; a střelby https://www.youtube.com/c/TiborasaurusRex - recenze zbran&iacute; a vybaven&iacute; (hl. optik) a rady k nim https://www.youtube.com/c/ufprogear - reklamy na vlastn&iacute; produkty :D , ale i rady ohledně střelby a jej&iacute;ho tr&eacute;ninku + nějak&aacute; taktika https://www.youtube.com/c/VickersTacticalLAV - recenze a uk&aacute;zky v&scaron;elijak&yacute;ch zbran&iacute;, hromady drilů k tr&eacute;nov&aacute;n&iacute; https://www.youtube.com/c/VigilanceElite - p&aacute;r rad k EDC, zbran&iacute;m a střelbě i s uk&aacute;zkami penetrace a &uacute;činnosti posledn&iacute; dobou hlavně jede show, kde m&aacute; dlouh&eacute; (i 4 h) interview se zaj&iacute;mav&yacute;mi lidmi a př&iacute;běhy https://www.youtube.com/user/VikingPreparedness - prepping, recenze vybaven&iacute;, dlouhodob&eacute; přežit&iacute; off grid a budov&aacute;n&iacute; komunity https://www.youtube.com/c/JohnLovell275 - tr&eacute;nink střelby a boje, drilly, rady ke zbran&iacute;m a v&yacute;bavě, zabezpečen&iacute; domu, EDC,... https://www.youtube.com/c/Warrior/videos - boj z bl&iacute;zka, v&scaron;elijak&eacute; rady https://www.youtube.com/c/AkOperatorsUnion - v&scaron;e ohledně AK, hlavně testy a recenze, ale i rady https://www.youtube.com/c/ActiveSelfProtection -//- https://www.youtube.com/c/ActiveSelfProtectionExtra - 1. odkaz je v podstatě archiv stovek jestli ne tis&iacute;ců př&iacute;padů sebeobrany nebo nějak&eacute;ho konfliktu (policie apod. ne v&aacute;lečn&yacute;) a rozbor co kdo udělal dobře a co &scaron;patně a jak by &scaron;lo postupovat př&iacute;padně l&eacute;pe ten druh&yacute; jsou rady ke zbran&iacute;m, tr&eacute;ninku apod. Ne USA - Anglicky https://www.youtube.com/c/SurvivalLilly - primitivn&iacute; zbraně, camping, bushcraft, přežit&iacute; v př&iacute;rodě https://www.youtube.com/c/SurvivalRussia - survival v rusk&eacute; &quot;děrevni&quot; na sibiři RF - rusky https://www.youtube.com/c/LazarevTactical - military videa a přenosy z v&yacute;stav v rusku atd. (rusky neum&iacute;m, tak v&aacute;m k tomu nic v&iacute;c neřeknu) https://www.youtube.com/channel/UCy_AFR-k4dsmA9dFQCEb8sw - Rus, co (nejsp&iacute;&scaron;e) ileg&aacute;lně testuje cokoli (h&aacute;že gran&aacute;ty, stř&iacute;l&iacute; z RPG v lese... :D ) Tak to by měl b&yacute;t dostatečně velk&yacute; archiv znalost&iacute; (i pouze v če&scaron;tině), aby jste měli co dělat tak rok :D . S těmi anglick&yacute;mi to m&aacute;te co dělat desetilet&iacute;. Nen&iacute; to kino ani beletrie, takže to použijte jako &quot;knihovnu&quot; a vyberte si co potřebujte. Kurzy /////// Zde doporučuji udělat jak kurzy na pistoli, tak i na jakoukoliv jinou zbraň, kterou m&aacute;te nebo si poř&iacute;d&iacute;te. (Brokovnice/Pu&scaron;ka) Pistol&iacute; se standardně zač&iacute;n&aacute;, pak se pokračuje pu&scaron;ka a pak specializovan&eacute; kurzy. (Boj ve tmě a slab&eacute;ho osvětlen&iacute;, CQB,...) Tak&eacute; nezapomeňte na kurzy prvn&iacute; pomoci. Tady se nebav&iacute;me o tom, že si někdo na v&yacute;letě zranil ruku a vy mu uděl&aacute;te ze &scaron;&aacute;tku z&aacute;věs, jak se učilo ve &scaron;kole nebo na t&aacute;boře ! Bav&iacute;me se o zachraňov&aacute;n&iacute; života ! Zataven&iacute; masivn&iacute;ho krv&aacute;cen&iacute; je nejčastěj&scaron;&iacute; př&iacute;čina smrti v boji, kter&eacute; se d&aacute; zabr&aacute;nit. Kurzy sice nejsou zrovna levn&eacute;, ale rozhodně stoj&iacute; za to. Zde d&aacute;m odkaz na 2 firmy, kter&eacute; doporučuji. https://www.dirfor.cz/ - od B&aacute;rta m&aacute;m skoro v&scaron;echny kurzy a pl&aacute;nuji si několik zopakovat, takže se tam možn&aacute; potk&aacute;me Děl&aacute; kurzy hlavně na střelnici ve Velk&eacute; B&iacute;tě&scaron;i (kousek od Brna), ale občas taky Habresto (Vy&scaron;kov) nebo Lazeck&aacute; střelnice (Olomouc). https://www.hardtask.cz/cze/intro/uvodni-stranka - Jsou (pro civily) u n&aacute;s největ&scaron;&iacute; a maj&iacute; nej&scaron;ir&scaron;&iacute; nab&iacute;dku kurzů. Cvič&iacute; hlavně na střelnici Ole&scaron;ko, kterou tu&scaron;&iacute;m i vlastn&iacute; (někde v Čech&aacute;ch). Taky občas Habresto (Vy&scaron;kov) nebo Pol&aacute;rka (Fr&yacute;dek-M&iacute;stek) a p&aacute;r dal&scaron;&iacute;ch, ale mimo Ole&scaron;ko dělaj&iacute; jen p&aacute;r z&aacute;kladn&iacute;ch kurzů. Takže pokud jste z Čech, tak HT a pokud z Moravy a Slezska tak Direct Force. Je tu p&aacute;r dal&scaron;&iacute;ch firem, ale ty nezn&aacute;m a nem&aacute;m reference. Uk&aacute;zka zbran&iacute; a v&yacute;stroje //////////////////////////// Vždy d&aacute;m prvně fotku nebo fotky a n&aacute;sledně pod nimi bude popis, př&iacute;padně rada: ![62371a9411d6b](serve/attachment&amp;path=62371a9411d6b) Toto je CZ P-10 F SR/TB OR SR/TB je Silencer Ready (připraven na tlumič) a TB je Threaded Barrel (z&aacute;vitovan&aacute; hlaveň). Značen&iacute; se li&scaron;&iacute; podle v&yacute;robce, ale v praxi znamen&aacute; oboj&iacute; to sam&eacute;. Prodloužen&aacute; hlaveň se z&aacute;vitem. OR Optic Ready (připraven na optiku) =&gt; v z&aacute;vězu je vyfr&eacute;zovan&aacute; platforma pro destičku na upevněn&iacute; mal&eacute;ho kolim&aacute;toru. Tlumič A-TEC (mysl&iacute;m, že z Norska nebo D&aacute;nska) na r&aacute;ži 9mm Luger Kolim&aacute;tor Holosun (dobr&aacute; značka se skvěl&yacute;m poměrem cena v&yacute;kon) Sv&iacute;tilna Streamlight TLR-1 ![62371c7c397f6](serve/attachment&amp;path=62371c7c397f6) Z&aacute;sobn&iacute;k to pistole v&yacute;&scaron;e. Standardn&iacute; kapacita 19 n&aacute;bojů. Instalovan&aacute; zvět&scaron;en&aacute; duralov&aacute; botka z&aacute;sobn&iacute;ku zvy&scaron;uje kapacitu o 2 n&aacute;boje. Nabit je obrann&yacute;mi n&aacute;boji s dutinou a ř&iacute;zenou expanz&iacute;. Vždy doporučuji nab&iacute;jet v&scaron;echny z&aacute;sobn&iacute;ky na o 1-2 n&aacute;boje m&eacute;ně, než je maximum. Při pln&eacute; kapacitě je občas probl&eacute;m dobře dorazit z&aacute;sobn&iacute;k do zbraně, pokud m&aacute;te &quot;shozen&yacute; z&aacute;věr&quot;. ![62371d8ce690c](serve/attachment&amp;path=62371d8ce690c) Stejn&yacute; z&aacute;sobn&iacute;k, do stejn&eacute; zbraně, ale tento je nabit levn&yacute;mi n&aacute;boji typu FMJ a je opatřen botkou s modr&eacute; barvě. Je určen&yacute; k tr&eacute;ninku a na kurzy, kde se bude často v&aacute;let v tr&aacute;vě a s modlou botkou se bude l&eacute;pe hledat. Př&iacute;padně se d&aacute; na pu&scaron;kov&eacute; z&aacute;sobn&iacute;ky použ&iacute;t izolepa s v&yacute;raznou barvou. ![62371e3d3bcbb](serve/attachment&amp;path=62371e3d3bcbb) Toto je CZ P-10 C SR OR, kterou m&aacute;m na EDC (každodenn&iacute; no&scaron;en&iacute;) Kolim&aacute;tor to sam&eacute; co na modelu F Sv&iacute;tilna Inforce ALP Z&aacute;sobn&iacute;k s roz&scaron;&iacute;řenou botkou, pro lep&scaron;&iacute; držen&iacute;. ![62371f2120c9b](serve/attachment&amp;path=62371f2120c9b) Zde pro porovn&aacute;n&iacute; n&aacute;boj FMJ s ocelovou n&aacute;bojnic&iacute; od Barnaulu a vedle něj n&aacute;boj s expanzn&iacute; střelou a mosaznou n&aacute;bojnic&iacute;. ![62372b931e4c2](serve/attachment&amp;path=62372b931e4c2) Kydexov&eacute; pouzdro na z&aacute;sobn&iacute;ky pro vněj&scaron;&iacute; (vně opasku) skryt&eacute; no&scaron;en&iacute;. Pln&yacute; sweatguard, proti potu a pro lep&scaron;&iacute; manipulaci ![62372ba7827a9](serve/attachment&amp;path=62372ba7827a9) Kydexov&eacute; pouzdro na pistoli pro vněj&scaron;&iacute; (vně opasku) skryt&eacute; no&scaron;en&iacute;. Pln&yacute; sweatguard, proti potu a skř&iacute;pnut&iacute; faldů :D ![62372c51b8e57](serve/attachment&amp;path=62372c51b8e57) Pevn&yacute; střeleck&yacute; opasek pro skryt&eacute; no&scaron;en&iacute; ![62371f7724659](serve/attachment&amp;path=62371f7724659) Toto je z&aacute;sobn&iacute;k PMag podle standardu STANAG pro ARka v r&aacute;ži .223 rem od firmy Magpul s roz&scaron;iřuj&iacute;c&iacute; botkou, kter&aacute; přid&aacute;v&aacute; kapacitu +5 ran. Je relativně lehk&yacute; a odoln&yacute; (tvrzen&yacute; plast), m&aacute; ok&eacute;nko pro kontrolu +- počtu n&aacute;bojů a dod&aacute;v&aacute; se s krytkou. ![62371ffcd8250](serve/attachment&amp;path=62371ffcd8250) Zde nasazen&aacute; krytka ![6237201006c75](serve/attachment&amp;path=6237201006c75) Po sund&aacute;n&iacute; krytky je vidět n&aacute;boje od firmy Barnaul (62gr, HP) gr =&gt; grainy (v&aacute;hov&aacute; jednotka pro střely a střeln&yacute; prach) HP =&gt; Hollow Point (dut&aacute; &scaron;pička) Jak můžete vidět, je to dvojřad&yacute; z&aacute;sobn&iacute;k. =&gt; N&aacute;boje jsou uvnitř řazeny do 2 řad. To je stejn&eacute; jako u toho pistolov&eacute;ho. Rozd&iacute;l je ve vy&uacute;stěn&iacute;. I pistolov&yacute;ch je to (v&yacute;jimka je rusk&aacute; pistole Viking) jednořad&eacute; vy&uacute;stěn&iacute; a proto se to těžce nab&iacute;j&iacute;. Mus&iacute;te zatlačit posledn&iacute; n&aacute;boj dolu a na jeho m&iacute;sto zasunout nov&yacute;. Pu&scaron;kov&eacute; maj&iacute; standardně dvojřad&eacute; vy&uacute;stěn&iacute; a tam stač&iacute; jen tlačit za shora jeden n&aacute;boj za druh&yacute;m. ![6237220b5ef95](serve/attachment&amp;path=6237220b5ef95) ARko od Antregu. Standardn&eacute; je poh&aacute;něn mechanismus zbraně typu AR př&iacute;mo pov&yacute;střelov&yacute;mi zplodinami z hlavně před plynov&yacute; kan&aacute;lek z &quot;gas blocku&quot; do z&aacute;věru. To ale dost &scaron;pin&iacute; zbraň a proto m&aacute;m raději p&iacute;stov&eacute; proveden&iacute;. Trochu v&iacute;ce kope, je trochu m&eacute;ně přesn&eacute; (jen velmi mal&yacute; rozd&iacute;l), a je trochu těž&scaron;&iacute;. Je ale čistěj&scaron;&iacute; a spolehlivěj&scaron;&iacute;. Antreg děl&aacute; pr&aacute;vě p&iacute;stov&eacute;. Postupně pop&iacute;&scaron;u... ![62372364ad267](serve/attachment&amp;path=62372364ad267) Z&aacute;sobn&iacute;ky Lancer FDE translucent (Flat Dark Earth - hněd&aacute;; průhledn&eacute;). Dva spojen&eacute; spojkou, pro použit&iacute; při obraně domu. Pokud nem&aacute;te dost času popadnout v&yacute;stroj, tak tohle by v&aacute;m mělo zajistit dostatečnou palebnou s&iacute;lu. Jestli v&aacute;m nebude stačit na odražen&iacute; &uacute;točn&iacute;ků 60 n&aacute;bojů do pu&scaron;ky, tak jste opravdu v loji. Pokud ale padnete, tak v&aacute;m buď &uacute;těchou, že se o v&aacute;s v ČR bude mluvit asi i v dal&scaron;&iacute;m stolet&iacute;, protože to by byla největ&scaron;&iacute; přestřelka v ČR min. od dob 2. světov&eacute; a pokud nebudeme poč&iacute;tat regul&eacute;rn&iacute; konflikt mezi st&aacute;ty atd., ale jen trestnou činnost, tak největ&scaron;&iacute; v historii ČR vůbec. Krimin&aacute;ln&iacute;ci často utečou při jak&eacute;mkoliv odporu a při setk&aacute;n&iacute; s takovou palebnou silou budou z&aacute;hy trhat olympijsk&eacute; rekordy v běhu přes přek&aacute;žky. ![6237259a8c608](serve/attachment&amp;path=6237259a8c608) Zde je vidět ocelov&eacute; &quot;ucha&quot;, kter&eacute; d&eacute;le vydrž&iacute; dlouhodobou n&aacute;mahu materi&aacute;lu při naplněn&iacute; z&aacute;sobn&iacute;ků než ty plastov&eacute;. ![623725ce207e1](serve/attachment&amp;path=623725ce207e1) Ponosov&yacute; řemen s polstrov&aacute;n&iacute;m. Hod&iacute; se jak na dlouh&eacute; &quot;ma&scaron;&iacute;rov&aacute;n&iacute;&quot; tak na celodenn&iacute; kurz, kdy m&aacute;te pu&scaron;ku pově&scaron;enou na z&aacute;dech. Tohle je tak&eacute; od firmy Magpul. ![6237262125136](serve/attachment&amp;path=6237262125136) &Uacute;sťov&aacute; brzda Antreg. D&aacute;le je zde vidět sv&iacute;tilna ProTac Rail 2 od Streamlightu. Od n&iacute; vede dr&aacute;t k d&aacute;lkov&eacute;mu sp&iacute;nači um&iacute;stěn&eacute;mu na 12h (nahoře) na předpažb&iacute; pro lep&scaron;&iacute; ovladatelnost a manipulaci se zbran&iacute;. ![623726bfc8e94](serve/attachment&amp;path=623726bfc8e94) Pohled pod jin&yacute;m &uacute;hlem. ![623726e93f737](serve/attachment&amp;path=623726e93f737) Ponosov&yacute; řemen, zde jako jednobodov&yacute;. Vhodn&eacute; pro jednodu&scaron;&scaron;&iacute; manipulaci hlavně ve st&iacute;sněn&yacute;ch prostorech. ![623727195f905](serve/attachment&amp;path=623727195f905) Zde jako dvoubodov&yacute;. Ide&aacute;ln&iacute; pro pově&scaron;en&iacute; na z&aacute;da nebo alespoň č&aacute;stečn&eacute; přenesen&iacute; v&aacute;hy na tělo. ![6237275e5c81a](serve/attachment&amp;path=6237275e5c81a) Takto vypad&aacute; M-LOK. Ty zdrsněn&eacute; plochy jsou nacvak&aacute;vac&iacute; gumov&eacute; plo&scaron;ky pro lep&scaron;&iacute; &uacute;chop. Preferuji je před nějakou předn&iacute; rukojet&iacute;, kvůli &uacute;spoře v&aacute;hy. ![623727ad1013a](serve/attachment&amp;path=623727ad1013a) Vyklopen&aacute; m&iacute;řidla. Pu&scaron;kohled nem&aacute;m nasazen&yacute;, prvně mus&iacute;m nastřelit m&iacute;řidla a pak teprve nasadit a nastřelit pu&scaron;kohled. Tady doporučen&iacute;. Nespol&eacute;hejte se pouze na jedno optick&eacute; zař&iacute;zen&iacute;. ARka se často prod&aacute;vaj&iacute; &quot;hol&aacute;&quot;. I když tam d&aacute;v&aacute;te pu&scaron;kohled nebo kolim&aacute;tor nebo cokoli, tak si tam instalujte i z&aacute;ložn&iacute; klasick&aacute; ocelov&aacute; m&iacute;řidla. Pro př&iacute;pad, že va&scaron;e prim&aacute;rn&iacute; optika selže (baterie, z&aacute;vada, po&scaron;kozen&iacute;,...). ![623729dd6792e](serve/attachment&amp;path=623729dd6792e) Tady je&scaron;tě pohled na upevněn&iacute; sv&iacute;tilny. Pokud potřebujete něco upevnit na rail, ale m&aacute;te M-LOK, tak nezoufejte. D&aacute; se koupit mal&yacute; rail, kter&yacute; se upevn&iacute; na M-LOK. ![62372a2854b4f](serve/attachment&amp;path=62372a2854b4f) ![62372ac0a15d0](serve/attachment&amp;path=62372ac0a15d0) ![62372acfa69a1](serve/attachment&amp;path=62372acfa69a1) ![62372ad8b9952](serve/attachment&amp;path=62372ad8b9952) Tady je pro porovn&aacute;n&iacute; moje star&aacute; &quot;V-ARka&quot; se 17 3/4&quot; tlustou nerezovou hlavn&iacute; a &quot;QuadRailem&quot; (předpažb&iacute; s railem na 12, 3, 6, a 9 h). M&aacute; m&iacute;řidla i pu&scaron;kohled. Chyb&iacute; sv&iacute;tilna, kter&aacute; je teď již na pu&scaron;ce. Pu&scaron;kohled je um&iacute;stěn v mont&aacute;ži, kter&aacute; se ručně instaluje. Je to (hlavně pro zač&aacute;tečn&iacute;ka) složitěj&scaron;&iacute; operace a proto doporučuji pož&aacute;dat zku&scaron;en&eacute;ho střelce nebo profesion&aacute;la, aby v&aacute;m s t&iacute;m pomohl. Ať si nepo&scaron;kod&iacute;te pu&scaron;kohled př&iacute;li&scaron;n&yacute;m utažen&iacute;m &scaron;roubů nebo si to neusad&iacute;te křivě. ![62372c746722d](serve/attachment&amp;path=62372c746722d) N&aacute;boj r&aacute;že 12/76, hromadn&aacute; střela =&gt; broky o průměru 8,43mm (je jich tam 15), nav&aacute;žka magnum. Tohle &quot;př&iacute;jemci&quot; &quot;zkaz&iacute; den&quot;... Dobr&aacute; volba pro obranu. Jen pozor, na tr&eacute;nink je to drah&eacute; + by v&aacute;s za chv&iacute;li bolelo rameno =&gt; dělov&aacute; r&aacute;na. ![62372cf60b17b](serve/attachment&amp;path=62372cf60b17b) ![62372e2949b6d](serve/attachment&amp;path=62372e2949b6d) ![62372e9061d62](serve/attachment&amp;path=62372e9061d62) Opakovac&iacute; brokovnice (pumpa) Remingron 870 Tactical. Upraven&aacute; na teleskopickou pažbu s absorberem, předpažb&iacute; s raily na sv&iacute;tilnu a přid&aacute;n drž&aacute;k na 6 n&aacute;bojů na levou stranu těla zbraně. ![62372e4125ae6](serve/attachment&amp;path=62372e4125ae6) Rail pro přid&aacute;n&iacute; kolim&aacute;toru, pokud v&aacute;m m&iacute;řidla nestač&iacute;. ![62372e9f229a1](serve/attachment&amp;path=62372e9f229a1) Agresivn&iacute; &uacute;sťov&eacute; zař&iacute;zen&iacute; pro rozbit&eacute; okna nebo pro boj zbl&iacute;zka. Spolehliv&aacute; a osvědčen&aacute;, ale pl&aacute;nuji prodej. Sice je z&aacute;novn&iacute; (max 200 ran) a dobře či&scaron;těn&aacute; atd., ale 1. chci poloautomat a 2. firma Remington zkrachovala (2x za sebou a kromě n&aacute;bojů teď nic nevyr&aacute;b&iacute; a nev&iacute; se, jestli je&scaron;tě bude) a nev&iacute;m jak to bude se servisem. Pokud by někdo chtěl, d&aacute;m dobrou cenu. Než bude třeba servis a pokud z toho d&aacute;te 2 kurzy a 2 tr&eacute;ninky a jinak bude sedět v trezoru, tak v&aacute;s servis nejsp&iacute;&scaron;e netr&aacute;p&iacute;. ![62372f279b76f](serve/attachment&amp;path=62372f279b76f) Vnitřn&iacute; opasek na &quot;such&aacute;č&quot; do kalhot pro upevněn&iacute; taktick&eacute;ho/bojov&eacute;ho opasku ![62372f53c5d70](serve/attachment&amp;path=62372f53c5d70) Bojov&yacute; opasek. Vzadu mal&aacute; l&eacute;k&aacute;rnička s připevněn&yacute;m turniketem (&scaron;krtidlem). ![62372fa54a774](serve/attachment&amp;path=62372fa54a774) Prav&aacute; strana. Pevn&yacute; nůž v kydexov&eacute;m pouzdře a pistolov&eacute; pouzdro na platformě Safariland. Současně nasazen&eacute; čern&eacute; pro použit&iacute; s nasazen&yacute;m tlumičem. Vedle na v&yacute;měnu služebn&iacute; s pojistkou při no&scaron;en&iacute; bez tlumiče. ![623730dadf8aa](serve/attachment&amp;path=623730dadf8aa) Lev&aacute; strana. 2 z&aacute;sobn&iacute;ky do pu&scaron;ky a 2 do pistole, multitool a srolovan&yacute; odhazov&aacute;k ![6237311a408d1](serve/attachment&amp;path=6237311a408d1) &quot;Poln&iacute; l&eacute;k&aacute;rna&quot; s malou a velkou civiln&iacute; l&eacute;k&aacute;rničkou do auta na cesty. Je to kombinace l&eacute;k&aacute;rničky z vesty a opasku a tak&eacute; civiln&iacute;ch l&eacute;k&aacute;rniček na &quot;beb&iacute;&quot; + z&aacute;soba běžn&yacute;ch l&eacute;ků, dle potřeby. Něco na průjem, bolest hlavy,... atd. co potřebujete, je to individu&aacute;ln&iacute;. ![623731979f09a](serve/attachment&amp;path=623731979f09a) Lev&aacute; strana PC (Plate Carrieru =&gt; Nosiče pl&aacute;tů) 2 pu&scaron;kov&eacute; z&aacute;sobn&iacute;ky a 1 pistolov&yacute;. Je&scaron;tě do pr&aacute;zdn&eacute;ho m&iacute;sta přibude velk&aacute; sumka na nějak&eacute; věci ... ![623731eadef4e](serve/attachment&amp;path=623731eadef4e) Zde pohled i v&iacute;ce na zadn&iacute; č&aacute;st, kde m&aacute;m vys&iacute;lačku se složenou ant&eacute;nou (72cm). Možn&eacute; připojit sluch&aacute;tka nebo jin&yacute; headset. ![6237322862fc0](serve/attachment&amp;path=6237322862fc0) Předn&iacute; strana. Gran&aacute;tov&aacute; sumka, 5 z&aacute;sobn&iacute;ků do pu&scaron;ky, 1 do pistole a turniket ![62373277e98b9](serve/attachment&amp;path=62373277e98b9) V nosiči m&aacute;m ocelov&eacute; pl&aacute;ty, jako preper preferuji životnost a cenu (99% času to sed&iacute; veskř&iacute;ni). Vnitřek je osazen sundavateln&yacute;m polstrov&aacute;n&iacute;, kter&eacute; funguje jako anti&scaron;okov&aacute; vložka a polstrov&aacute;n&iacute; a větr&aacute;n&iacute; pro vět&scaron;&iacute; komfort. Na prav&eacute; straně je na konci u zadn&iacute; č&aacute;sti l&eacute;k&aacute;rnička opět s připevněn&yacute;m turniketem v samostatn&eacute; sumce. Zbytek je pr&aacute;zdn&yacute; pro umožněn&iacute; tasen&iacute; pistole z pouzdra na opasku. ![623734053c0e8](serve/attachment&amp;path=623734053c0e8) Vzadu je zabudovan&yacute; mal&yacute; batoh na svačinu, v&iacute;ce vody nebo cokoli jin&eacute;ho co potřebujete sebou, ale nepotřebujete akutně při boji. Na lev&eacute; straně batohu je um&iacute;stěna již zm&iacute;něn&aacute; vys&iacute;lačka a na prav&eacute; kapsa pro litrovou n&aacute;dobu na vodu. Batoh se d&aacute; sundat a vyměnit za pr&aacute;zdnou plochu s laser cut rozhran&iacute;m pro připevněn&iacute; sumek. To je cel&eacute;. To je moje v&yacute;bava a rady k n&iacute;. Pokud v&aacute;s bude něco zaj&iacute;mat, tak napi&scaron;te a j&aacute; se pokus&iacute;m odpovědět. Jinak vět&scaron;ina toho vybaven&iacute;, je objedn&aacute;na z RF, kde se i vyr&aacute;běla :D . To abych potě&scaron;il na&scaron;e Rusofoby a podpořil zl&yacute; Putinův režim :D Bohužel, sice jde st&aacute;le objednat a dov&eacute;st, ale nen&iacute; v současn&eacute; době jak zaplatit. Maskovac&iacute; vzor je A-TACS FG. Vymysleli ho v USA, ale i když je na m&iacute;rn&eacute; p&aacute;smo ide&aacute;ln&iacute; a možn&aacute; i subtropick&eacute;, tak ho tu nikdo nezavedl do v&yacute;stroje. V&scaron;imli si ho Rusov&eacute;, a aby vyměnili nebo doplnili sv&eacute; nic moc vybaven&iacute;, kter&eacute; nafasovali (hlavně spec. jednotky) tak si ho objednali na netu. Zal&iacute;bilo se jim tak, že ho někter&eacute; &uacute;tvary (aspoň podle toho co je vidět na Ukrajině) ofiko zavedly :D:D:D ... Při testov&aacute;n&iacute; pouh&yacute;m okem dopadlo v na&scaron;em vegetačn&iacute;m p&aacute;smu opravdu vždy jako 1. nebo 2. nejlep&scaron;&iacute; z nějak&yacute;ch 25-40 testovan&yacute;ch vzorů. Zde linky na obchody: https://grey-shop.ru/ Raid gear už asi nen&iacute; a původn&iacute; adresa mě přesměrovala na tuhle https://mbcgear.ru/ ,takže asi tohle.
Upravené 20. 3. 2022 o 15:18

Ještě mě napadá poznámka. Pokud nevíce co s penězi a zbraní můžete mít klidně více a dražší střelivo atd., tak doporučuji mít 2 pušky.
Jednu vyloženě jak na obranu do a CQB a druhou na vzdálenost 100 a více metrů.


První by měla délku hlavně asi 8-10", na to pořádný tlumič a hlavně ráže .300 Blackout nebo Whisper a podobné podzvukové těžké střely.
Tím získáte opravdu velmi tichou zbraň, ke které ani nepotřebujete ochranu sluchu a na malou vzdálenost má střelivo velký ranivý účiněk.


Tady upozorním, že zbraň při střelbě vydává standardně 3 zvuky. Prvním je mechanický při chodu zbraně a s ním spojený i zážeh prachové slože v náboji (dávám jako jeden, protože je na 1 místě). Pak je tu výšleh plynů z hlavně a nakonec sonický třesk, když střela opustí hlaveň a překoná zvukovou bariéru. Tlumič eliminuje (či spíše silně utlumí) výšleh plynů z hlavně, ale neudělá nic se sonickým třeskem střely. Na to potřebujete mít podzvukové (Subsonické) střelivo. To znamená střelivo s úsťovou rychlostí menší než je rychlost zvuku. Některá střeliva jako .45APC nebo zmíněné .300 jsou taková už "v základu". Jiná jako 9Luger nebo 7,62x39 se dají sehnat ve verzi subsonic. A nakonec střeliva jako .223 rem se v subsonic verzi v podstatě ani nevyrábějí.


Druhá by měla délku hlavně +- 16" (možná trochu více) a ráže ideálně 6,5 Grendell.
6,5 Grendel má rozměry náboje a váhu hodně podobnou .223 rem, tudíž se dají zaměnit.
Avšak má mnohem lepší balistickou křivku a několikanásobně větší energii střely.
Taky to střelivo stojí víc jak 2x tolik na ks.


To je vše a teď prosím živá diskuze a dotazy.
Už vidím, ten les rukou... nehlaste se všichni smile


Je&scaron;tě mě napad&aacute; pozn&aacute;mka. Pokud nev&iacute;ce co s penězi a zbran&iacute; můžete m&iacute;t klidně v&iacute;ce a draž&scaron;&iacute; střelivo atd., tak doporučuji m&iacute;t 2 pu&scaron;ky. Jednu vyloženě jak na obranu do a CQB a druhou na vzd&aacute;lenost 100 a v&iacute;ce metrů. Prvn&iacute; by měla d&eacute;lku hlavně asi 8-10&quot;, na to poř&aacute;dn&yacute; tlumič a hlavně r&aacute;že .300 Blackout nebo Whisper a podobn&eacute; podzvukov&eacute; těžk&eacute; střely. T&iacute;m z&iacute;sk&aacute;te opravdu velmi tichou zbraň, ke kter&eacute; ani nepotřebujete ochranu sluchu a na malou vzd&aacute;lenost m&aacute; střelivo velk&yacute; raniv&yacute; &uacute;činěk. Tady upozorn&iacute;m, že zbraň při střelbě vyd&aacute;v&aacute; standardně 3 zvuky. Prvn&iacute;m je mechanick&yacute; při chodu zbraně a s n&iacute;m spojen&yacute; i z&aacute;žeh prachov&eacute; slože v n&aacute;boji (d&aacute;v&aacute;m jako jeden, protože je na 1 m&iacute;stě). Pak je tu v&yacute;&scaron;leh plynů z hlavně a nakonec sonick&yacute; třesk, když střela opust&iacute; hlaveň a překon&aacute; zvukovou bari&eacute;ru. Tlumič eliminuje (či sp&iacute;&scaron;e silně utlum&iacute;) v&yacute;&scaron;leh plynů z hlavně, ale neuděl&aacute; nic se sonick&yacute;m třeskem střely. Na to potřebujete m&iacute;t podzvukov&eacute; (Subsonick&eacute;) střelivo. To znamen&aacute; střelivo s &uacute;sťovou rychlost&iacute; men&scaron;&iacute; než je rychlost zvuku. Někter&aacute; střeliva jako .45APC nebo zm&iacute;něn&eacute; .300 jsou takov&aacute; už &quot;v z&aacute;kladu&quot;. Jin&aacute; jako 9Luger nebo 7,62x39 se daj&iacute; sehnat ve verzi subsonic. A nakonec střeliva jako .223 rem se v subsonic verzi v podstatě ani nevyr&aacute;běj&iacute;. Druh&aacute; by měla d&eacute;lku hlavně +- 16&quot; (možn&aacute; trochu v&iacute;ce) a r&aacute;že ide&aacute;lně 6,5 Grendell. 6,5 Grendel m&aacute; rozměry n&aacute;boje a v&aacute;hu hodně podobnou .223 rem, tud&iacute;ž se daj&iacute; zaměnit. Av&scaron;ak m&aacute; mnohem lep&scaron;&iacute; balistickou křivku a několikan&aacute;sobně vět&scaron;&iacute; energii střely. Taky to střelivo stoj&iacute; v&iacute;c jak 2x tolik na ks. To je v&scaron;e a teď pros&iacute;m živ&aacute; diskuze a dotazy. Už vid&iacute;m, ten les rukou... nehlaste se v&scaron;ichni :D

Už len si podať žiadosť o ZP. Môj otec je poľovník a súri ma, aby som si urobila ZP, aby mal kto tie jeho zbrane prebrať keď tu nebude. Priznám sa, mám rešpekt pred zbraňami. Strielala som asi dvakrát v živote z pištole na strelnici a na poľovníckych strelbách z brokovnice a malorážky..... bolo to super, no nikdy som sa neodhodlala pokračovať. No stále nad tým premýšľam, nechcem, aby tie zbrane prepadli štátu......otázka znie, čo s nimi potom budem robiť.😁


Už len si podať žiadosť o ZP. M&ocirc;j otec je poľovn&iacute;k a s&uacute;ri ma, aby som si urobila ZP, aby mal kto tie jeho zbrane prebrať keď tu nebude. Prizn&aacute;m sa, m&aacute;m re&scaron;pekt pred zbraňami. Strielala som asi dvakr&aacute;t v živote z pi&scaron;tole na strelnici a na poľovn&iacute;ckych strelb&aacute;ch z brokovnice a malor&aacute;žky..... bolo to super, no nikdy som sa neodhodlala pokračovať. No st&aacute;le nad t&yacute;m prem&yacute;&scaron;ľam, nechcem, aby tie zbrane prepadli &scaron;t&aacute;tu......ot&aacute;zka znie, čo s nimi potom budem robiť.

nechcem, aby tie zbrane prepadli štátu.


Zuzka, zbrane neprepadnú štátu, len ich príslušné oddelenie zbraní a streliva PZ zoberie do úschovy a bude od teba požadovať za to nejaký poplatok. Takéto zbrane sa dajú predať aj inému držiteľovi ZP.


[quote=&quot;pid:64392, uid:17&quot;]nechcem, aby tie zbrane prepadli &scaron;t&aacute;tu.[/quote] Zuzka, zbrane neprepadn&uacute; &scaron;t&aacute;tu, len ich pr&iacute;slu&scaron;n&eacute; oddelenie zbran&iacute; a streliva PZ zoberie do &uacute;schovy a bude od teba požadovať za to nejak&yacute; poplatok. Tak&eacute;to zbrane sa daj&uacute; predať aj in&eacute;mu držiteľovi ZP.

tlumič?
prosím vás smile na Slovensku ma zatknú už len keď to budem chcieť kúpiť.


tlumič? pros&iacute;m v&aacute;s :D na Slovensku ma zatkn&uacute; už len keď to budem chcieť k&uacute;piť.
Upravené 21. 3. 2022 o 20:14

tlumič?
prosím vás na Slovensku ma zatknú už len keď to budem chcieť kúpiť.

U nás je už legální.


[quote=&quot;pid:64484, uid:324&quot;]tlumič? pros&iacute;m v&aacute;s na Slovensku ma zatkn&uacute; už len keď to budem chcieť k&uacute;piť.[/quote] U n&aacute;s je už leg&aacute;ln&iacute;.

Na SK nepodlieha ZP napr. perkusák - na čierny prach. Ale podľa nového zákona o strelive podlieha evidencii.
Ja mám dvojranový Derringer Detonics. Uvažujem ešte o dvojranovej karabíne.
Už len z tej pištole je to rana ako z dela, čo útočníka pekne vyplaší. Nevýhoda je nabíjanie, no pri troche cviku sa to dá pekne nabifliť.


Na SK nepodlieha ZP napr. perkus&aacute;k - na čierny prach. Ale podľa nov&eacute;ho z&aacute;kona o strelive podlieha evidencii. Ja m&aacute;m dvojranov&yacute; Derringer Detonics. Uvažujem e&scaron;te o dvojranovej karab&iacute;ne. Už len z tej pi&scaron;tole je to rana ako z dela, čo &uacute;točn&iacute;ka pekne vypla&scaron;&iacute;. Nev&yacute;hoda je nab&iacute;janie, no pri troche cviku sa to d&aacute; pekne nabifliť.
Upravené 22. 3. 2022 o 00:50

Na SK nepodlieha ZP napr. perkusák - na čierny prach. Ale podľa nového zákona o strelive podlieha evidencii.

U nás taky. Proč perkuska ? Jsme v 18. stol ?
Proč si neuděláš ZP a nekoupíš normální 9tku ?


Nevýhoda je nabíjanie,

Už nenabiješ smile stačí být dva nebo minout.


[quote=&quot;pid:64549, uid:210&quot;]Na SK nepodlieha ZP napr. perkus&aacute;k - na čierny prach. Ale podľa nov&eacute;ho z&aacute;kona o strelive podlieha evidencii.[/quote] U n&aacute;s taky. Proč perkuska ? Jsme v 18. stol ? Proč si neuděl&aacute;&scaron; ZP a nekoup&iacute;&scaron; norm&aacute;ln&iacute; 9tku ? [quote=&quot;pid:64549, uid:210&quot;]Nev&yacute;hoda je nab&iacute;janie,[/quote] Už nenabije&scaron; :D stač&iacute; b&yacute;t dva nebo minout.

Tie perkusne zbrane nie všetky nepodliehaju evidencii a nakupu bez nakupneho povolenia, neviem presne ako je to v novom zakone, ale stary bol novelizovany v tom zmysle, ze napr. Perkusne revolvery ste uz bez ZP a nakupneho povolenia nekupili. Toto zostalo iba pri deringeroch a jednoranovkach. Ak sa mylim, sa ospravedlnujem a musím dostudovat. Preto suhlasim s Quiligenom, radsej urobit ZP a strielat s niecim modernejsim.


Tie perkusne zbrane nie v&scaron;etky nepodliehaju evidencii a nakupu bez nakupneho povolenia, neviem presne ako je to v novom zakone, ale stary bol novelizovany v tom zmysle, ze napr. Perkusne revolvery ste uz bez ZP a nakupneho povolenia nekupili. Toto zostalo iba pri deringeroch a jednoranovkach. Ak sa mylim, sa ospravedlnujem a mus&iacute;m dostudovat. Preto suhlasim s Quiligenom, radsej urobit ZP a strielat s niecim modernejsim.

Perkusne revolvery ste uz bez ZP a nakupneho povolenia nekupili.

Tam je to o tom, že viac ako dve rany už musí byť ZP.
A vlastne je to moja osobná vec čo mám. Vždy ma bavilo niečo komplikované, niečo, s čím je roboty (napríklad požívať britvu, plniace perá, analógové fotoaparáty + fotokomora atď atp). Jednoducho je to vášeň.


[quote=&quot;pid:64561, uid:55&quot;]Perkusne revolvery ste uz bez ZP a nakupneho povolenia nekupili.[/quote] Tam je to o tom, že viac ako dve rany už mus&iacute; byť ZP. A vlastne je to moja osobn&aacute; vec čo m&aacute;m. Vždy ma bavilo niečo komplikovan&eacute;, niečo, s č&iacute;m je roboty (napr&iacute;klad pož&iacute;vať britvu, plniace per&aacute;, anal&oacute;gov&eacute; fotoapar&aacute;ty + fotokomora atď atp). Jednoducho je to v&aacute;&scaron;eň.

@Quilgen
Přidám také svou trošku do mlýna (přiznám se, že jsem některé části přeskočil, protože se již považuji za střelce - nevím, jestli už mohu napsat pokročilého, ale rozhodně ne začátečník smile, tak snad jsem nepřeskočil něco, co jsi zmiňoval a já to jen tupě opakuji):

1) Pouzdro na zásobníky do pistole na skryté nošení doporučuji kupovat jako jednotlivé kusy. Tj. když chci například nosit 3 zásobníky na skrytém nošení, tak si NEkoupím 1x kydexové pouzdro na 3 zásobníky, ale koupím 3x kydexové pouzdro na 1 zásobník. Lépe se to pak "ohne" kolem těla a je to lepší pro to skryté nošení.


2) Pro skryté nošení pistole dávám pouze info o tom, že existují ještě hybridní pouzdra pro vnitřní nošení. Nevlastním a nemám s tím zkušenost, ale viděl jsem to u jednoho kolegy střelce na posledním tréninku a hrozně mě to nadchlo (ale zatím zkušenost nemám a za něj prý super).


3) Délka hlavně pro dlouhou zbraň. Já osobně doporučuji maximálně 14 palcovku (a i tam už je to na hraně). Jde o to, co předpokládáte. Já když vidím situaci na Ukrajině, tak je dle mě pravděpodobnější potřeba do města a tam jako ideál ta 10,5. Nedávno jsem absolvoval svůj první CQB kurz (Close Quarters Battle je způsob boje používaný armádami a speciálními jednotkami v uzavřených prostorech a na krátkou vzdálenost.), kde jsem měl možnost vyzkoušet si manipulaci s dlouhou zbraní v uzavřených prostorách budovy. Jednoduché pravidlo: Čím delší hlaveň, tím horší. Bohužel jsem toto nevěděl před cca 2 lety, kdy jsem si dlouhou zbraň kupoval a mám 14 palcovku(kterou jsem tehdy z diskusí na fórech vyhodnotil jako "kompromisní" délku hlavně).


@Quilgen Jsem se s tebou celkem sešel ve výběru zbraní smile ... já mám P-10, ale Fko, Antrega mám taky, ale černou 14, brokovnici jsem také uvažoval R-870, ale nakonec jsem kvůli nižší ceně vybral Winchester SXP defender s pistolovým držením. A pak mám ještě nostalgicky KOSU smile.

jinak zajímavé témasmile


@Quilgen Přid&aacute;m tak&eacute; svou tro&scaron;ku do ml&yacute;na (přizn&aacute;m se, že jsem někter&eacute; č&aacute;sti přeskočil, protože se již považuji za střelce - nev&iacute;m, jestli už mohu napsat pokročil&eacute;ho, ale rozhodně ne zač&aacute;tečn&iacute;k :), tak snad jsem nepřeskočil něco, co jsi zmiňoval a j&aacute; to jen tupě opakuji): 1) Pouzdro na z&aacute;sobn&iacute;ky do pistole na skryt&eacute; no&scaron;en&iacute; doporučuji kupovat jako jednotliv&eacute; kusy. Tj. když chci např&iacute;klad nosit 3 z&aacute;sobn&iacute;ky na skryt&eacute;m no&scaron;en&iacute;, tak si NEkoup&iacute;m 1x kydexov&eacute; pouzdro na 3 z&aacute;sobn&iacute;ky, ale koup&iacute;m 3x kydexov&eacute; pouzdro na 1 z&aacute;sobn&iacute;k. L&eacute;pe se to pak &quot;ohne&quot; kolem těla a je to lep&scaron;&iacute; pro to skryt&eacute; no&scaron;en&iacute;. 2) Pro skryt&eacute; no&scaron;en&iacute; pistole d&aacute;v&aacute;m pouze info o tom, že existuj&iacute; je&scaron;tě hybridn&iacute; pouzdra pro vnitřn&iacute; no&scaron;en&iacute;. Nevlastn&iacute;m a nem&aacute;m s t&iacute;m zku&scaron;enost, ale viděl jsem to u jednoho kolegy střelce na posledn&iacute;m tr&eacute;ninku a hrozně mě to nadchlo (ale zat&iacute;m zku&scaron;enost nem&aacute;m a za něj pr&yacute; super). 3) D&eacute;lka hlavně pro dlouhou zbraň. J&aacute; osobně doporučuji maxim&aacute;lně 14 palcovku (a i tam už je to na hraně). Jde o to, co předpokl&aacute;d&aacute;te. J&aacute; když vid&iacute;m situaci na Ukrajině, tak je dle mě pravděpodobněj&scaron;&iacute; potřeba do města a tam jako ide&aacute;l ta 10,5. Ned&aacute;vno jsem absolvoval svůj prvn&iacute; CQB kurz (Close Quarters Battle je způsob boje použ&iacute;van&yacute; arm&aacute;dami a speci&aacute;ln&iacute;mi jednotkami v uzavřen&yacute;ch prostorech a na kr&aacute;tkou vzd&aacute;lenost.), kde jsem měl možnost vyzkou&scaron;et si manipulaci s dlouhou zbran&iacute; v uzavřen&yacute;ch prostor&aacute;ch budovy. Jednoduch&eacute; pravidlo: Č&iacute;m del&scaron;&iacute; hlaveň, t&iacute;m hor&scaron;&iacute;. Bohužel jsem toto nevěděl před cca 2 lety, kdy jsem si dlouhou zbraň kupoval a m&aacute;m 14 palcovku(kterou jsem tehdy z diskus&iacute; na f&oacute;rech vyhodnotil jako &quot;kompromisn&iacute;&quot; d&eacute;lku hlavně). @Quilgen Jsem se s tebou celkem se&scaron;el ve v&yacute;běru zbran&iacute; :) ... j&aacute; m&aacute;m P-10, ale Fko, Antrega m&aacute;m taky, ale černou 14, brokovnici jsem tak&eacute; uvažoval R-870, ale nakonec jsem kvůli niž&scaron;&iacute; ceně vybral Winchester SXP defender s pistolov&yacute;m držen&iacute;m. A pak m&aacute;m je&scaron;tě nostalgicky KOSU :). jinak zaj&iacute;mav&eacute; t&eacute;ma8)

Proč si neuděláš ZP a nekoupíš normální 9tku ?

Vies komu pride ako prvemu zhabat zbrane armada v pripade vojnoveho stavu... pri perkusnej by si sice tiez riskoval nosenim, ale aspon mas istu ranu keby si potreboval ist ulovit nejaku zver do lesa, ak by nefungovalo zasobovanie. A na rozdiel od deviny tou gulkou prepalis aj medveda ci divocaka.


[quote=&quot;pid:64558, uid:518&quot;]Proč si neuděl&aacute;&scaron; ZP a nekoup&iacute;&scaron; norm&aacute;ln&iacute; 9tku ?[/quote] Vies komu pride ako prvemu zhabat zbrane armada v pripade vojnoveho stavu... pri perkusnej by si sice tiez riskoval nosenim, ale aspon mas istu ranu keby si potreboval ist ulovit nejaku zver do lesa, ak by nefungovalo zasobovanie. A na rozdiel od deviny tou gulkou prepalis aj medveda ci divocaka.

Tie perkusne zbrane nie všetky nepodliehaju evidencii a nakupu bez nakupneho povolenia, neviem presne ako je to v novom zakone, ale stary bol novelizovany v tom zmysle, ze napr. Perkusne revolvery ste uz bez ZP a nakupneho povolenia nekupili. Toto zostalo iba pri deringeroch a jednoranovkach. Ak sa mylim, sa ospravedlnujem a musím dostudovat. Preto suhlasim s Quiligenom, radsej urobit ZP a strielat s niecim modernejsim.

Právě, mít něco bez zbrojáku vidím jako možnost, když nemůžeš mít zbroják ať už z jakéhokoli důvodu.


Tam je to o tom, že viac ako dve rany už musí byť ZP.
A vlastne je to moja osobná vec čo mám. Vždy ma bavilo niečo komplikované, niečo, s čím je roboty (napríklad požívať britvu, plniace perá, analógové fotoaparáty + fotokomora atď atp). Jednoducho je to vášeň.

No jasně, tak pokud je to koníček, tak to je jiná. Proti gustu žádný dišputát.


Známý má několik předovek a i malé kanóny. Jezdí s tím vším po světě po soutěžích. Je to sranda, o tom žádná


Tady se ale bavíme o praktickém využití k obraně a tam je třeba jít s dobou.
Stejně tak pominul čas mečů, i když 2m psychopat v plné plátové zbroji s halapartnou by možná zahnal i celou tlupu negrů s mačetami smile ...


1) Pouzdro na zásobníky do pistole na skryté nošení doporučuji kupovat jako jednotlivé kusy. Tj. když chci například nosit 3 zásobníky na skrytém nošení, tak si NEkoupím 1x kydexové pouzdro na 3 zásobníky, ale koupím 3x kydexové pouzdro na 1 zásobník. Lépe se to pak "ohne" kolem těla a je to lepší pro to skryté nošení.

3 extra zásobníky mi přijdou overkill, a to říkám já, který dosil i škorpíka smile (se 4mi), ale jestli máš malou kapacitu, tak by to dávalo smysl.
1911tka ?! smile
Já mám jedno pouzdro na 2 a pohoda, ale na tři už by to fakt překáželo, hlavně v autě.


2) Pro skryté nošení pistole dávám pouze info o tom, že existují ještě hybridní pouzdra pro vnitřní nošení. Nevlastním a nemám s tím zkušenost, ale viděl jsem to u jednoho kolegy střelce na posledním tréninku a hrozně mě to nadchlo (ale zatím zkušenost nemám a za něj prý super).

Pro hubené je to fajn, pro ty z nás, kteří fandí značce Michelin, je to trochu problém smile
Pak jsou ještě "apendixová" pouzdra, ale mířit si celý den nabitou zbraní na koule mě neláká. smile


3) Délka hlavně pro dlouhou zbraň. Já osobně doporučuji maximálně 14 palcovku (a i tam už je to na hraně). Jde o to, co předpokládáte. Já když vidím situaci na Ukrajině, tak je dle mě pravděpodobnější potřeba do města a tam jako ideál ta 10,5. Nedávno jsem absolvoval svůj první CQB kurz (Close Quarters Battle je způsob boje používaný armádami a speciálními jednotkami v uzavřených prostorech a na krátkou vzdálenost.), kde jsem měl možnost vyzkoušet si manipulaci s dlouhou zbraní v uzavřených prostorách budovy. Jednoduché pravidlo: Čím delší hlaveň, tím horší. Bohužel jsem toto nevěděl před cca 2 lety, kdy jsem si dlouhou zbraň kupoval a mám 14 palcovku(kterou jsem tehdy z diskusí na fórech vyhodnotil jako "kompromisní" délku hlavně).

K tomu řeknu, že bych pod 16" nešel. .223 rem potřebuje rychlost aby měla spávný účinek na cíl a s tou krátkou zbraní je to průser.
Pokud chceš vyloženě jít do krátké, tak vem 7,62x39.


@Quilgen Jsem se s tebou celkem sešel ve výběru zbraní ... já mám P-10, ale Fko, Antrega mám taky, ale černou 14, brokovnici jsem také uvažoval R-870, ale nakonec jsem kvůli nižší ceně vybral Winchester SXP defender s pistolovým držením. A pak mám ještě nostalgicky KOSU .

jinak zajímavé téma


Njn, to je to přeskakování smile ses ani na fotky nepodíval. Mám F i C smile
Antreg a SXP ... pán se už trochu vyzná smile


[quote=&quot;pid:64561, uid:55&quot;]Tie perkusne zbrane nie v&scaron;etky nepodliehaju evidencii a nakupu bez nakupneho povolenia, neviem presne ako je to v novom zakone, ale stary bol novelizovany v tom zmysle, ze napr. Perkusne revolvery ste uz bez ZP a nakupneho povolenia nekupili. Toto zostalo iba pri deringeroch a jednoranovkach. Ak sa mylim, sa ospravedlnujem a mus&iacute;m dostudovat. Preto suhlasim s Quiligenom, radsej urobit ZP a strielat s niecim modernejsim.[/quote] Pr&aacute;vě, m&iacute;t něco bez zbroj&aacute;ku vid&iacute;m jako možnost, když nemůže&scaron; m&iacute;t zbroj&aacute;k ať už z jak&eacute;hokoli důvodu. [quote=&quot;pid:64566, uid:210&quot;]Tam je to o tom, že viac ako dve rany už mus&iacute; byť ZP. A vlastne je to moja osobn&aacute; vec čo m&aacute;m. Vždy ma bavilo niečo komplikovan&eacute;, niečo, s č&iacute;m je roboty (napr&iacute;klad pož&iacute;vať britvu, plniace per&aacute;, anal&oacute;gov&eacute; fotoapar&aacute;ty + fotokomora atď atp). Jednoducho je to v&aacute;&scaron;eň.[/quote] No jasně, tak pokud je to kon&iacute;ček, tak to je jin&aacute;. Proti gustu ž&aacute;dn&yacute; di&scaron;put&aacute;t. Zn&aacute;m&yacute; m&aacute; několik předovek a i mal&eacute; kan&oacute;ny. Jezd&iacute; s t&iacute;m v&scaron;&iacute;m po světě po soutěž&iacute;ch. Je to sranda, o tom ž&aacute;dn&aacute; Tady se ale bav&iacute;me o praktick&eacute;m využit&iacute; k obraně a tam je třeba j&iacute;t s dobou. Stejně tak pominul čas mečů, i když 2m psychopat v pln&eacute; pl&aacute;tov&eacute; zbroji s halapartnou by možn&aacute; zahnal i celou tlupu negrů s mačetami :D ... [quote=&quot;pid:64583, uid:473&quot;]1) Pouzdro na z&aacute;sobn&iacute;ky do pistole na skryt&eacute; no&scaron;en&iacute; doporučuji kupovat jako jednotliv&eacute; kusy. Tj. když chci např&iacute;klad nosit 3 z&aacute;sobn&iacute;ky na skryt&eacute;m no&scaron;en&iacute;, tak si NEkoup&iacute;m 1x kydexov&eacute; pouzdro na 3 z&aacute;sobn&iacute;ky, ale koup&iacute;m 3x kydexov&eacute; pouzdro na 1 z&aacute;sobn&iacute;k. L&eacute;pe se to pak &quot;ohne&quot; kolem těla a je to lep&scaron;&iacute; pro to skryt&eacute; no&scaron;en&iacute;.[/quote] 3 extra z&aacute;sobn&iacute;ky mi přijdou overkill, a to ř&iacute;k&aacute;m j&aacute;, kter&yacute; dosil i &scaron;korp&iacute;ka :D (se 4mi), ale jestli m&aacute;&scaron; malou kapacitu, tak by to d&aacute;valo smysl. 1911tka ?! :D J&aacute; m&aacute;m jedno pouzdro na 2 a pohoda, ale na tři už by to fakt přek&aacute;želo, hlavně v autě. [quote=&quot;pid:64583, uid:473&quot;]2) Pro skryt&eacute; no&scaron;en&iacute; pistole d&aacute;v&aacute;m pouze info o tom, že existuj&iacute; je&scaron;tě hybridn&iacute; pouzdra pro vnitřn&iacute; no&scaron;en&iacute;. Nevlastn&iacute;m a nem&aacute;m s t&iacute;m zku&scaron;enost, ale viděl jsem to u jednoho kolegy střelce na posledn&iacute;m tr&eacute;ninku a hrozně mě to nadchlo (ale zat&iacute;m zku&scaron;enost nem&aacute;m a za něj pr&yacute; super).[/quote] Pro huben&eacute; je to fajn, pro ty z n&aacute;s, kteř&iacute; fand&iacute; značce Michelin, je to trochu probl&eacute;m :D Pak jsou je&scaron;tě &quot;apendixov&aacute;&quot; pouzdra, ale m&iacute;řit si cel&yacute; den nabitou zbran&iacute; na koule mě nel&aacute;k&aacute;. :D [quote=&quot;pid:64583, uid:473&quot;]3) D&eacute;lka hlavně pro dlouhou zbraň. J&aacute; osobně doporučuji maxim&aacute;lně 14 palcovku (a i tam už je to na hraně). Jde o to, co předpokl&aacute;d&aacute;te. J&aacute; když vid&iacute;m situaci na Ukrajině, tak je dle mě pravděpodobněj&scaron;&iacute; potřeba do města a tam jako ide&aacute;l ta 10,5. Ned&aacute;vno jsem absolvoval svůj prvn&iacute; CQB kurz (Close Quarters Battle je způsob boje použ&iacute;van&yacute; arm&aacute;dami a speci&aacute;ln&iacute;mi jednotkami v uzavřen&yacute;ch prostorech a na kr&aacute;tkou vzd&aacute;lenost.), kde jsem měl možnost vyzkou&scaron;et si manipulaci s dlouhou zbran&iacute; v uzavřen&yacute;ch prostor&aacute;ch budovy. Jednoduch&eacute; pravidlo: Č&iacute;m del&scaron;&iacute; hlaveň, t&iacute;m hor&scaron;&iacute;. Bohužel jsem toto nevěděl před cca 2 lety, kdy jsem si dlouhou zbraň kupoval a m&aacute;m 14 palcovku(kterou jsem tehdy z diskus&iacute; na f&oacute;rech vyhodnotil jako &quot;kompromisn&iacute;&quot; d&eacute;lku hlavně).[/quote] K tomu řeknu, že bych pod 16&quot; ne&scaron;el. .223 rem potřebuje rychlost aby měla sp&aacute;vn&yacute; &uacute;činek na c&iacute;l a s tou kr&aacute;tkou zbran&iacute; je to průser. Pokud chce&scaron; vyloženě j&iacute;t do kr&aacute;tk&eacute;, tak vem 7,62x39. [quote=&quot;pid:64583, uid:473&quot;]@Quilgen Jsem se s tebou celkem se&scaron;el ve v&yacute;běru zbran&iacute; ... j&aacute; m&aacute;m P-10, ale Fko, Antrega m&aacute;m taky, ale černou 14, brokovnici jsem tak&eacute; uvažoval R-870, ale nakonec jsem kvůli niž&scaron;&iacute; ceně vybral Winchester SXP defender s pistolov&yacute;m držen&iacute;m. A pak m&aacute;m je&scaron;tě nostalgicky KOSU . jinak zaj&iacute;mav&eacute; t&eacute;ma[/quote] Njn, to je to přeskakov&aacute;n&iacute; :D ses ani na fotky nepod&iacute;val. M&aacute;m F i C ;) Antreg a SXP ... p&aacute;n se už trochu vyzn&aacute; :D

Vies komu pride ako prvemu zhabat zbrane armada v pripade vojnoveho stavu... pri perkusnej by si sice tiez riskoval nosenim, ale aspon mas istu ranu keby si potreboval ist ulovit nejaku zver do lesa, ak by nefungovalo zasobovanie. A na rozdiel od deviny tou gulkou prepalis aj medveda ci divocaka.

Jj, armáda bude sbírat civilní zbraně smile
Armáda má víc zbraní než dobrovolných sebevrahů. Kdyby se cokoli posralo, tak nepřijdou pro zbraň, ale pro tebe a ještě ti pušku dají smile (a taky mundur a marš na frontu). I když s tím stavem naší armády, možná ani to ne, ale hlavně přijdou pro tebe a ne pro pušku.


[quote=&quot;pid:64586, uid:252&quot;]Vies komu pride ako prvemu zhabat zbrane armada v pripade vojnoveho stavu... pri perkusnej by si sice tiez riskoval nosenim, ale aspon mas istu ranu keby si potreboval ist ulovit nejaku zver do lesa, ak by nefungovalo zasobovanie. A na rozdiel od deviny tou gulkou prepalis aj medveda ci divocaka.[/quote] Jj, arm&aacute;da bude sb&iacute;rat civiln&iacute; zbraně :D Arm&aacute;da m&aacute; v&iacute;c zbran&iacute; než dobrovoln&yacute;ch sebevrahů. Kdyby se cokoli posralo, tak nepřijdou pro zbraň, ale pro tebe a je&scaron;tě ti pu&scaron;ku daj&iacute; :D (a taky mundur a mar&scaron; na frontu). I když s t&iacute;m stavem na&scaron;&iacute; arm&aacute;dy, možn&aacute; ani to ne, ale hlavně přijdou pro tebe a ne pro pu&scaron;ku.

Samozrejme ze ta povolaju, ale starych polovnikov a drzitelov zbrani asi nenechaju len tak aby sa rozrastlo partizanske podhubie.


Samozrejme ze ta povolaju, ale starych polovnikov a drzitelov zbrani asi nenechaju len tak aby sa rozrastlo partizanske podhubie.

povolaju

Volat můžou smile


ale starych polovnikov a drzitelov zbrani asi nenechaju len tak aby sa rozrastlo partizanske podhubie

Partyzáni, proti komu ?! smile


Jde o to, že pokud "je čas zakopat zbraně, je ve skutečnosti čas je vykopat". Staré americké přísloví.


[quote=&quot;pid:64616, uid:252&quot;]povolaju[/quote] Volat můžou :D [quote=&quot;pid:64616, uid:252&quot;]ale starych polovnikov a drzitelov zbrani asi nenechaju len tak aby sa rozrastlo partizanske podhubie[/quote] Partyz&aacute;ni, proti komu ?! :D Jde o to, že pokud &quot;je čas zakopat zbraně, je ve skutečnosti čas je vykopat&quot;. Star&eacute; americk&eacute; př&iacute;slov&iacute;.

@Quilgen
Mám taky Antrega s 10,5 a chtěl bych ho vybavit tlumičem. Někdy vloni jsem zaslechl, že by měl být vyráběn originál přímo od Antregu, ale nedohledal jsem k tomu žádné další info. Máš nějaké tipy/doporučení na nejvhodnější tlumič, který je aktuálně na trhu?

@Quilgen M&aacute;m taky Antrega s 10,5 a chtěl bych ho vybavit tlumičem. Někdy vloni jsem zaslechl, že by měl b&yacute;t vyr&aacute;běn origin&aacute;l př&iacute;mo od Antregu, ale nedohledal jsem k tomu ž&aacute;dn&eacute; dal&scaron;&iacute; info. M&aacute;&scaron; nějak&eacute; tipy/doporučen&iacute; na nejvhodněj&scaron;&iacute; tlumič, kter&yacute; je aktu&aacute;lně na trhu?

Mám taky Antrega s 10,5 a chtěl bych ho vybavit tlumičem. Někdy vloni jsem zaslechl, že by měl být vyráběn originál přímo od Antregu, ale nedohledal jsem k tomu žádné další info. Máš nějaké tipy/doporučení na nejvhodnější tlumič, který je aktuálně na trhu?

Zdar, jj Antreg už ho připravuje, ... tak tok smile
Mám ho u Hozy z Habresta objednaný, ale už to oddalují "o 2 týdny" asi rok.
Původně jsem měl objednaný OSS Osprey (špička kvalita) z USA, ale po pár měsících řekli, že jich chceme málo (do republiky) a že je to moc papírování je vyvézt z USA... smile RIP
Antreg by měl mít svůj vlastní na vlastní úsťové zařízení. To bývá nejlepší možnost. (je co kopie Surefire SOCOM smile )
Tak jsem si koupil z5ně jejich úsťovku a teď zase čekám jako debil smile
(Chci to kompatibilní s možností rychlého nasazení na úsťové zařízení !)


K tobě: jestli máš úsťovku od Antregu, tak si na něj asi počkej. Pokud ne, tak bych možná pouvažoval na úsťovkou a tlumičem od Ase Ultra.
Podívej se ale ještě na recenze na netu, nemám to tak prozkoumané, ale vypadají solidně.
Případně zavolej Honzovi do Habresta.


[quote=&quot;pid:64745, uid:954&quot;]M&aacute;m taky Antrega s 10,5 a chtěl bych ho vybavit tlumičem. Někdy vloni jsem zaslechl, že by měl b&yacute;t vyr&aacute;běn origin&aacute;l př&iacute;mo od Antregu, ale nedohledal jsem k tomu ž&aacute;dn&eacute; dal&scaron;&iacute; info. M&aacute;&scaron; nějak&eacute; tipy/doporučen&iacute; na nejvhodněj&scaron;&iacute; tlumič, kter&yacute; je aktu&aacute;lně na trhu?[/quote] Zdar, jj Antreg už ho připravuje, ... tak tok :D M&aacute;m ho u Hozy z Habresta objednan&yacute;, ale už to oddaluj&iacute; &quot;o 2 t&yacute;dny&quot; asi rok. Původně jsem měl objednan&yacute; OSS Osprey (&scaron;pička kvalita) z USA, ale po p&aacute;r měs&iacute;c&iacute;ch řekli, že jich chceme m&aacute;lo (do republiky) a že je to moc pap&iacute;rov&aacute;n&iacute; je vyv&eacute;zt z USA... :D RIP Antreg by měl m&iacute;t svůj vlastn&iacute; na vlastn&iacute; &uacute;sťov&eacute; zař&iacute;zen&iacute;. To b&yacute;v&aacute; nejlep&scaron;&iacute; možnost. (je co kopie Surefire SOCOM :D ) Tak jsem si koupil z5ně jejich &uacute;sťovku a teď zase ček&aacute;m jako debil :D (Chci to kompatibiln&iacute; s možnost&iacute; rychl&eacute;ho nasazen&iacute; na &uacute;sťov&eacute; zař&iacute;zen&iacute; !) K tobě: jestli m&aacute;&scaron; &uacute;sťovku od Antregu, tak si na něj asi počkej. Pokud ne, tak bych možn&aacute; pouvažoval na &uacute;sťovkou a tlumičem od Ase Ultra. Pod&iacute;vej se ale je&scaron;tě na recenze na netu, nem&aacute;m to tak prozkouman&eacute;, ale vypadaj&iacute; solidně. Př&iacute;padně zavolej Honzovi do Habresta.

Pokud by tu někdo reálně plánoval dělat ZP, tak kromě zmíněných rad, bych mu mohl možná poradit ještě i jinak. Případ od případu, takže pokud chcete, tak klidně napište. Nechte zde připomínku a klidně napište SZ. Jen se mi připomeňte tady, protože nevidím, že mi někdo poslal SZ...


Pokud by tu někdo re&aacute;lně pl&aacute;noval dělat ZP, tak kromě zm&iacute;něn&yacute;ch rad, bych mu mohl možn&aacute; poradit je&scaron;tě i jinak. Př&iacute;pad od př&iacute;padu, takže pokud chcete, tak klidně napi&scaron;te. Nechte zde připom&iacute;nku a klidně napi&scaron;te SZ. Jen se mi připomeňte tady, protože nevid&iacute;m, že mi někdo poslal SZ...

@Quilgen No u vás je už všeličo legálne a "rozumnejšie" čo sa týka zbraní.
Mňa v suvislosti so ZP vždy zaujímali dôvody prečo chcete ZP.
Pripadá mi to tak, že keď napíšem že chcem chrániť seba a rodinu že sa necítim v bezpečí tak si povedia že som paranoidný blázon.
V podstate nikde som nenašiel konkrétny príklad, na internete je kopa jalových nekonkrétnych rád.
Takže pokiaľ to nie je tajomstvo , rád by som vedel čo si tam napísal ty ako dôvod.
Resp. niečo viac o tomto.

@Quilgen No u v&aacute;s je už v&scaron;eličo leg&aacute;lne a &quot;rozumnej&scaron;ie&quot; čo sa t&yacute;ka zbran&iacute;. Mňa v suvislosti so ZP vždy zauj&iacute;mali d&ocirc;vody prečo chcete ZP. Pripad&aacute; mi to tak, že keď nap&iacute;&scaron;em že chcem chr&aacute;niť seba a rodinu že sa nec&iacute;tim v bezpeč&iacute; tak si povedia že som paranoidn&yacute; bl&aacute;zon. V podstate nikde som nena&scaron;iel konkr&eacute;tny pr&iacute;klad, na internete je kopa jalov&yacute;ch nekonkr&eacute;tnych r&aacute;d. Takže pokiaľ to nie je tajomstvo , r&aacute;d by som vedel čo si tam nap&iacute;sal ty ako d&ocirc;vod. Resp. niečo viac o tomto.

Pripadá mi to tak, že keď napíšem že chcem chrániť seba a rodinu že sa necítim v bezpečí tak si povedia že som paranoidný blázon.

Napiš tam přesnou formulaci uvedenou v Zákoně o zbraních pro kategorii zbraní, o kterou žádáš.


[quote=&quot;pid:66100, uid:324&quot;]Pripad&aacute; mi to tak, že keď nap&iacute;&scaron;em že chcem chr&aacute;niť seba a rodinu že sa nec&iacute;tim v bezpeč&iacute; tak si povedia že som paranoidn&yacute; bl&aacute;zon.[/quote] Napi&scaron; tam přesnou formulaci uvedenou v Z&aacute;koně o zbran&iacute;ch pro kategorii zbran&iacute;, o kterou ž&aacute;d&aacute;&scaron;.

dôvody prečo chcete ZP.


jednoducho napiš :na ochranu zdravia a životov seba a mojej rodiny a tiež ochranu mojho majetku.


--nič viac a nič menej..


tie pindy z internetu ,o tom čo ti povie policajt preberajuci tvoju ziadost,ignoruj a never tomu. Policajt normalne preberie papier a je vybavene,


tu je len maly odkaz ako na ZB


https://www.afg.sk/blog/strucny-navod-ako-si-vybavit-zbrojny-preukaz/


[quote=&quot;pid:66100, uid:324&quot;]d&ocirc;vody prečo chcete ZP.[/quote] jednoducho napi&scaron; :na ochranu zdravia a životov seba a mojej rodiny a tiež ochranu mojho majetku. --nič viac a nič menej.. tie pindy z internetu ,o tom čo ti povie policajt preberajuci tvoju ziadost,ignoruj a never tomu. Policajt normalne preberie papier a je vybavene, tu je len maly odkaz ako na ZB https://www.afg.sk/blog/strucny-navod-ako-si-vybavit-zbrojny-preukaz/

Mňa v suvislosti so ZP vždy zaujímali dôvody prečo chcete ZP.


Tu chcem upozorniť ctených diskutujúcich nepreceňovať úlohu zbraní. Raz ju použijete a máte problém. Raz ju namierite a máte problém. Na sebeobranu sú dovolené len krátke zbrane. Ich presnosť a nosenie je limitované. Potencionálne ciele sú lúpežníci. Aj tých keď je viacej je lepší ústup.
Nezabudnite presnosť krátkej zbrane je limitovaná, aj dostrel.


Ak sú protivníci vojaci, tak často je lepsia neviditeľnosť.


Sebeobrana


[quote=&quot;pid:66100, uid:324&quot;]Mňa v suvislosti so ZP vždy zauj&iacute;mali d&ocirc;vody prečo chcete ZP.[/quote] Tu chcem upozorniť cten&yacute;ch diskutuj&uacute;cich nepreceňovať &uacute;lohu zbran&iacute;. Raz ju použijete a m&aacute;te probl&eacute;m. Raz ju namierite a m&aacute;te probl&eacute;m. Na sebeobranu s&uacute; dovolen&eacute; len kr&aacute;tke zbrane. Ich presnosť a nosenie je limitovan&eacute;. Potencion&aacute;lne ciele s&uacute; l&uacute;pežn&iacute;ci. Aj t&yacute;ch keď je viacej je lep&scaron;&iacute; &uacute;stup. Nezabudnite presnosť kr&aacute;tkej zbrane je limitovan&aacute;, aj dostrel. Ak s&uacute; protivn&iacute;ci vojaci, tak často je lepsia neviditeľnosť. [Sebeobrana ](https://youtube.com/channel/UCfye0yc-1jKnkgGEEzB6Ozw &quot;Sebeobrana &quot;)

No u vás je už všeličo legálne a "rozumnejšie" čo sa týka zbraní.
Mňa v suvislosti so ZP vždy zaujímali dôvody prečo chcete ZP.
Pripadá mi to tak, že keď napíšem že chcem chrániť seba a rodinu že sa necítim v bezpečí tak si povedia že som paranoidný blázon.
V podstate nikde som nenašiel konkrétny príklad, na internete je kopa jalových nekonkrétnych rád.
Takže pokiaľ to nie je tajomstvo , rád by som vedel čo si tam napísal ty ako dôvod.
Resp. niečo viac o tomto.

Napiš tam přesnou formulaci uvedenou v Zákoně o zbraních pro kategorii zbraní, o kterou žádáš.

Přesně jak říká Joe, to není slohovka. Tam nemáš nic vysvětlovat. Do příslušné kolonky napíšeš to co říká zákon smile


To je v podstatě i u nás, ale pokud se dobře pamatuji, tak pro případy jako je tvůj už tam dali jen zaškrtávací body A,B,C,D a E.


[quote=&quot;pid:66100, uid:324&quot;]No u v&aacute;s je už v&scaron;eličo leg&aacute;lne a &quot;rozumnej&scaron;ie&quot; čo sa t&yacute;ka zbran&iacute;. Mňa v suvislosti so ZP vždy zauj&iacute;mali d&ocirc;vody prečo chcete ZP. Pripad&aacute; mi to tak, že keď nap&iacute;&scaron;em že chcem chr&aacute;niť seba a rodinu že sa nec&iacute;tim v bezpeč&iacute; tak si povedia že som paranoidn&yacute; bl&aacute;zon. V podstate nikde som nena&scaron;iel konkr&eacute;tny pr&iacute;klad, na internete je kopa jalov&yacute;ch nekonkr&eacute;tnych r&aacute;d. Takže pokiaľ to nie je tajomstvo , r&aacute;d by som vedel čo si tam nap&iacute;sal ty ako d&ocirc;vod. Resp. niečo viac o tomto.[/quote] [quote=&quot;pid:66114, uid:826&quot;]Napi&scaron; tam přesnou formulaci uvedenou v Z&aacute;koně o zbran&iacute;ch pro kategorii zbran&iacute;, o kterou ž&aacute;d&aacute;&scaron;.[/quote] Přesně jak ř&iacute;k&aacute; Joe, to nen&iacute; slohovka. Tam nem&aacute;&scaron; nic vysvětlovat. Do př&iacute;slu&scaron;n&eacute; kolonky nap&iacute;&scaron;e&scaron; to co ř&iacute;k&aacute; z&aacute;kon :D To je v podstatě i u n&aacute;s, ale pokud se dobře pamatuji, tak pro př&iacute;pady jako je tvůj už tam dali jen za&scaron;krt&aacute;vac&iacute; body A,B,C,D a E.

Na sebeobranu sú dovolené len krátke zbrane.

Nevím jak je to napsané na Slovensku, ale v ČR zákon nijak nespecifikuje jakou a jak může občan zbraň použít.
Nosit dlouhou je praktický problém, ale zákon to nezakazuje.


To, že bude po střelbě vyšetřování je jasné, ale lepší být souzen, než-li nesen.
Navíc u nás přibývají kladné judikáty ve spojení s obrannou střelnou.


[quote=&quot;pid:66133, uid:196&quot;]Na sebeobranu s&uacute; dovolen&eacute; len kr&aacute;tke zbrane.[/quote] Nev&iacute;m jak je to napsan&eacute; na Slovensku, ale v ČR z&aacute;kon nijak nespecifikuje jakou a jak může občan zbraň použ&iacute;t. Nosit dlouhou je praktick&yacute; probl&eacute;m, ale z&aacute;kon to nezakazuje. To, že bude po střelbě vy&scaron;etřov&aacute;n&iacute; je jasn&eacute;, ale lep&scaron;&iacute; b&yacute;t souzen, než-li nesen. Nav&iacute;c u n&aacute;s přib&yacute;vaj&iacute; kladn&eacute; judik&aacute;ty ve spojen&iacute; s obrannou střelnou.

Na sebaobranu je de facto povolené všetko. Trestný zákon špecifikuje zbraň ako vec, s ktorou je možné vykonať útok voči telu dôraznejší. Takže, ak použijete na sebaobranu aj dlhú a legálne držanú zbraň, toto dokážete počas prípravného konania alebo konania pred súdom, register trestov zostane bez zápisu. Treba však dodať, že dokazovanie je v každom jednom prípade špecifické a nemožno generalizovať.


Na sebaobranu je de facto povolen&eacute; v&scaron;etko. Trestn&yacute; z&aacute;kon &scaron;pecifikuje zbraň ako vec, s ktorou je možn&eacute; vykonať &uacute;tok voči telu d&ocirc;raznej&scaron;&iacute;. Takže, ak použijete na sebaobranu aj dlh&uacute; a leg&aacute;lne držan&uacute; zbraň, toto dok&aacute;žete počas pr&iacute;pravn&eacute;ho konania alebo konania pred s&uacute;dom, register trestov zostane bez z&aacute;pisu. Treba v&scaron;ak dodať, že dokazovanie je v každom jednom pr&iacute;pade &scaron;pecifick&eacute; a nemožno generalizovať.

Kdysi jsem byl součástí internetové komunity, která řešila "ropný zlom".
Některé věci se nemění, i když spouštěcí důvod "apokalypsy" se změní.
Tehdy (a tím pádem i dnes) se říkalo, že existují 3 strategie reakce na přicházející apokalypsu:
1) Vezmi si židličku, vylez na nejbližší kopec a dívej se na přicházející "konec světa"
2) Zbraň a hrst nábojů za vysokým plotem to jistí.¨
3) Buduj komunity dokud je čas.


ad 1) znamená nic neřešit - nedoporučuji
ad 2) má problém v tom, že vždy je na druhým konci možnost silnější zbraně. Takže jo, pořiďte si zbraň, ale moc bych na ní nespoléhal.


Mimochodem, při Volyňském masakru se ubránili Polské vesnice, které si zřídili něco jako domobranu - takže názorově soudržná komunita je víc než zbraň (Většina Poláků zabitých ve Volyňském masakru byla ze smíšených vesnic, kde se k banderovcům přidali i jejich sousedi)


ad 3) Znamená možnost krátkodobé obrany a v dlouhodobém hledisku je to stejně jediná možnost, jak při splnění náležitostí popsaných v hlavě 22 Základů sociologie 6 vychovat děti s lidským typem psychiky - což je způsob, jak zastavit všechny války a nenávist mezi lidmi.


Kdysi jsem byl souč&aacute;st&iacute; internetov&eacute; komunity, kter&aacute; ře&scaron;ila &quot;ropn&yacute; zlom&quot;. Někter&eacute; věci se neměn&iacute;, i když spou&scaron;těc&iacute; důvod &quot;apokalypsy&quot; se změn&iacute;. Tehdy (a t&iacute;m p&aacute;dem i dnes) se ř&iacute;kalo, že existuj&iacute; 3 strategie reakce na přich&aacute;zej&iacute;c&iacute; apokalypsu: 1) Vezmi si židličku, vylez na nejbliž&scaron;&iacute; kopec a d&iacute;vej se na přich&aacute;zej&iacute;c&iacute; &quot;konec světa&quot; 2) Zbraň a hrst n&aacute;bojů za vysok&yacute;m plotem to jist&iacute;.&uml; 3) Buduj komunity dokud je čas. ad 1) znamen&aacute; nic neře&scaron;it - nedoporučuji ad 2) m&aacute; probl&eacute;m v tom, že vždy je na druh&yacute;m konci možnost silněj&scaron;&iacute; zbraně. Takže jo, pořiďte si zbraň, ale moc bych na n&iacute; nespol&eacute;hal. Mimochodem, při Volyňsk&eacute;m masakru se ubr&aacute;nili Polsk&eacute; vesnice, kter&eacute; si zř&iacute;dili něco jako domobranu - takže n&aacute;zorově soudržn&aacute; komunita je v&iacute;c než zbraň (Vět&scaron;ina Pol&aacute;ků zabit&yacute;ch ve Volyňsk&eacute;m masakru byla ze sm&iacute;&scaron;en&yacute;ch vesnic, kde se k banderovcům přidali i jejich sousedi) ad 3) Znamen&aacute; možnost kr&aacute;tkodob&eacute; obrany a v dlouhodob&eacute;m hledisku je to stejně jedin&aacute; možnost, jak při splněn&iacute; n&aacute;ležitost&iacute; popsan&yacute;ch v hlavě 22 Z&aacute;kladů sociologie 6 vychovat děti s lidsk&yacute;m typem psychiky - což je způsob, jak zastavit v&scaron;echny v&aacute;lky a nen&aacute;vist mezi lidmi.

3) Buduj komunity dokud je čas.

Ale ty komunity neměly jen vidle, že ?! smile


Ano, je logické, že čím je vás více, tím se vaše takticko-operační možnosti zvětšují.
Já tady ale popisuje hlavně osobní přípravu. Tohle není vlákno o budování komunity.


Jestli chceš, tak na to založ vlastní vlákno. smile


ad 2) má problém v tom, že vždy je na druhým konci možnost silnější zbraně.

Smyslem je příprava na zvýšení kriminality a případný přechodný bordel nějaké menší sebranky, ne příprava na střet s vycvičenou armádou.
V takovém případě balíš kufry a mizíš.


[quote=&quot;pid:66742, uid:388&quot;]3) Buduj komunity dokud je čas.[/quote] Ale ty komunity neměly jen vidle, že ?! :D Ano, je logick&eacute;, že č&iacute;m je v&aacute;s v&iacute;ce, t&iacute;m se va&scaron;e takticko-operačn&iacute; možnosti zvět&scaron;uj&iacute;. J&aacute; tady ale popisuje hlavně osobn&iacute; př&iacute;pravu. Tohle nen&iacute; vl&aacute;kno o budov&aacute;n&iacute; komunity. Jestli chce&scaron;, tak na to založ vlastn&iacute; vl&aacute;kno. ;) [quote=&quot;pid:66742, uid:388&quot;]ad 2) m&aacute; probl&eacute;m v tom, že vždy je na druh&yacute;m konci možnost silněj&scaron;&iacute; zbraně.[/quote] Smyslem je př&iacute;prava na zv&yacute;&scaron;en&iacute; kriminality a př&iacute;padn&yacute; přechodn&yacute; bordel nějak&eacute; men&scaron;&iacute; sebranky, ne př&iacute;prava na střet s vycvičenou arm&aacute;dou. V takov&eacute;m př&iacute;padě bal&iacute;&scaron; kufry a miz&iacute;&scaron;.

ad 3) Znamená možnost krátkodobé obrany a v dlouhodobém hledisku je to stejně jediná možnost, jak při splnění náležitostí popsaných v hlavě 22 Základů sociologie 6 vychovat děti s lidským typem psychiky - což je způsob, jak zastavit všechny války a nenávist mezi lidmi.

Opět, bavím se o současné krátkodobé krizi ne plánech na zbytek století.


[quote=&quot;pid:66742, uid:388&quot;]ad 3) Znamen&aacute; možnost kr&aacute;tkodob&eacute; obrany a v dlouhodob&eacute;m hledisku je to stejně jedin&aacute; možnost, jak při splněn&iacute; n&aacute;ležitost&iacute; popsan&yacute;ch v hlavě 22 Z&aacute;kladů sociologie 6 vychovat děti s lidsk&yacute;m typem psychiky - což je způsob, jak zastavit v&scaron;echny v&aacute;lky a nen&aacute;vist mezi lidmi.[/quote] Opět, bav&iacute;m se o současn&eacute; kr&aacute;tkodob&eacute; krizi ne pl&aacute;nech na zbytek stolet&iacute;.

pět, bavím se o současné krátkodobé krizi ne plánech na zbytek století.


Ve filmu Volyň odjel Polák sám do města nakoupit ... a již se nevrátil. Kdyby jich jelo víc společně, tak se vrátí.


Já tady ale popisuje hlavně osobní přípravu


Já taky - poukazuji na jiný aspekt jejího zajištění.


[quote=&quot;pid:66823, uid:518&quot;]pět, bav&iacute;m se o současn&eacute; kr&aacute;tkodob&eacute; krizi ne pl&aacute;nech na zbytek stolet&iacute;.[/quote] Ve filmu Volyň odjel Pol&aacute;k s&aacute;m do města nakoupit ... a již se nevr&aacute;til. Kdyby jich jelo v&iacute;c společně, tak se vr&aacute;t&iacute;. [quote=&quot;pid:66822, uid:518&quot;]J&aacute; tady ale popisuje hlavně osobn&iacute; př&iacute;pravu[/quote] J&aacute; taky - poukazuji na jin&yacute; aspekt jej&iacute;ho zaji&scaron;těn&iacute;.

Ve filmu Volyň odjel Polák sám do města nakoupit ... a již se nevrátil. Kdyby jich jelo víc společně, tak se vrátí.

A byl ozbrojen ? Nějak pochybuji, že by měl sebou poloautomatickou pušku v období 2sv.


Teď jsem říkal, že je vždy lepší mít tým, než být sám. le toto vlákno je o zbraních a osobní ochraně.
Toto vlákno není o týmu a budování komunity. Pokud chceš tým a komunitu, fajn. Založ si vlastní vlákno a zpracuj téma.
Nespamuj tady řeči o tom, jak se ozbrojovat je vlastně k ničemu, když jsi sám apod...


Já taky - poukazuji na jiný aspekt jejího zajištění.

Gratuluji, tak na něj poukazuj ve svém vlákně, kde k němu zpracuješ téma. smile


[quote=&quot;pid:66835, uid:388&quot;]Ve filmu Volyň odjel Pol&aacute;k s&aacute;m do města nakoupit ... a již se nevr&aacute;til. Kdyby jich jelo v&iacute;c společně, tak se vr&aacute;t&iacute;.[/quote] A byl ozbrojen ? Nějak pochybuji, že by měl sebou poloautomatickou pu&scaron;ku v obdob&iacute; 2sv. Teď jsem ř&iacute;kal, že je vždy lep&scaron;&iacute; m&iacute;t t&yacute;m, než b&yacute;t s&aacute;m. le toto vl&aacute;kno je o zbran&iacute;ch a osobn&iacute; ochraně. Toto vl&aacute;kno nen&iacute; o t&yacute;mu a budov&aacute;n&iacute; komunity. Pokud chce&scaron; t&yacute;m a komunitu, fajn. Založ si vlastn&iacute; vl&aacute;kno a zpracuj t&eacute;ma. Nespamuj tady řeči o tom, jak se ozbrojovat je vlastně k ničemu, když jsi s&aacute;m apod... [quote=&quot;pid:66835, uid:388&quot;]J&aacute; taky - poukazuji na jin&yacute; aspekt jej&iacute;ho zaji&scaron;těn&iacute;.[/quote] Gratuluji, tak na něj poukazuj ve sv&eacute;m vl&aacute;kně, kde k němu zpracuje&scaron; t&eacute;ma. :)

Smyslem je příprava na zvýšení kriminality a případný přechodný bordel nějaké menší sebranky, ne příprava na střet s vycvičenou armádou.


Absolútny súhlas.
Tu krátku zbraň som myslel nosenie. Doma môže mať každý čo chce. Podstatou je budovanie komunity. Bývalí policajti, vojaci na dôchodku ktorí mali bojovú prípravu. Ide o stráženie ulice pred lúpežnými bandami a kriminálnikmi. Byť na telefóne a dohodnúť aj tréning.
Výborná príprava sú air-softové polygóny.


[quote=&quot;pid:66822, uid:518&quot;]Smyslem je př&iacute;prava na zv&yacute;&scaron;en&iacute; kriminality a př&iacute;padn&yacute; přechodn&yacute; bordel nějak&eacute; men&scaron;&iacute; sebranky, ne př&iacute;prava na střet s vycvičenou arm&aacute;dou.[/quote] Absol&uacute;tny s&uacute;hlas. Tu kr&aacute;tku zbraň som myslel nosenie. Doma m&ocirc;že mať každ&yacute; čo chce. Podstatou je budovanie komunity. B&yacute;val&iacute; policajti, vojaci na d&ocirc;chodku ktor&iacute; mali bojov&uacute; pr&iacute;pravu. Ide o str&aacute;ženie ulice pred l&uacute;pežn&yacute;mi bandami a krimin&aacute;lnikmi. Byť na telef&oacute;ne a dohodn&uacute;ť aj tr&eacute;ning. V&yacute;born&aacute; pr&iacute;prava s&uacute; air-softov&eacute; polyg&oacute;ny.

Výborná príprava sú air-softové polygóny.

Soft je hodně dobrý, hlavně protože te nelimituje střelnice a taky cena v dnešní době.


Podstatou je budovanie komunity.

Zase ty komunity ... smile Založte si na chlapci vlákno. smile


Nic proti společnému tréninku, ale pokud nejste spolubydlící na koleji nebo sousedé, tak je to k ničemu.


Ide o stráženie ulice pred lúpežnými bandami a kriminálnikmi.

Budeš v noci štrádovat po ulici s bouchačkou ?


  1. Je to nelegální (pokud je to viditelně)
  2. jsi krásný cíl
  3. na tohle je policie => bavíme se o tom, že se zvýší kriminalita, ne že se rozpadne stát a civilizace a budeme v PostApo

[quote=&quot;pid:66868, uid:196&quot;]V&yacute;born&aacute; pr&iacute;prava s&uacute; air-softov&eacute; polyg&oacute;ny.[/quote] Soft je hodně dobr&yacute;, hlavně protože te nelimituje střelnice a taky cena v dne&scaron;n&iacute; době. [quote=&quot;pid:66868, uid:196&quot;]Podstatou je budovanie komunity.[/quote] Zase ty komunity ... |( Založte si na chlapci vl&aacute;kno. :) Nic proti společn&eacute;mu tr&eacute;ninku, ale pokud nejste spolubydl&iacute;c&iacute; na koleji nebo soused&eacute;, tak je to k ničemu. [quote=&quot;pid:66868, uid:196&quot;]Ide o str&aacute;ženie ulice pred l&uacute;pežn&yacute;mi bandami a krimin&aacute;lnikmi.[/quote] Bude&scaron; v noci &scaron;tr&aacute;dovat po ulici s bouchačkou ? 1. Je to neleg&aacute;ln&iacute; (pokud je to viditelně) 2. jsi kr&aacute;sn&yacute; c&iacute;l 3. na tohle je policie =&gt; bav&iacute;me se o tom, že se zv&yacute;&scaron;&iacute; kriminalita, ne že se rozpadne st&aacute;t a civilizace a budeme v PostApo

Co říkáte na kuši. Netřeba ZP, cena je jinde a je tichá.


Co ř&iacute;k&aacute;te na ku&scaron;i. Netřeba ZP, cena je jinde a je tich&aacute;.

Co říkáte na kuši. Netřeba ZP, cena je jinde a je tichá.

Jj, faj, do momentu, než potkáte 2 a více protivníků.
Pak jste v háji. Navíc ji těžko budete nosit "v kapse".


Je nějaký problém udělat si ZP ?


[quote=&quot;pid:70369, uid:216&quot;]Co ř&iacute;k&aacute;te na ku&scaron;i. Netřeba ZP, cena je jinde a je tich&aacute;.[/quote] Jj, faj, do momentu, než potk&aacute;te 2 a v&iacute;ce protivn&iacute;ků. Pak jste v h&aacute;ji. Nav&iacute;c ji těžko budete nosit &quot;v kapse&quot;. Je nějak&yacute; probl&eacute;m udělat si ZP ?

Je nějaký problém udělat si ZP ?


Finance, když jste tu vyčíslili co vyjde zbraň, výbava, střelivo, je to zcela mimo mé možnosti. Šlo mi spíše o to, jestli tu někdo má zkušenosti s takovými typy zbraní.


[quote=&quot;pid:70377, uid:518&quot;]Je nějak&yacute; probl&eacute;m udělat si ZP ?[/quote] Finance, když jste tu vyč&iacute;slili co vyjde zbraň, v&yacute;bava, střelivo, je to zcela mimo m&eacute; možnosti. &Scaron;lo mi sp&iacute;&scaron;e o to, jestli tu někdo m&aacute; zku&scaron;enosti s takov&yacute;mi typy zbran&iacute;.

Finance

To asi nebudeš sám...


Já bych ti doporučil něco, co můžeš "nosit".
Např. Derringer nějaký nebo tak něco (předovka).


Kuš je dobrá teoreticky na lov, protože účinná je na zabití jakékoliv vysoké dost a to, že je
tichá se na pytláctví (ale pytláctví u nás moc nedoporučuji, pokud nejsi řezník
a trochu psychopat s kudlou) hodí.


Nosit to kvůli velikosti nejde, takže zbývá použití při obraně domu.
Efektivní je, ale máš jednu ránu, která navíc (pokud netrefíš mozek, srdce, či jiné kritické místo) nemá
okamžitý zastavovací efekt.
Pokud je více útočníků, tak 2. ránu, už nedáš.
(Pokud to nejsou tupí cigání jako v Chotěbuzi...)


Derringery jsou malé, pokud se nepletu (tohle jsem nikdy neřešil, tak si nejsem jist), tak zákon neříká nic o tom,
kolik jich u sebe můžeš mít a jsou často 2 ranné (viceranné už jsou na ZP).
A zastavovací sílu mají víc než dostatečnou.


[quote=&quot;pid:70380, uid:216&quot;]Finance[/quote] To asi nebude&scaron; s&aacute;m... J&aacute; bych ti doporučil něco, co může&scaron; &quot;nosit&quot;. Např. Derringer nějak&yacute; nebo tak něco (předovka). Ku&scaron; je dobr&aacute; teoreticky na lov, protože &uacute;činn&aacute; je na zabit&iacute; jak&eacute;koliv vysok&eacute; dost a to, že je tich&aacute; se na pytl&aacute;ctv&iacute; (ale pytl&aacute;ctv&iacute; u n&aacute;s moc nedoporučuji, pokud nejsi řezn&iacute;k a trochu psychopat s kudlou) hod&iacute;. Nosit to kvůli velikosti nejde, takže zb&yacute;v&aacute; použit&iacute; při obraně domu. Efektivn&iacute; je, ale m&aacute;&scaron; jednu r&aacute;nu, kter&aacute; nav&iacute;c (pokud netref&iacute;&scaron; mozek, srdce, či jin&eacute; kritick&eacute; m&iacute;sto) nem&aacute; okamžit&yacute; zastavovac&iacute; efekt. Pokud je v&iacute;ce &uacute;točn&iacute;ků, tak 2. r&aacute;nu, už ned&aacute;&scaron;. (Pokud to nejsou tup&iacute; cig&aacute;n&iacute; jako v Chotěbuzi...) Derringery jsou mal&eacute;, pokud se nepletu (tohle jsem nikdy neře&scaron;il, tak si nejsem jist), tak z&aacute;kon neř&iacute;k&aacute; nic o tom, kolik jich u sebe může&scaron; m&iacute;t a jsou často 2 rann&eacute; (vicerann&eacute; už jsou na ZP). A zastavovac&iacute; s&iacute;lu maj&iacute; v&iacute;c než dostatečnou.
Upravené 4. 5. 2022 o 09:17

Velka predovka je dobra na lov, mala na dom ale presnost je mala - pouzitie tak max do 10 metrov. Do beznej situacie na viacerych radsej kaser. Alebo si vyrobit ak si sikovny granaty, brokovnicu...


Velka predovka je dobra na lov, mala na dom ale presnost je mala - pouzitie tak max do 10 metrov. Do beznej situacie na viacerych radsej kaser. Alebo si vyrobit ak si sikovny granaty, brokovnicu...
Upravené 4. 5. 2022 o 13:59

Velka predovka je dobra na lov, mala na dom ale presnost je mala - pouzitie tak max do 10 metrov. Do beznej situacie na viacerych radsej kaser. Alebo si vyrobit ak si sikovny granaty, brokovnicu...

Předovka na lov moc není. To už ta Kuš bude lepší, protože je tichá a přesná.


Na obranu nepotřebujete přesnost na víc jak 10m.
Nejspíše budete střílet tak na 5 nebo míň.
Tím, že je to malé, tak toho můžete mít více. Třeba v každé kapse jeden.
S tím jaký kouř a rána se vyvalí, jeden padne a zbytek se nejspíš po... a rozuteče.
Pokud ne, tak máte 2.


[quote=&quot;pid:70435, uid:252&quot;]Velka predovka je dobra na lov, mala na dom ale presnost je mala - pouzitie tak max do 10 metrov. Do beznej situacie na viacerych radsej kaser. Alebo si vyrobit ak si sikovny granaty, brokovnicu...[/quote] Předovka na lov moc nen&iacute;. To už ta Ku&scaron; bude lep&scaron;&iacute;, protože je tich&aacute; a přesn&aacute;. Na obranu nepotřebujete přesnost na v&iacute;c jak 10m. Nejsp&iacute;&scaron;e budete stř&iacute;let tak na 5 nebo m&iacute;ň. T&iacute;m, že je to mal&eacute;, tak toho můžete m&iacute;t v&iacute;ce. Třeba v každ&eacute; kapse jeden. S t&iacute;m jak&yacute; kouř a r&aacute;na se vyval&iacute;, jeden padne a zbytek se nejsp&iacute;&scaron; po... a rozuteče. Pokud ne, tak m&aacute;te 2.
4.65k
59
20
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept